Monday, January 9, 2012

สาเหตุที่ต้องใช้การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์

1. ภาพลักษณ์เป็นส่วนที่แยกออกไม่ได้จากผลิตภัณฑ์ที่ดีหรือองค์กรที่ดี
2.สินค้าจำนวนมากไม่ค่อยมีความแตกต่าง จึงต้องใช้ภาพลักษณ์ที่แตกต่างกันแสดงความแแตกต่างของผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะทางกายภาพใกล้เคียง
3. ปัจจุบันประชาชนให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนมากขึ้น การกระทำใดๆไปกระทบกับสิทธิมนุษยชนจะถูกต่อต้านไม่ว่าจะเป็นหน่วยธุรกิจ หรือของรัฐบาลก็ตาม
4. กระบวนการคุ้มครองผู้บริโภครุนแรงขึ้นเป็นลำดับ
6. สื่อมวลชนมีเสรีภาพในการแสดงออกมากขึ้นเพราะฉะนั้นสื่อมวลชนสามารถโจมตีองค์กรที่ไม่พยายามสร้างความเข้าใจกับสาธารณชนได้มากขึ้น
7. กลุ่มผลประโยชน์ในสังคมมีมากและกลุ่มเหล่านี้มองสิ่งใดสิ่งหนึ่งแตกต่างกัน การกระทำใดๆในปัจจุบันจะมีผู้ทั้งได้ประโยชน์และผู้เสียประโยชน์
8. กลุ่มองค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาลและกลุ่มกดดันที่ไม่ใช่รัฐบาลมีมากขึ้น
9. ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า บริการ และบริษัทมีมากจนไม่สามารถนำไปใส่โฆษณาเพียงอย่างเดียวได้ และข้อมูลเหล่านี้ก็เป็นข้อมูลที่ดีจะสามารถช่วยสร้างคุณค่าเพิ่มเติมให้กับ สินค้าของบริษัท ในรูปแบบการแสดงนิทรรศการ การจัดกิจกรรมพิเศษ การให้สัมภาษณ์ การเขียนบทความ
10. การใช้โฆษณาจะได้ผลน้อยลงเรื่อยๆ แต่ประชาสัมพันธ์จะมีบทบาทที่ให้ผลมากกว่าและใช้เงินน้อยกว่าสาเหตุเพราะ สื่อโฆษณาราคาแพงขึ้นเรื่อยๆและเวลาในการโฆษณาก็มีเพียงน้อยนิด แต่การประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นการเขียนบทความลงในหนังสือพิมพ์ การทำสารคดี หรือการให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารจะให้ข้อมูลมากกว่าและสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ได้ชัดเจนกว่า
11. ผู้บริโภคในปัจจุบันมีการศึกษาที่ดีและใช้สื่อมากขึ้น
12. สินค้ามีความสลับซับซ้อนมากขึ้น วิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีสูงขึ้น การโฆษณาจูงใจให้คนใช้สินค้าใหม่ๆที่มีความสลับซับซ้อน บางทีเป็นเรื่องที่ยากขึ้นเรื่อยๆ การจะให้เปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิต (Lifestyle) เปลี่ยนค่านิยมชื่นชมในสินค้าที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ ต้องการอธิบายที่ละเอียดและลึกซึ้งซึ่งโฆษณาทำไม่ได้ ต้องใช้การประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการใช้ชีวิตใหม่ๆให้ผู้ บริโภคยอมรับและเชื่อถือ เหมือนอย่างที่ดีแทค (DTAC) ทำโครงการ "สำนึกรักบ้านเกิด" สาเหตุที่
13. ที่ต้องมีการทำประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์เพราะสินค้าที่ดีหรือบริการ ที่ดีนั้นจะต้องเกิดจากความต้องการของผู้บริโภค มิใช่เกิดจากผู้ผลิต เช่น บรรจุภัณฑ์ (Packaging) ผู้ผลิตบอกว่าสวยแต่ผู้บริโภคบอกไม่สวย ก็จะต้องแก้ไขตามใจผู้บริโภค จะทำตามใจผู้ผลิตไม่ได้ ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการ องค์กรมีหน้าที่จัดหาสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดจากความต้องการของลูกค้า
บรรจุภัณฑ์ภายนอกของสินค้าสามารถที่จะบอกลักษณะของ องค์กรได้ ดังนั้นเรื่องของบรรจุภัณฑ์จึงเป็นเรื่องที่องค์กรจะละเลยไม่ได้ เพราะเป็นเรื่องของหน้าตาและภาพลักษณ์ของสินค้าและองค์กร
จึงมีการทำวิจัยตลาดถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อปรับสินค้าเพื่อสนองตอบความต้องการให้มากที่สุด ซึ่งหมายความถึงภาพลักษณ์ที่ดีในสายตากลุ่มเป้าหมาย และยอดจำหน่ายที่สูงตามมาด้วย อย่างล่าสุดน้ำส้มกรีนสปอร์ตที่มีอายุยาวนานมีการปรับโฉมขวดบรรจุภัณฑ์ใหม่ เพื่อดูทันสมัย หลังจากที่ไม่เคยมีการปรับขวดบรรจุภัณฑ์มาเป็นเวลานาน
14. การทำงานขององค์กรจะต้องมีคุณธรรม ไม่หลอกลวง ไม่โกหก ไม่หมกเม็ด เพราะถ้าเราเป็นองค์กรก็เหมือนกับการเป็นประชาชนที่ดีของสังคม (Good corporate citizen) องค์กรที่มีภาพลักษณ์ที่ดีจะต้องเป็นผู้มีความยุติธรรม มีโลกทัศน์ มีคุณธรรมในการทำธุรกิจ
15. ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรส่วนหนึ่งเกิดจากการรูปแบบการบริหารภายในองค์กรที่ ดูแลเอาใจใส่พนักงานของตน มีสวัสดิการที่ดีให้กับพนักงานโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัยของ พนักงาน เช่น ค่ารักษาพยาบาล ลาป่วย ความช่วยเหลือในยามเจ็บป่วย ภาพลักษณ์ส่วนใหญ่ของหลายองค์กรเสียไปเพราะไม่ใส่ใจพนักงานของตน องค์กรใดขาดการดูแลเอาใจใส่เรื่องนี้ก็จะไม่มีภาพลักษณ์ที่ดี
16. องค์กรมีหน้าที่ดูแลวัฒนธรรมหรือศิลปินหรือผู้ที่มีค่าต่อสังคมเชิงสุนทรีย์ สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีงบประมาณมากเพียงพอ เพราะคนส่วนใหญ่ในสังคมต้องการความสุนทรีย์แต่เนื่องจากความสุนทรีย์เป็น สิ่งที่ตีราคาได้ยากในสังคม เช่น การที่หลายตราสินค้าหรือองค์กรเป็นผู้สนับสนุนรายการหรือโครงการเกี่ยวกับ วัฒนธรรมไทย การทำเช่นนี้ถือเป็นการคืนกำไรให้แก่สังคม เพราะสิ่งนี้เป็นการดำรงเอกลักษณ์ของชาติ องค์กรใดทำก็จะได้ภาพลักษณ์ของคนดีเป็นที่ชื่นชมของสาธารณชน
17. สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่องค์กรต้องดูแลรักษา โดยองค์กรเป็นผู้ปฎิบัติเองหรือรณรงค์ให้ผู้อื่นลงมือทำ ถ้าเราเป็นองค์กรที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เราก็ลงมือปฎิบัติด้วยตนเองแต่ถ้าเป็นองค์กรที่ไม่สร้างความเสียหายต่อสิ่ง แวดล้อมก็สามารถใช้งบประมาณเชิญชวนให้คนดูแลสิ่งแวดล้อม เช่นโครงการปลูกป่าตามพระราชดำริของป.ต.ท.
18. องค์กรมีหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลภายนอก องค์กรจะอยู่ไม่ได้ถ้าหากขาดสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่น เหมือนกับการบริหารงานประเทศของรัฐบาลหากรัฐบาลมีสัมพันธภาพที่ไม่ดีกับ ประชาชน ท้ายสุดภาพลักษณ์ของรัฐบาลในสายตาประชาชนตกต่ำนำไปสู่ผลการเลือกตั้งในครั้ง ถัดไป
19. องค์กรมีหน้าที่ดูแลชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมโดยเฉพาะองค์กรใหญ่ เช่น มหาวิทยาลัยมีโควต้าพิเศษสำหรับคนกลุ่มน้อยในรูปแบบต่างๆ เช่น โครงการช้างเผือกสำหรับเด็กเรียนเก่งในต่างจังหวัด โควต้านักกีฬา การดำเนินการเช่นนี้จะเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร โดยเฉพาะองค์กรที่ถูกมองว่าจำกัดให้กับคนบางกลุ่มเท่านั้น เช่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ถูกโจมตีว่าเป็นมหาวิทยาลัยสำหรับคนรวย
ข้อสุดท้ายคือองค์กรมีหน้าที่ดูแลความเจริญเติบโตทาง ด้านความคิด ทางด้านศีลธรรมและคุณธรรมในกลุ่มประชาชน เช่นปัจจุบันมีหหลายองค์กรเป็นผู้สนับสนุนโครงการสำหรับเยาวชนมากมายเช่น โครงการบริษัทจำลองธุรกิจการท่องเที่ยวของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส โครงการ AJF Young Fund Award ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอยุธยาเจเอฟจำกัด
ตราสินค้าหรือองค์กรใดจะใช้เหตุผลใดในการทำกิจกรรม เพื่อสังคมเพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์กรและตราสินค้าขึ้นอยู่กับ สินค้าและบริการของตนว่าเป็นรูปแบบใดเพื่อสอดคล้องและเป็นการโฆษณาควบคู่กัน ไปด้วย
ถือเป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นก 2 ตัวครับ

ที่มา -  http://www.businessthai.co.th/content.php?data=404723_OpinionNo comments:

Post a Comment