Sunday, May 22, 2011

เทคนิคในการพัฒนาบุคลากร


เทคนิคในการพัฒนาบุคลากรมีด้วยกันหลายวิธี ดังนี้
1) การฝึกอบรม ประชุมและสัมมนา จำแนกเป็นการฝึกอบรม 4 ประการ คือ
1.1) การฝึกอบรมก่อนเข้าทำงาน เป็นการฝึกอบรมเพื่อเตรียมตัวบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งในการฝึกอบรมก่อนเข้าทำงานนี้ สามารถดำเนินการโดยหน่วยงาน เจ้าสังกัดเองหรือ
สถาบันวิชาชีพอื่นๆก็ได้
1.2) การฝึกอบรมปฐมนิเทศ (Induction or Orientation) เป็นการฝึกอบรมบุคลากรที่บรรจุใหม่
หรือโอนมาปฏิบัติงานใหม่ เพื่อเป็นการต้อนรับแนะนำและชี้แจงวัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย และแผน
งานโครงการให้บุคลากรในหน่วยงาน
1.3) การฝึกอบรมหลังเข้าทำงาน (In-service Training) เป็นการฝึกอบรมเพื่อให้บุคลากรในองค์
กรหรือหน่วยงานมีความรู้ ทักษะและประสบการณ์เพิ่มขึ้น
1.4) การอบรมเพื่อเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น(Training For Promotion) เป็นการฝึกอบรมที่มุ่งเน้นการ
เตรียมพร้อมในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้าง
ความมั่นคงให้กับองค์การ ลักษณะการฝึกอบรมมี 2 ลักษณะ คือ การฝึกอบรมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง และการ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ทักษะ และประสบการณ์ก่อนการเข้ารับตำแหน่งใหม่
2) การส่งบุคคลไปศึกษาต่อหรือดูงาน เป็นการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนวุฒิ ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
แก่ผู้ได้รับการพัฒนาทั้งในและต่างประเทศ ในแนวทางปฏิบัติถือระเบียบและวิธีการดำเนินการตามที่ทาง
ราชการกำหนดเป็นหลัก ดังนั้นผู้ที่ศึกษาอบรมดูงานจึงต้องปฏิบัติตามระเบียบที่ทางราชการกำหนดไว้
3) การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน ด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้
3.1) การแนะนำชี้แจง
3.2) การประชุมชี้แจง
3.3) การสอนงาน
3.4) การปฏิบัติงานหรือการทดลองปฏิบัติงาน
3.5) การมอบหมายงานให้ปฏิบัติ
3.6) การให้คำแนะนำปรึกษา
3.7) การจัดเอกสารและคู่มือปฏิบัติงาน
3.8) การสับเปลี่ยนหน้าที่
3.9) การโยกย้าย
4) การพัฒนาตนเอง คือ การที่บุคลากรใช้วิธีการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะในการ
ทำงานให้กว้างขวางยิ่งขึ้นด้วยตนเอง ตลอดจนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับตนเองมากขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดี
ทั้งในการปฏิบัติหน้าที่การงานและผลดีต่อตนเองด้วยการพัฒนาโดยกระบวนการบริหารเป็นการพัฒนา
บุคลากรโดยการนำเทคนิคการบริหารมาใช้โดยผู้บริหารเป็นผู้พัฒนาบุคลากรด้วยเทคนิคต่างๆ
5) การพัฒนาโดยกระบวนการบริหาร ประกอบด้วยการบริหารโดยเป้าหมายหรือโดยวัตถุประสงค์
การบริหารงานโดยมีส่วนร่วม และเทคนิควิธีควบคุมคุณภาพ ดังนี้
5.1) การบริหารโดยเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์(MBO) คือ การที่บุคคลในหน่วยงานได้ร่วมกำหนด
เป้าหมายของหน่วยงานร่วมกันและการรับทราบเป้าหมายของหน่วยงานในแต่ละระดับ ซึ่งสามารถทำให้
บุคลากรสามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ขององค์การ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการจัดการโดย
ยึดวัตถุประสงค์ ขึ้นอยู่กับการสนับสนุนของฝ่ายบริหาร หากฝ่ายบริหารได้ให้การสนับสนุนอย่างแท้จริง
และเข้ามาเกี่ยวข้องกับการบริหาร ตามวิธีที่จะช่วยให้มีการนำไปใช้ปฏิบัติงานทั่วไปในระดับต่างๆ ของ
กิจการจะต้องพยายามระบุวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน นั่นคือผลงานต่างๆต้องสามารถระบุออกมาเป็นตัววัด

ที่สามารถวัดได้ ต้องมีการกำหนดเวลา ต้องเป็นที่เข้าใจได้ง่าย และเป็นเป้าหมายที่ท้าทายความสำเร็จด้วย
5.2) การบริหารงานโดยมีส่วนร่วม (Participation Management) เป็นลักษณะของการบริหารงาน
แบบหนึ่งที่จัดรูปแบบการบริหารในลักษณะทีมงานการบริหาร หรือทีมผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในระดับปฏิบัติ ซึ่งจะเป็นระบบที่เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
และร่วมกันปฏิบัติงานมีความแข็งแกร่ง และร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นการที่บุคคล
ได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานนั้นจะทำให้บุคคลได้พัฒนาความรู้ความเข้าใจความชำนาญร่วมกันด้วย ซึ่ง
เทียบเท่ากับเป็นการพัฒนาทางหนึ่งด้วย
5.3) เทคนิควิธีควบคุมคุณภาพ (Q.C) เป็นวิธีการทำงานที่ให้ผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมกันเองอย่างเป็น
ระบบ ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงาน ซึ่งจะส่งผลให้ลดปัญหาและทำให้งานมีประสิทธิภาพ พร้อมกับ
ทำให้บุคลากรเกิดการพัฒนาในการทำงานร่วมกัน

No comments:

Post a Comment