Monday, January 9, 2012

หัวข้อวิจัย เกี่ยวกับธุรกิจชาเขียว


63Effects of the promotion mix on green tea consumption among adomlescents in Bangkok โดย : Taphaokaew Sopha2006วิทยานิพนธ์/Thesis มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
65การศึกษาคุณสมบัติของถ่านอัดแท่งจากกากชาเขียวที่ผลิตโดยเครื่องอัดแบบเกลียว โดย : วนิตา จาดดำ.2550-07-12วิทยานิพนธ์/Thesis สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
66 การตลาดผลิตภัณฑ์ชาเขียวพร้อมดื่ม โดย : ทศธร รัศมีวงศ์ 2547วิทยานิพนธ์/Thesis มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 67
The effects of green tea polyphenol ‪(-----)-epigallocatechin-3-gallate (EGCG) on H2O2-induced cell death in arpe-19 cells โดย : Peeradech Thichanpiang2006วิทยานิพนธ์/Thesis มหาวิทยาลัยมหิดล 
68Formulation of green tea cookies containing residue from pennywort (Centella asiatica (Linn) Urban) juice production โดย : Parunya Thiyajai2007วิทยานิพนธ์/Thesis มหาวิทยาลัยมหิดล 
70ทัศนคติและพฤติกรรมการดื่มชาเขียวของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร โดย : ภัทราวรรณ สุวรรณโรจน์2551งานวิจัย/Research report มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
43ประสิทธิภาพของชาเขียวในการลดน้ำหนักคนไทยที่อ้วน โดย : ณรงค์ เอื้อวิชญาแพทย์ 2550บทความ/Article มหาวิทยาลัยขอนแก่น 44ประสิทธิภาพของชาเขียวในการลดน้ำหนักคนไทยที่อ้วน โดย : มนทิรา ประโภชนัง2550วิทยานิพนธ์/Thesis มหาวิทยาลัยขอนแก่น 45การทำแห้งชาเขียวใบหม่อนโดยเครื่องทำแห้งแบบใช้ลมร้อนและเครื่องทำแห้งแบบลดความชื้นโดยใช้เครื่องสูบ โดย : เลขา ต่อชีพ2550วิทยานิพนธ์/Thesis มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
46รายงานการวิจัยเรื่องฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกันของสารสกัดชาเขียวใบหม่อน โดย : อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์2548งานวิจัย/Research report มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
51Consumption behavior of the personnel working in the Ministry of Industry towards ready to drink green tea โดย : Autsunee Suwannarat2006วิทยานิพนธ์/Thesis มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
52การสื่อความหมายของ "ชาเขียว" ในสังคมไทยและสังคมญี่ปุ่นปัจจุบัน โดย : ลักขณา ก่อวาณิชกุล, 2519-2548วิทยานิพนธ์/Thesis มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
54การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อชาเขียวพร้อมดื่มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดย : สุทธิภัทร อัศววิชัยโรจน์2548วิทยานิพนธ์/Thesis มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
55การศึกษาการใช้โปรดิวเซอร์แก๊สในกระบวนการผลิตชาเขียวใบหม่อน โดย : สินเดิม ดีโต2548วิทยานิพนธ์/Thesis มหาวิทยาลัยนเรศวร 
56การศึกษาการใช้โปรดิวเซอร์แก็สในกระบวนการผลิตชาเขียวใบหม่อน โดย : สินเดิม ดีโต2548วิทยานิพนธ์/Thesis มหาวิทยาลัยนเรศวร 
57ผลของสารสกัดชาเขียวและกากชาเขียวต่อการเรียนรู้และความจำในหนูแก่ โดย : รัตติยา สมบัติทวีกุล2552วิทยานิพนธ์/Thesis มหาวิทยาลัยนเรศวร 
21พฤติกรรมการซื้อชาเขียวพร้อมดื่มของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดย : ศุภฤกษ์ ธนะสาร 2547-08-20วิทยานิพนธ์/Thesis มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  23ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคชาเขียวในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดย : เนติวุฒิ หมื่นพินิจ 2548-09-22วิทยานิพนธ์/Thesis มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  24การวิเคราะห์หาสารตกค้างของยาฆ่าแมลงในน้ำผัก, น้ำผลไม้ และชาเขียวในภาชนะปิดสนิท โดย : ลัดดา วงศ์พายัพกุล2549งานวิจัย/Research report มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  25Effect of green tea flavonoids on P-glycoprotein function and mdrl gene expression in human cervical carcinoma cells โดย : Warunee Kumsaiyai 2004-01-05วิทยานิพนธ์/Thesis มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
27สถานการณ์ด้านการบริโภคและการควบคุมคุณภาพเครื่องดื่มชาเขียวในประเทศไทย โดย : ศิริวิภา ปิยะมงคล2552งานวิจัย/Research report มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 28
Antioxidant activity, inhibition Acne-inducing bacteria and HPLC analysis of green tea extract and its cream product โดย : Pimbootsaporn Singha-Aussavarat 2009-09วิทยานิพนธ์/Thesis มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
31การพัฒนาเจลลี่เจลาตินผสมชาเขียว โดย : Pojanee Uppapot 2546วิทยานิพนธ์/Thesis มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
32การพัฒนาเจลลี่เจลาตินผสมชาเขียว โดย : วารุณี ธนะแพสย์2547งานวิจัย/Research report มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
33การพัฒนาเจลลี่เจลาตินผสมชาเขียว โดย : วารุณี ธนะแพสย์2547งานวิจัย/Research report มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 34การออกแบบเครื่องอบแห้งชาเขียวใบหม่อนโดยใช้โปรดิวเซอร์แก๊ส โดย : จอมภพ แววศักดิ์2548งานวิจัย/Research report มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 35
การออกแบบเครื่องอบแห้งชาเขียวใบหม่อนโดยใช้โปรดิวเซอร์แก๊ส โดย : จอมภพ แววศักดิ์2548งานวิจัย/Research report มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
36การศึกษาคุณภาพของโยเกิร์ตผงรสชาเขียวในระหว่างการเก็บรักษา โดย : นรากร ศรีสุข2549งานวิจัย/Research report มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
38การใช้ทฤษฎีฟัซซี่เซตในการเรียงลำดับความชอบสำหรับผลิตภัณฑ์ชาเขียวพร้อมดื่ม โดย : ฐิติมาภรณ์ เยาวรัตน์, 2523- 2549วิทยานิพนธ์/Thesis มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์ชาเขียวในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย : ปิยะฉัตร เดี่ยววณิชย์ 2008-06-10วิทยานิพนธ์/Thesis มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
4ชาเขียว โดย : ภัทราภรณ์ แก้วกูล2546บทความ/Article มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
5ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริโภคชาเขียวพร้อมดื่มยูเอชที นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดย : กันยารัตน์ ดิษฐ์เรือง2550งานวิจัย/Research report มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
7การทำชาเขียวจากใบหม่อนที่วิทยาเขตกาฬสินธุ์ โดย : อรวรรณ รักสงฆ์2545งานวิจัย/Research report มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 
8รายงานการวิจัยการศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิคทั้งหมดและคุณสมบัติการต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันในชาเขียว โดย : รุ่งทิวา วงค์ไพศาลฤทธิ์2009-09-12งานวิจัย/Research report มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
9โครงสร้างตลาดและพฤติกรรมการแข่งขันในอุตสาหกรรม เครื่องดื่มชาเขียว โดย : สุภาวดี พันธุ์กระวี. 2547วิทยานิพนธ์/Thesis มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
12ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคเครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย : เยาวรัตน์ เอ่นนู2548วิทยานิพนธ์/Thesis มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
13Design of Green Tea Polyphenols Separation Unit โดย : อัตตพงษ์ ธิราศักดิ์2005วิทยานิพนธ์/Thesis มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
14Effects of Tea Processing on Antioxidant Agents in Green Tea โดย : กฤษฎา โกวิทยะวงศ์2005วิทยานิพนธ์/Thesis มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
15 การออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มชาเขียวประเภทขวดพลาสติกด้านรูปทรงและสีของฉลาก โดย : จักรพันธุ์ พันธุ์พฤกษ์2553-02-08วิทยานิพนธ์/Thesis มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
16Moisture Sorption Isotherms and Effects of Temperature and Relative Humidity on Degradation of Polyphenols in Instant Assam Green Tea Powder โดย : Natthawuddhi Donlao2553-02-28วิทยานิพนธ์/Thesis มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
17การสกัดของแข็ง-ของเหลวในเครื่องสกัดแบบฟลูอิดไดซ์เบด: การทดลองและแบบจำลองทางคณิตศาสตร์หรับชาเขียว และเมล็ดกาแฟ โดย : อนุรักษ์ วินิตสร2553-05-29วิทยานิพนธ์/Thesis มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
18การแยกคาเฟอีนจากชาเขียวโดยการดูดซับ โดย : ศศิธร จันทระ2553-07-07วิทยานิพนธ์/Thesis มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

No comments:

Post a Comment