Monday, January 9, 2012

การออกแบบระบบฐานข้อมูลเพื่อจัดการงานบริหารการอนุญาตพาดสายสื่อสาร

ชื่อ นายสุรเชษฎ์    มณีท่าโพธิ์          
ชื่อสารนิพนธ์ การออกแบบระบบฐานข้อมูลเพื่อจัดการงานบริหารการอนุญาตพาดสายสื่อสาร    โทรคมนาคมของหน่วยงานภายนอกบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  กรณีศึกษา : ฝ่ายสื่อสารและโทรคมนาคม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สาขาวิชา :  วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
ที่ปรึกษาสารนิพนธ์:   รองศาสตราจารย์สมเกียรติ    จงประสิทธิ์พร
ปีการศึกษา:    2550

บทคัดย่อ

  ปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูงทางธุรกิจ  ทั้งด้านเอกชนและรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะการแข่งขันทาง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งแต่ละหน่วยงานพยายามนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้กันอย่างมากมายเพื่อให้ผู้บริโภคได้ใช้บริการกันอย่างเต็มที่  เช่นเดียวกับหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ทำธุรกิจเสริมที่นอกเหนือจากการให้บริการด้านไฟฟ้าแก่ผู้บริโภค โดยธุรกิจเสริมนี้เป็นการให้บริการหน่วยงานภายนอกพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งผู้ขออนุญาตจะต้องเสียค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนดไว้ในระเบียบ และหลักเกณฑ์ ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดของข้อมูลที่ชัดเจนและสามารถสรุปรายงานให้ผู้บริหารทราบได้อย่างรวดเร็วถูกต้อง ด้วยเหตุนี้ผู้ศึกษาจึงได้ทำการศึกษางานในส่วนของ กองบริหารเครือข่ายสื่อสาร  ฝ่ายสื่อสารและโทรคมนาคม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่พิจารณางานดังกล่าว โดยผู้ศึกษาได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดระบบฐานข้อมูลของผู้ขออนุญาตหรือลูกค้า โดยทำการออกแบบให้โปรแกรมสะดวกในการค้นหาและคิดค่าใช้จ่ายต่างๆ  รวมถึงสรุปรายงานได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจากผลการจัดระบบฐานข้อมูลแบบใหม่เมื่อเปรียบเทียบกับการดำเนินการแบบเดิมนั้น ระบบฐานข้อมูลแบบใหม่มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่ การจัดเก็บข้อมูลและออกรายงานสามารถลดเวลาที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลการขออนุญาตพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมใน 1 เส้นทาง  และคิดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ลงได้ประมาณ 33  เปอร์เซ็นต์  และสามารถลดเวลาที่ใช้ในการรวบรวมจัดทำสรุปรายงานต่อ 1 ไตรมาส (3 เดือน)   ลงได้ประมาณ  98 เปอร์เซ็นต์   และสามารถลดเวลาในการดำเนินการเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลการอนุญาตพาดสายของผู้ขออนุญาตหรือลูกค้าและการสรุปรายงานค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของลูกค้าที่เป็นรายรับของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ถูกต้องรวดเร็วกว่าเดิม 65.50 เปอร์เซ็นต์


No comments:

Post a Comment