Sunday, January 8, 2012

ประโยชน์ของการใช้ E-Business

มีดังนี้ 
1.              สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า (Better customer relations) การค้าในระบบ Online
2.              กระบวนการที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น (More efficient process) ในการลดต้นทุนในการติดต่อสื่อสารกันระหว่างภาคธุรกิจ ผู้บริโภค ผู้ผลิตปัจจัยการผลิต 
3.              ต้นทุนวัตถุดิบต่ำ (Lower cost of materials) ด้วยระบบ E-business ทำให้สามารถลดต้นทุนของวัตถุดิบและวัตถุดิบสำเร็จรูปลงประมาณ 5% - 50% การลดต้นทุนเกิดจากการแข่งขันด้านคำสั่งซื้อ การขยายตัวของความสามารถของผู้ผลิตปัจจัยการผลิต การพิจารณาคำสั่งซื้อสำหรับจำนวนที่ลดลง และความรู้ที่ดีกว่าเกี่ยวกับความต้องการและความเกรงกลัวของสังคม ต้นทุนวัตถุดิบที่ต่ำกว่าช่วยให้บริษัทเพิ่มปริมาณผลผลิตได้โดยไม่ต้องเพิ่มราคา ทั้งยังสามารถเพิ่มความสามารถในการผลิตและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
4.              การรวมพลังของระบบสารสนเทศ (Information Technology synergy) ซึ่งส่วนสำคัญที่สุดของการใช้ Internet คือการรวบรวมแหล่งของ IT จากแหล่งต่างๆ การลงทุนใน IT จะไม่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในกำลังการผลิตจนกว่า IT จะผสานร่วมกันระหว่างคอมพิวเตอร์แต่ละหน่วยเข้าสู่ระบบ Web  เป็นที่ยอมรับอย่างแข็งขันว่าการใช้ World Wide Web มีผลอย่างมากต่อบริษัททั้งหลาย
5.              การตัดสินใจทางธุรกิจที่ดีกว่าและรวดเร็วกว่า (Better and faster decision making) Internet สามารถรวบรวมหุ้นส่วนทางธุรกิจระหว่างบริษัท เสมือนว่าเป็นหน่วยเดียวกันในบริษัท ในบางครั้ง โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวางแผน และการจัดตารางที่จัดขึ้นสามารถสร้างประสิทธิภาพในการตัดสินใจในการจัดการเครือข่ายปัจจัยการผลิตขายในบริษัท หรือบางส่วนของบริษัท แต่เครื่องมือและเทคนิคเหล่านี้ไม่สามารถปฏิบัติการได้โดยปราศจาก
6.              รูปแบบใหม่ขององค์การ (New forms of organization) IT ช่วยลดต้นทุนในการค้นหา การติดต่อ และการแบ่งบันข้อมูลระหว่างลูกค้าและองค์การต่างๆ แม้ว่าบริษัทต่างๆ สามารถที่จะติดต่อและกระจายสู่กลุ่มลูกค้า บริษัท ตลาดและพันธมิตรทางธุรกิจ การเคลื่อนไหวทางธุรกิจ รูปแบบขององค์การที่เข้าร่วมกันทางธุรกิจช่วยให้บริษัทต่างๆ มีความครอบคลุมพื้นที่ในการทำธุรกิจ แหล่งปัจจัยผลิตจากภายนอกที่เพิ่มขึ้นและบริษัทใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นกระจายออกไปเทียบเท่ากับบริษัทและส่วนบุคคล
7.              ขยายSupply Chain (Expanded supply chain) E-Business ทำให้การให้ความสำคัญในการบริการการดำเนินงานในเครือข่ายปัจจัยการผลิต
8.              ลูกค้ามีความคาดหวังสูงขึ้น (Higher customer expectations)
9.              รูปแบบใหม่ของการดำเนินธุรกิจ (New ways of doing business) Internet ช่วยให้องค์การเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจ ผู้ผลิตและผู้บริโภคไม่จำเป็นต้องพบหน้ากันก็สามารถมีกิจกรรมทางธุรกิจได้  ผู้ค้าปลีกทางอิเล็กทรอนิกส์ E-retailers สามารถจัดส่งสินค้าโดยตรงสู่ลูกค้าแทนที่จะรอคอยลูกค้าเข้ามายังร้านและเลือกซื้อสินค้าและนำกลับบ้าน โปรแกรมสำเร็จรูป เพลง หนังสือและการศึกษาสามารถกระจายสู่ลูกค้าด้วยระบบ Online แทนการซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์และติดตั้งลงในคอมพิวเตอร์เอง โปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถเช่าใช้ได้ผ่านทาง Application Service Provider (ASP) และสามารถใช้ได้โดยผ่านระบบ Internet
10.       โลกาภิวัฒน์ (Globalization) ทำให้ธุรกิจสามารถแพร่ขยายไปทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มมูลค่าทางการค้าและการลงทุนจากต่างประเทศ  ด้วยค่าใช้จ่ายที่ไม่แพงและประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารสูงกว่า  จากระบบ Internet ไปสู่ Wireless ไปยัง Satellites ช่วยให้ธุรกิจสามารถตั้งอยู่ในที่ที่แตกต่างจากกระบวนการผลิตในหลากหลายประเทศด้วยการติดต่อเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด เป็นการลดต้นทุนทางด้านการตลาด  เพิ่มความสามารถในการเชื่อมโยงกับเครือข่ายปัจจัยการผลิตได้กว้างขวางทั่วโลก การกีดกันทางการค้าก็ทำได้ยากขึ้นในระหว่างการประกอบธุรกิจผ่านระบบอีเล็กทรอนิกส์ ตลาดที่โปร่งใส ในขณะที่ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถเปรียบเทียบราคาสินค้าและบริการได้อย่างกว้างขวางทั่วโลก Internet ช่วยให้ประเทศที่กำลังพัฒนาได้มีโอกาสเปิดตัวในเวทีการค้าโลก และได้รับข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจ ตลาดและเทคโนโลยีใหม่ๆ Internet ยังช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถหลีกเลี่ยงหรือแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากเหตุการณ์ที่คาดฝันได้


No comments:

Post a Comment