Sunday, May 22, 2011

จุดมุ่งหมายของการพัฒนาบุคลากร


ในการพัฒนาบุคลากรย่อมมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนา เพื่อนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จที่ตั้งไว้ตาม
แผนพัฒนาบุคลากรของแต่ละองค์กร มีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการพัฒนาบุคลากร
แต่พอสรุปได้ดังนี้
1) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับการปฏิบัติงานของบุคลากร
2) เพื่อเสนอแนะวิธีปฏิบัติงาน
3) เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้ได้ผลสูงสุด
4) เพื่อลดความสิ้นเปลืองและป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน
5) เพื่อจัดวางมาตรฐานการปฏิบัติงาน
6) เพื่อพัฒนาฝีมือในการปฏิบัติงานของครู
7) เพื่อพัฒนาการบริหารโดยเฉพาะครู อาจารย์ให้พอใจทุกฝ่าย
8) เพื่อฝึกบุคลากรไว้เพื่อความก้าวหน้าของงานและขยายองค์การ
9) เพื่อสนองการบริการอันมีประสิทธิภาพแก่สาธารณะ
10) เพื่อความก้าวหน้าในการเลื่อนตำแหน่ง
11) เพื่อพัฒนาท่าทีและบุคลิกภาพในการปฏิบัติงาน
12) เพื่อปรับปรุงสภาพให้ดีขึ้น
13) เพื่อฝึกวินัยในการตัดสินใจ
14) เพื่อส่งเสริมขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน
 

นอกจากนี้การพัฒนาบุคลากรยังช่วยให้เกิดประโยชน์ ดังนี้
1. ช่วยแนะนำส่งเสริมให้ปฏิบัติงานมีสมรรถภาพยิ่งขึ้น ให้ขวัญและกำลังใจในกาทำงาน
2. มอบหมายงานให้รับผิดชอบ ให้ทุกคนเรียนรู้งานและเข้าใจงาน สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้
ในบางกรณี
3. กระตุ้นให้ทุกคนปฏิบัติงานเพื่อความเจริญก้าวหน้าทั้งของตนเองและของหน่วยงาน
4. ช่วยแนะนำส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์ สอนงานบุคคลหรือผู้ใต้บังคับ
บัญชา
5. ให้บุคลากรรู้จักสร้างชื่อเสียงให้กับองค์การ
6. พัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกอบรม ให้เกิดมีความรู้ความเข้าใจ ความชำนาญ ความคิดริเริ่มสร้าง
สรรค์ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
7. นำไปศึกษาดูงานยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นตัวอย่างที่ดี ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำมาประยุกต์
และปรับปรุงงานของตนเองให้ดียิ่งขึ้น เป็นการเพิ่มประสบการณ์ให้แก่บุคลากร
8. สนับสนุนให้บุคลากรมีโอกาสศึกษาต่อในหลักสูตรต่าง ๆ ที่สูงขึ้นตามที่ตนเองถนัด

No comments:

Post a Comment