Monday, January 9, 2012

วิเคราะห์ 5M โดยใช้ SWOT


Man (
คน)

จุดแข็ง
1.
ผู้บริหารมีประสบการณ์ความรอบรู้ ความซื่อสัตย์และมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องอุตสาหกรรมเบียร์
2.
พนักงานได้รับการส่งเสริม และพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะของพนักงานให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3.
ผู้บริหารของบริษัท มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ
4.
มีการพัฒนาฝึกอบรมบุคลากรใหม่ๆให้มีทักษะความชำนาญ เพื่อทดแทนบุคลากรที่เปลี่ยนต้นสังกัดได้

จุดอ่อน
1.
มีการแข่งขันกันภายในองค์กรสูง เพื่อแสดงผลงานของตนเองอาจทำให้เกิดการขัดแย้งกัน
โอกาส
1.
บริษัทเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ทำให้สามารถเลือกพนักงานที่มีคุณภาพมาทำงานในองค์กรได้
อุปสรรค
1.
เกิดปัญหาสมองไหลถ้าเกิดการซื้อตัวพนักงานที่มีความรู้ความสามารถขององค์กร

 
Money (เงิน)
จุดแข็ง
1.
มีงบประมาณในการดำเนินงานสูงทำให้เกิดความคล่องตัวในการจัดทำกิจกรรมใน ด้านต่างๆ เช่นด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย รวมถึงการลงทุนเพิ่มในธุรกิจอื่นๆ
2.
บริษัทมีเครดิตในการขอกู้เงินจากแหล่งเงินทุนต่างๆ
จุดอ่อน
1.
การระดมเงินทุนต้องใช้ระยะเวลา

โอกาส
1.
ความสามารถในการลงทุนอย่างอื่นที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสม เช่นการไปลงทุนในธุรกิจอื่นๆ

อุปสรรค
1.
การแข็งค่าของเงินบาทอย่างต่อเนื่อง
2.
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่สูงขึ้น


Materials (วัสดุอุปกรณ์)
จุดแข็ง
1.
บริษัทเลือกใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิ์ภาพสูงและทันสมัย
2.
บริษัทในเครือและซัพพลายเออร์สามารถสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ได้เป็นอย่างดี
3.
ความสามารถในการขยายกำลังการผลิต

จุดอ่อน
1.
เครื่องจักรบางชนิดเสื่อมคุณภาพเร็วกว่าที่กำหนด
2.
อุปกรณ์บางชนิดบริษัทต้องสั่งจากต่างประเทศ ไม่สามารถหาได้ในเมืองไทย

โอกาส
1.
เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีในการผลิตเบียร์

อุปสรรค
1.
ความอ่อน ความกระด้างของน้ำจะมีผลต่อ รสชาติของเบียร์ หรือมีผลต่อความ เปลี่ยนแปลง ที่จะเกิดขึ้นในกระบวน การผลิต


Management (การจัดการ)
จุดแข็ง
1.
บริษัทมีระบบการจัดการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง
2.
บริษัทมีระบบการควบคุมคุณภาพที่เชื่อถือได้

จุดอ่อน
1.
ขนาดที่ใหญ่ขององค์กรมีส่วนทำให้การบริหารการจัดการบางครั้งไม่ทั่วถึง
2.
บริษัทต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากในการจัดระบบการจัดการ
3.
ธุรกิจยังเป็นระบบครอบครัวดูได้จากนามสกุลของผู้บริหาร

โอกาส
1.
บริษัทให้ความสำคัญกับการสร้างนวัตกรรมในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อให้เข้าถึงความ
ต้องการของลูกค้ากลุ่มต่างๆ
2.
บริษัทสามารถที่จะพัฒนาบุคคลที่มีความสามารถเข้ามาทำงานให้กับองค์กรได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

อุปสรรค
1.
แสงสว่างซึ่งมีอัลตราไวโอเลต (UV) สามารถทำปฏิกิริยาออกซิเดชั่นกับเบียร์ได้ มีผลทำให้สีของเบียร์เปลี่ยน
แปลงไป


Marketing (การตลาด)
จุดแข็ง
1.
บริษัทมีนโยบายการทำตลาดเพิ่มเติมโดยมีงบในการตลาดจำนวนมาก
2.
บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าทุกกลุ่ม
3.
บริษัทมีสินค้าหลากหลายและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและที่สำคัญผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพ
4.
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับโลกจึงเน้นการสร้างตรา
สินค้าให้เป็นที่ย่อมรับ
5.
มีช่องทางจัดจำหน่ายได้หลายช่องทางและครอบคลุมทั่วประเทศ

จุดอ่อน
1.
บริษัทต้องตามให้ทันกับความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค ซึ่งบางครั้งจำเป็นต้องใช้เวลาใน
การวิเคราะห์เพื่อให้ได้มาเพื่อความต้องการนั้น

โอกาส
1.
มีการขยายตลาดไปสู่ต่างประเทศ
2.
มีอัตราการเติบโตของนักดื่มกลุ่มใหม่ๆเกิดขึ้น เช่นกลุ่มลูกค้าเบียร์ลีโอ
 
อุปสรรค
1.
มีคู่แข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2.
ผู้บริโภคบางกลุ่มมีความอ่อนไหวในเรื่องราคา


Miscellaneous
จุดแข็ง
1.
เน้นที่จะส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม นอกเหนือจากการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมที่มีคุณค่าทุกประเภท
เพื่อตอกย้ำตราสินค้าและสร้างความภักดีแก่ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง
2.
ให้ความสำคัญกับซัพพลายเออร์ไม่ใช่เพียงแค่คู่ค้าแต่เปรียบเสมือนพาร์ตเนอร์ที่เดินไปสู่ความสำเร็จเคียงข้างกัน
3.
มีระบบบำบัดน้ำทิ้งที่ดี

จุดอ่อน
1.
บริษัทต้องทำการลงทุนเองเมื่อจะขยายบริษัทเพื่อรองรับปัจจัยทางเศรษฐกิจที่จะขยายตัวในอนาคต

โอกาส
1.
การที่มีกำแพงภาษีประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถึง330%ทำให้บริษัทสามารถแข่งขันภายในประเทศได้ง่ายแต่
ขณะเดียวกันบริษัทก็เข้าไปขยายตัวในต่างประเทศได้
2.
บริษัทมีช่องทางในการทำตลาดมากขึ้นในต่างประเทศ

อุปสรรค
1.
ภาครัฐไม่ให้การส่งเสริมและสนับสนุน
2.
มีคู่แข่งขันในประเทศเพิ่มมากขึ้นและต่างประเทศที่ลักลอบนำเข้ามา
3.
ปัจจัยลบจากราคามันสำปะหลังและสภาพอากาศที่แปรปรวน
4.
กระแสการรักสุขภาพ


แนวโน้ม (Trends)
T1
ภาวะโลกร้อน
T2
ราคาน้ำมัน
T3
พฤติกรรมการบริโภค
T4
ค่าเงินบาทและภาวะทางเศรษฐกิจ
T5
การทำตลาดของคู่แข็งขันทางธุรกิจ
T6
สถานการณ์ทางการเมือง
T7
กำลังการผลิต
T8
ระบบสัมปทาน
T9
การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต
T10
การนับถือศาสนาต่างๆ
การวิเคราะห์แนวโน้ม (Trends Analysis)


แนวโน้มที่แน่นอน (Certainly Trends)
C1 คู่แข่งทางการตลาดมีการแข่งขันสูง
C2
ราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มจะขึ้นอยู่ตลอดเวลา
C3
การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่มีอย่างต่อเนื่อง
C4
ระบบสัมปทานในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอกอฮอล์

แนวโน้มที่ไม่แน่นอน (Uncertainly Trends)
U1 ภาวะโลกร้อนซึ่งทำให้สภาพอากาศแปรปรวนฤดูกาลอาจจะเปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดความแห้งแล้ง
เร็วกว่าปกติส่งผลกระทบต่อกลุ่มระดับล่าง เพราะกำลังซื้อจะลดน้อยลง
U2
กลุ่มผู้บริโภคที่มีกระแสเกี่ยวกับการรักสุขภาพ
U3
สถานการณ์ทางการเมืองที่ยังไม่ชัดเจนว่าจะมีการเลือกตั้งหรือไม่มีและถ้าเลือกแล้วกลุ่มอำนาจเก่า
กลับมาจะมี การปฏิวัติใหม่อีกหรือไม่
U4
กำลังการผลิตและวัตถุดิบต่างๆรวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่นำมาใช้ในอุตสาหกรรมของบริษัทฯ
U5
การแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องของเงินบาทมีผลทำให้วัสดุต่างๆที่นำเข้ามาจากต่างประเทศถูกลง


 เวบเพือนบ้าน


No comments:

Post a Comment