Monday, January 9, 2012

เรียนรู้วิชาที่ต้องศึกษาในแต่ละหลักสูตร ในสถานบันต่างๆ

หลักสูตรอนุปริญญาทางการจัดการธุรกิจ (BSB50401)
หลักสูตรอนุปริญญาด้านการจัดการมุ่งเน้นความคล่องตัวทางธุรกิจ และค้นหาแง่มุมของปัญหาต่างๆที่ เกิดขึ้นในการทำธุรกิจ นักศึกษาจะพัฒนาและเล็งเห็นบทบาทหน้าที่ต่างๆในฐานะผู้จัดการในหน่วยงานและ ที่สำคัญอย่างยิ่งจะได้ฝึกฝนทักษะต่างๆที่สำคัญอย่างยิ่งในการบริหาร ผู้ผลิต, ลูกค้า และเพื่อนร่วมงาน
Description: http://australia.educatepark.com/images/spacer.gifวิชาที่เปิดสอนต่างช่วยให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ทั้งหลักการพื้นฐาน และหลักการ สำคัญต่างๆและสามารถที่จะนำหลักการที่ได้เรียนไปใช้งานได้จริงในสถานการณ์ต่างๆ หลักสูตรมีความสมดุล ระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใช้การเรียนรู้โดยประสบการณ์ มีการทำงานเป็นกลุ่ม กรณีศึกษา เชิญ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในสายอาชีพนั้นๆ มาพูด และทำโครงงานวิจัย ทั้งหมดนี้หล่อหลอมกันเป็นหลักสูตรที่ จะได้เรียน
Description: http://australia.educatepark.com/images/spacer.gifคุณวุฒินี้ทำให้นักศึกษาสามารถหางานในสายธุรกิจได้กว้างขวาง ดังตัวอย่างเช่น งานบริหารทั่วไป งานขาย งานธุรการ งานบัญชี งานคอมพิวเตอร์ และงานลูกค้าสัมพันธ์ หลักสูตรที่นำมาสอนนักศึกษาเป็นไป ตามทฤษฏีและฝึกปฏิบัติจนเกิดความชำนาญเพื่อสร้างโอกาสในการบริหารธุรกิจขนาดเล็ก หรือเป็นเจ้าของ กิจการเอง
วิชาที่เรียน
 • การตลาดเบื้องต้น
 • สุขภาพและความปลอดภัยในที่ทำงาน
 • การสื่อสารธุรกิจ
 • หลักการบริหาร
 • ภาวะผู้นำ
 • การเปลี่ยนแปลงในองค์กร
 • หลักการบัญชี
 • การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
 • การขายและการบริหารการขาย
 • ลูกค้าสัมพันธ์
 • พฤติกรรมผู้บริโภค
 • การบริหารงานบุคคล
 • การสมัครงาน
 • การบัญชีบริหาร
 • การจัดการธุรกิจ
การประเมินผล
Description: http://australia.educatepark.com/images/spacer.gifนักศึกษาจะถูกประเมินตลอดหลักสูตร โดยวิธีการประเมินที่หลากหลาย ได้แก่ แบบฝึกหัดในชั้นเรียน งานที่ให้ทำ กรณีศึกษา และทำข้อสอบ
ข้อมูลสำหรับนักศึกษานานาชาติ
 
Description: http://australia.educatepark.com/images/spacer.gifการรับเข้าหลักสูตรนี้นักศึกษาต้องมีความรู้ทางภาษาอังกฤษอย่างน้อยเทียบเท่า IELTS 5.5 หรือเรียนภาษาอังกฤษ กับ Holmes จบผ่านระดับชั้นกลางค่อนข้างสูง
ระยะเวลาเรียน 40 สัปดาห์


หลักสูตรอนุปริญญาทางธุรกิจ (การตลาด) BSB50701
Description: http://australia.educatepark.com/images/spacer.gifหลักสูตรอนุปริญญาทางด้านการตลาด ค้นหาโลกกว้างทางด้านการโฆษณา การขาย และลูกค้าสัมพันธ์ นักศึกษาจะได้พัฒนาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสลับซับซ้อนของการตลาด เงื่อนไขต่างๆที่มีอิทธิพลต่อ การตัดสินใจในการซื้อของผู้บริโภค และหลักการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ ยิ่งไปกว่านั้นนักศึกษาจะได้พัฒนา ทักษะความสามารถในการบริหารลูกค้าในทุกๆประเภทธุรกิจ
Description: http://australia.educatepark.com/images/spacer.gifสถาบันสอนหลักสูตรอนุปริญญาทางธุรกิจ (การตลาด) เป็นการเรียนอย่างเข้มข้น สามารถนำไปใช้ได้จริง และพื้นฐานแน่นในทุกๆวิชาทางด้านการตลาด
Description: http://australia.educatepark.com/images/spacer.gifการ เรียนอนุปริญญาเต็มเวลาสามารถจบได้ใน 40 สัปดาห์ หลักสูตรนี้สอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติอย่าง สมดุล และการเรียนรู้จากประสบการณ์ผ่านการทำงานเป็นกลุ่ม กรณีศึกษา เชิญวิทยากรที่มีความรู้มาพูด และทำโครงงานวิจัย ผู้จบการศึกษาสามารถเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี และมีความพร้อมที่จะทำงานอย่าง หลากหลาย ผู้จบการศึกษาสามารถสมัครเป็นสมาชิกของสถาบัน Australian Marketing Institute (AMI)
วิชาที่สอน
·        การตลาดเบื้องต้น
·        การบริหารการตลาด
·        การสื่อสารการตลาด
·        ภาวะผู้นำ
·        การเปลี่ยนแปลงในองค์กร
·        การขายและบริหารการขาย
·        ลูกค้าสัมพันธ์
·        พฤติกรรมผู้บริโภค
·        การบริหารงานบุคคล
·        ความสัมพันธ์ในที่ทำงาน
·        การสื่อสารธุรกิจ
·        หลักการบัญชี
·        การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
Description: http://australia.educatepark.com/images/spacer.gifผู้ ที่จบการศึกษาสามารถโอนหน่วยกิต หรือยกเว้นการลงเรียนวิชาเหล่านี้ในสถาบันอื่นๆได้ ในกรณีที่เป็นสถาบันที่สอนในระดับเดียวกันหรือเป็นหลักสูตรต่อเนื่อง
 
ระยะเวลา 40 สัปดาห์


หลักสูตรอนุปริญญาด้านธุรกิจระหว่างประเทศ BSB52004
Description: http://australia.educatepark.com/images/spacer.gifหลักสูตรอนุปริญญาด้านธุรกิจระหว่างประเทศเล็งเห็นความสำคัญของการค้าระหว่างประเทศ และเป็นโลก ไร้พรมแดนเช่นปัจจุบัน คุณจะพบว่าต้องเข้าไปพัวพันและเกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญาทางการค้า โลจิสติกส์และ การขนส่ง ซึ่งต้องมีในทุกประเภทธุรกิจ
Description: http://australia.educatepark.com/images/spacer.gifหลักสูตรได้ถูกพัฒนาโดยนักธุรกิจในสายงานนี้โดยตรง ร่วมกับนักการศึกษา เพื่อให้เป็นหลักสูตรที่ตรง กับความต้องการของภาคธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการในปัจจุบันและการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วที่บริษัท ต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการค้าระหว่างประเทศ สืบเนื่องมาจากความต้องการของตลาด ความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และนโยบาย การค้าระหว่างประเทศได้กลายเป็นธุรกิจที่น่าสนใจและกำลังขยายวงกว้าง นำความแปลกใหม่และ หลากหลายในโอกาสทางธุรกิจ หลักสูตรมีความสมดุลระหว่างภาคทฤษฎีและปฏิบัติ การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ รวมทั้งการทำแบบฝึกหัดเป็นกลุ่ม กรณีศึกษา และเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้และทำโครงงานวิจัย ทั้งหมดนี้ประกอบกันขึ้นเป็นหลักสูตรที่สมบูรณ์
 
วิชาที่สอน
·        หลักการบริหาร
·        การสื่อสารธุรกิจ
·        ธุรกิจระหว่างประเทศ
·        คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
·        การตลาดระหว่างประเทศ
·        พฤติกรรมองค์กร
·        รู้จักวัฒนธรรมต่างชาติ
·        การนำเข้าและส่งออก
·        การบัญชี
·        การควบคุมคุณภาพ
·        ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
·        ระเบียบพิธีการศุลกากร
  ระยะเวลา 40 สัปดาห์
  

หลักสูตรอนุปริญญาด้านการบัญชี FNB50202
Description: http://australia.educatepark.com/images/spacer.gifหลักสูตรอนุปริญญาด้านการบัญชีจะเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ ระบบวิธีทางการบัญชีในปัจจุบัน เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพในโลกธุรกิจ หลักสูตรครอบคลุม หลักการบริหารตั้งแต่เบื้องต้นถึงขั้นสูง บัญชีองค์กรและการเงิน และให้นักศึกษาฝึกฝนจนคุ้นเคยกับโปรแกรม บัญชีสำเร็จรูปโดยใช้คอมพิวเตอร์
Description: http://australia.educatepark.com/images/spacer.gifหลักสูตรถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้นักศึกษามีหลักการทางด้านการบัญชีตามหลักทฤษฏีพื้นฐาน หลักสูตรได้ ออกแบบโดยนักวิชาการการศึกษา และผู้เชี่ยวชาญในสานอาชีพและได้รับการรับรองระดับชาติ ผู้จบการศึกษา สามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ The National Institute of Accountants.
 
วิชาที่เรียน
·        บทบัญญัติการบัญชี
·        การบริหารการเงิน
·        การประเมินการและตั้งงบการเงิน
·        การใช้คอมพิวเตอร์
·        การบัญชีบริหาร
·        โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานบัญชี
·        หลักการบริหาร
·        การสื่อสารธุรกิจ
·        วิธีการชำระภาษี
·        การทำรายงานทางการเงิน
·        การประเมินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
  ระยะเวลา 40 สัปดาห์
  

หลักสูตรอนุปริญญาด้านบริหารธุรกิจ (การจัดการงานสำนักงาน) BSB50201
Description: http://australia.educatepark.com/images/spacer.gifหลักสูตรอนุปริญญาด้านการจัดการงานสำนักงาน ช่วยให้นักศึกษามีทักษะที่จำเป็นเพื่อการประกอบอาชีพ ด้านงานธุรการ หรืองานบริหารสำนักงาน เรียนรู้ความสลับซับซ้อนของการสื่อสารธุรกิจ เข้าใจอย่างถ่องแท้ถึง เทคโนโลยีต่างๆในสำนักงานยุคใหม่และค้นพบการพัฒนาล่าสุดในด้านการบริหาร การตลาดและด้านลูกค้าสัมพันธ์
Description: http://australia.educatepark.com/images/spacer.gifช่วงปีที่ผ่านมาได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลทางด้านการบริหารสำนักงาน ทั้งความคาดหวังของนายจ้าง และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ ยิ่งไปกว่านั้นบทบาทหน้าที่ของเลขานุการหรือผู้ช่วยส่วนตัวได้เปลี่ยนแปลง ไป ความต้องการที่จะว่าจ้างเลขานุการหรือพนักงานธุรการที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดีและมีทักษะที่ทันสมัยเพิ่ม มากขึ้นกว่าเดิมมาก ทักษะเหล่านี้มีสอนที่ทางสถาบันในหลักสูตรบริหารธุรกิจ (เลขานุการบริหาร) ซึ่งสอนหลักการ พื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพในทุกๆสายงาน ซึ่งต้องการผู้ร่วมงานที่กระตือรือร้น มีระเบียบ รู้งานธุรการ และทักษะ ทางด้านงานเลขานุการ หลักสูตรช่วยให้นักศึกษามีความมั่นใจและมีความเป็นมืออาชีพ เพื่อก้าวสู่อนาคตที่ท้าทาย
 
วิชาที่เรียน
·        คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
·        หลักการบริหาร
·        อุปกรณ์สำนักงานอีเลคโทรนิคส์
·        การจัดการเทคโนโลยีการสื่อสาร
·        การจัดพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์
·        การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
·        การออกแบบเว็บไซต์
·        ลูกค้าสัมพันธ์
·        การบริหารโครงการ
·        การต้อนรับและระเบียบปฏิบัติในสำนักงาน
·        คำศัพท์ทางกฎหมาย
·        คำศัพท์ทางการแพทย์
·        ระบบงานธุรการ
·        การจัดการประชุมและสัมมนา
  

หลักสูตรอนุปริญญาด้านการบริหารงานโรงแรม THH51202
Description: http://australia.educatepark.com/images/spacer.gifความน่าสนใจของงานด้านการต้อนรับคืออิสรภาพที่สามารถทำงานได้ทั่วโลก มีโครงสร้างสายงานที่น่าพอใจ และความสุขที่ได้จากการทำงานบริการลูกค้า ที่สถาบันนี้นักศึกษาจะถูกฝึกในทุกๆด้านของการบริหารการโรงแรม
Description: http://australia.educatepark.com/images/spacer.gifเป็นการวางแผนอนาคตของคุณในอาชีพที่มีความมั่นคง ในสายงานที่จะก้าวไปสู่การบริหารการต้อนรับส่วน หน้าการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม และทีมผู้บริหาร หลักสูตรนี้จะเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาเพื่อความสำเร็จ ในสายอาชีพที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วทั่วโลก หลักสูตรมีความสมดุลระหว่างการเน้นหนักในภาคปฏิบัติเพื่อ สามารถนำไปใช้งานได้จริง ซึ่งเป็นส่วนเสริมให้สมบูรณ์โดยเชื่อมโยงกับหลักทฤษฏีในวิชาต่างๆในด้านการ ต้อนรับ หลักสูตรนี้มั่นใจว่านักศึกษาทุกคนจะมีทักษะที่จำเป็นในสายงานที่ท้าทายนี้
 
วิชาที่เรียน
·        อุตสาหกรรมการต้อนรับ
·        สุขภาพและความปลอดภัย
·        งานสำนักงาน
·        การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม
·        การควบคุมในที่ทำงาน
·        การจัดการฝ่ายปฏิบัติการบาร
·        ความเป็นผู้นำในที่ทำงาน
·        การบริการส่วนหน้า (Fidelio)
·        การปฏิบัติการส่วนห้องพัก
·        หลักการบัญชีบริหาร
·        การขายและการบริหารการตลาด
·        การบริหารฝ่ายจัดเลี้ยง
·        การบริหารธุรกิจ
·        การวางแผนทางธุรกิจ
·        ผู้ชำนาญการด้านอาหารและเครื่องดื่ม
·        การบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์
·        การบริหารบุคคล
·        งานบัญชีโดยใช้คอมพิวเตอร์ (MYOB)


  Diploma of Hospitality Management (majoring in Commercial Cookery) THH51202 THH41302
Description: http://australia.educatepark.com/images/spacer.gifFor students wanting a career in Hotel Management with an emphasis on kitchen management, this two year packaged course covers all aspects of employment in this exciting global industry.
Description: http://australia.educatepark.com/images/spacer.gifMoving from the practical to the theoretical and further to management issues, graduates will have a thorough knowledge of the intricacies of Food and Beverage Service, Front Office Management, and Commercial Cookery.
Description: http://australia.educatepark.com/images/spacer.gifPlan your future in an industry that offers a secure and rewarding career path in the commercial cookery area of the hospitality industry. Studying commercial cookery at Holmes Institute will prepare you for a successful career in this dynamic worldwide field.
Description: http://australia.educatepark.com/images/spacer.gifThe courses offer a well-balanced program with a strong emphasis on practical ‘hands on' training which is complemented by relevant theoretical hospitality subjects. The course ensures all students have the skills required for entry into this exciting industry.
Students Will Complete 2 Qualifications
 • Diploma of Hospitality Management (THH51202) &
 • Certificate IV in Hospitality (Commercial Cookery) (THH41302)
Areas of Study
Description: http://australia.educatepark.com/images/spacer.gifThis will include the hands-on preparation of all types of food: vegetables, meat and poultry, as well as seafood. You will learn about menu planning and balance. You will become an expert in the preparation of appetizers, main courses, desserts, breads and pastries; as well as buffet food and food which caters for special cultural and dietary requirements.
 
Kitchen Management
Description: http://australia.educatepark.com/images/spacer.gifThis will include planning and managing menus; managing a safe and hygienic kitchen; menu planning and preparation; managing costs and optimising revenues.
 
Food and Beverage Service
Description: http://australia.educatepark.com/images/spacer.gifLearn to distinguish between good and bad service. What makes for “5 star” service? Learn how to manage a five star facility.
 
Front Office Management
Description: http://australia.educatepark.com/images/spacer.gifExperience the very best in front office service. Learn about different front of house reservation systems. Become an expert in Fidelio.
 
Delivery and Assessment
Description: http://australia.educatepark.com/images/spacer.gifTheory and management classes are delivered through lecture format and practical tutorials. The commercial cookery component is taught in fully equipped commercial kitchens.
 
Information for International Students
Description: http://australia.educatepark.com/images/spacer.gifPlease note that entry into this course requires an English level, at least equivalent to IELTS 5.5 or Upper Intermediate at a Holmes English Language Centre.


หลักสูตรอนุปริญญาด้านการท่องเที่ยว (การบริหารฝ่ายปฏิบัติการ) THT50302
Description: http://australia.educatepark.com/images/spacer.gifนอกเหนือจากจะได้ประสบการณ์จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งหมดแล้ว นักศึกษาจะพัฒนาทักษะเฉพาะ ทางในการทำการจองตั๋วเครื่องบินทั้งในและต่างประเทศ การวางแผนการท่องเที่ยวทั่วโลก การปฏิบัติการของตัว แทนท่องเที่ยวทั้งขายส่งและขายปลีก งานลูกค้าสัมพันธ์ กฎหมายการท่องเที่ยว การบริหารและการตลาด
Description: http://australia.educatepark.com/images/spacer.gifหลักสูตรอนุปริญญาด้านการท่องเที่ยวเป็นหนทางที่ก้าวสู่อาชีพในอุตสาหกรรมบริการที่ใหญ่ที่สุดในโลก นักศึกษาจะมีคุณวุฒิที่จะทำหน้าที่ที่ท้าทาย ทั้งส่วนการท่องเที่ยวภายในประเทศและการท่องเที่ยวต่างประเทศ และจะมีความเข้าใจเป็นอย่างดีในด้านธุรกิจของอุตสาหกรรมนี้
Description: http://australia.educatepark.com/images/spacer.gifหลักสูตรเน้นด้านการบริหารฝ่ายปฏิบัติการ ซึ่งช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าธุรกิจการท่อง เที่ยวทำอย่างไร หลักสูตรมีความสมดุลระหว่างวิชาภาคทฤษฎี การอบรมทางคอมพิวเตอร์และการปฏิบัติการด้าน การท่องเที่ยว
Description: http://australia.educatepark.com/images/spacer.gifผู้จบการศึกษาจะได้ประกาศนียบัตร 2 ใบได้แก่ ประกาศนียบัตรสำหรับ Galileo และ IATA BSP ประกาศนียบัตรทั้ง 2 ใบนี้เป็นที่ยอมรับในการว่าจ้างเข้าทำงานในสายงานแขนงนี้
 
วิชาที่เรียน
·        ทักษะการทำวิจัยด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
·        การใช้คอมพิวเตอร์ขั้นสูง
·        ราคาและการออกตั๋วเครื่องบินในออสเตรเลีย
·        ภาวะผู้นำ
·        ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการจองตั๋วเครื่องบิน - Galileo
·        ราคาและการออกตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ
·        หลักการบัญชี
·        ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว
·        การสื่อสารธุรกิจ
·        การวางแผนธุรกิจ
·        การบริหารธุรกิจ
·        การบริหารฝ่ายปฏิบัติการ
·        ลูกค้าสัมพันธ์
·        การขายและการตลาด
·        การปฏิบัติการของตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน
  

หลักสูตรอนุปริญญาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (การพัฒนาซอฟแวร์) ICA50299
 
Description: http://australia.educatepark.com/images/spacer.gifอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์เติบโตอย่างต่อเนื่องในระดับที่น่าประหลาดใจ เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการใช้ชีวิตของคนเราที่ทันสมัยในปัจจุบัน และโอกาสที่จะฝึกอบรมเป็นผู้ชำนาญการ ในสายงานนี้ไม่มีขีดจำกัด ด้วยการฝึกอบรมที่ยอดเยี่ยม ผู้จบการศึกษาจะได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ตามจุดหมายที่ ต้องการ
Description: http://australia.educatepark.com/images/spacer.gifคอมพิวเตอร์เป็นส่วนสำคัญยิ่งของการปฏิบัติการในธุรกิจปัจจุบัน และยังเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในทุกๆวัน ความต้องการคนที่มีทักษะไม่ใช่แค่การใช้เครื่องและดูแลรักษาเครื่อง แต่หมายถึงการประยุกต์ใช้ระบบ คอมพิวเตอร์ในสายงานต่างๆ ตามประเภทธุรกิจของแต่ละองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการทำงานที่บ้าน งานสายดนตรี วีดีโอ และการเชื่อมโยงระบบอินเตอร์เน็ตทั่วโลก
Description: http://australia.educatepark.com/images/spacer.gifหลักสูตรไอที เตรียมความพร้อมเพื่อผู้ที่จบการศึกษาจะมีความเป็นเลิศในทุกๆทางเกี่ยวกับเทคโนโลยี สารสนเทศ และความรู้พื้นฐานอย่างกว้างๆของทักษะการจัดการธุรกิจทั่วไป นักศึกษาจะพัฒนาทักษะทาง คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับธุรกิจในโลกปัจจุบัน ตลอดหลักสูตรนักศึกษาจะได้รู้จักโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ และพัฒนาเครื่องมือที่เป็นประโยชน์และเป็นที่ต้องการของผู้ทำงานด้านไอที
Description: http://australia.educatepark.com/images/spacer.gifหลักสูตรนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อนักศึกษาที่ต้องการออกไปประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อด้านการออกแบบ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งเกี่ยวกับการออกแบบและการปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกับตัว เครื่องและอุปกรณ์ทั้งหมด
 
วิชาที่เรียน                                                                                                   
·        การติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการประมวลผล
·        โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
·        การบำรุงรักษาตัวเครื่อง 
·        โปรแกรมสัญลักษณ์ – Pascal และ C
·        การออกแบบโปรแกรมอย่างรวดเร็ว – Delphi
·        การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการปรับให้เหมาะกับความต้องการในการใช้ - Java
·        การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการปรับให้เหมาะกับความต้องการในการใช้ - C
·        การประสานงานกับลูกค้า
·        แบบแผนของอินเตอร์เน็ต (หน้าต่างๆ ที่มีผู้เข้าใช้บ่อย)
·        การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการออกแบบโปรแกรมอย่างรวดเร็ว - Visual Basic
·        การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการปรับให้เหมาะกับความต้องการในการใช้ - C++
·        การประกอบตัวเครื่องและอุปกรณ์ภายนอก
·        การบำรุงรักษาระบบ
·        การออกแบบและพัฒนาเชิงวัตถุ
·        แบบแผนของอินเตอร์เน็ต – HTML และ Java Script
·        การจัดการระบบเครือข่ายและบันทึกข้อตกลง
·        แบบแผนของอินเตอร์เน็ต - ระบบเครือข่าย
·        การดูแลโครงการและการบริหารตรวจตรา
·        คุณภาพและโปรแกรมการคิดค่าใช้จ่าย
·        คุณภาพและการบริหารค่าใช้จ่าย    
·        การดูและโครงการและทักษะการบริหารเวลา
ระยะเวลา 40 สัปดาห์

No comments:

Post a Comment