Wednesday, March 16, 2011

หลักการทำวิทยานิพนธ์

ความหมายและความสำคัญ
 
          วิทยานิพนธ์  (Thesis)  หมายถึง การเขียนรายงานที่สมบูรณ์  ซึ่งได้มาจากการศึกษาค้นคว้าวิจัยและ เรียบเรียง  แล้วนำเสนอผลจากการวิจัยตามหัวข้อเรื่องที่ได้รับอนุมัติ  เพื่อให้สำเร็จหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาวิทยานิพนธ์  เพื่อให้ความสำคัญกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  เพราะจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความสามารถของผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษา  ว่ามีความรู้ ความสามารถ มากเพียงพอที่จะศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้ สร้างองค์ความรู้ หาคำตอบเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ ตามกระบวน
การวิจัยที่ถูกต้องเชื่อถือได้และผลที่ได้จากวิทยานิพนธ์สามารถนำไปเป็นประโยชน์ต่อพัฒนาองค์กร การพัฒนาสังคมและประเทศชาติในด้านต่าง ๆ ได้อย่างไร ดังนั้นการทำวิทยานิพนธ์จะทำให้ผู้เรียนในระดับบัณฑิตศึกษาสามารถเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ใน  การทำวิจัยซึ่งถือว่าเป็นความจำเป็นต่อการพัฒนาทุก  ๆ  ด้าน  เพราะการวิจัยเป็นพื้นฐานสำคัญของ การพัฒนา  หากบุคลากรที่มีความรู้ระดับสูงไม่สามารถทำการวิจัยได้หรือไม่มีประสบการณ์ในการวิจัยนั้นก็อาจจะประสบปัญหาในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะด้านการบริหารที่เกี่ยวกับการวางแผนและพัฒนางาน

องค์ประกอบของวิทยานิพนธ์ที่ต้องมี  องค์ประกอบที่สำคัญ ต้องมีดังนี้

1. บทที่ 1 บทนำ
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.3 สมมติฐานของการวิจัย
1.4 ขอบเขตของการวิจัย
1.5 ความสำคัญของการวิจัย
1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ

2.  บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

3. บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
3.1 ประชากร
3.2 กลุ่มตัวอย่าง
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
- วิธีดำเนินการสร้างเครื่องมือ
- ลักษณะของเครื่องมือ
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
    
4. บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
    
5. บทที่ 5 สรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ


            ดังได้กล่าวไปแล้วนั้น ว่าวิทยานิพนธ์จะต้องเกิดจากการใฝ่รู้  การแสวงหาจึงต้องมีการศึกษาค้นคว้าประมวลความรู้และประสบการณ์ก่อนที่จะกำหนดหัวข้อ  การอ้างอิงเกี่ยวโยงถึงการศึกษาค้นคว้า ผลงานวิจัยของ บุคคลอื่นเป็นสิ่งที่จำเป็น แต่การลอกเลียนผลงานของบุคคลอื่นจะกระทำมิได้ และต้องให้ผลการวิจัยนั้นมีประโยชน์โดยตรง และ อ้อม ต่อการพัฒนาหรือแก้ปัญหาในหน่วยงานนั้น ๆ


No comments:

Post a Comment