Monday, January 9, 2012

Green : SONY Green Management


ใน บางประเทศเมื่อโซนี่ไปส่งสินค้า ที่บ้านของล฿กค้าพนักงานจะขอรับกล่องกลับเพื่อนำไปใช้ใส่สินค้าตัวใหม่ เป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกทางหนึ่ง

  ทั้ง หมดเป็นเพียงตัวอย่างส่วนหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าทางโซนี่พยายามที่จะทำการ สื่อสารถึงผู้บริโภค ให้รับทราบข้อมูลของผลิตภัณฑ์ในด้านของความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์โซนี่ที่ใช้อยู่นั้นไม่เป็นอันตรายทั้งต่อผู้ใช้ และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมอีกด้วย 

ก่อนหน้านี้โซนี่ได้ใช้แนวคิดในเรื่อง Happiness สื่อสารถึงผู้บริโภคให้ได้รับรู้ถึงความสุขเมื่อได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของโซนี่ มาเป็นแนวคิดในเรื่อง ของFeel เมื่อปีที่ผ่านมาเพื่อสร้างคุณค่าทางความรู้สึกไปยังผู้บริโภคทุกกลุ่มอายุ

ปีนี้เราคงบอกกับลูกค้าของเราในเรื่องโปรดักส์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นแต่จะสื่ออย่างไรเป็นเรื่องที่ต้องคิดกัน

                  นพวรรณ โชติภาวัติ รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายสื่อสารการตลาด  บริษัท โซนี่ไทย จำกัดกล่าว กับ Marketeer และบอกว่าEco Info” เป็นเรื่องที่ทางโซนี่ทำมานานมาก แต่บริษัทเพิ่งได้มีคำสั่งออกมาให้มีการบอกไปยังลูกค้าทราบให้รู้กันเมื่อประมาณ 2ปีมานี่เอง

เพราะเมื่อก่อน หากเราประกาศออกไป ก็เหมือนกับว่า ทำไปเพื่อขายของ ไม่ได้ทำไปเพราะเรื่องของจิตสำนึก ตอนนี้เราจำเป็นต้องสื่อสารให้คนทั่วไปได้รับรู้เพราะ เพราะต้องการให้คนใช้ของ มีความภูมิใจ ที่ตัวเองได้เป็นส่วนหนึ่งของการรักษาสิ่งแวดล้อม  แต่เราไม่ได้ลงเงินไปเพื่อการโปรโมท  เพราะ เราไม่ได้เอาตรงนี้เป็นจุดขาย งบประมาณที่ได้มาเราให้ความสำคัญในการบอกให้ลูกค้าทราบถึงสินค้าใหม่ๆที่ออก มามากกว่า การจะไปบอกว่าสินค้าของเรารักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร

 บริษัท แม่ของโซนี่ในประเทศญี่ปุ่นได้จัดตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขึ้นมา ตั้งแต่ในปี 1990 จากนั้นได้มอบหมายให้กลุ่มบริษัทโซนี่ทั่วโลกดำเนินการภายใต้ข้อกำหนด และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตลอดมาเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว

 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ประกอบด้วย 2 แนวปฏิบัติหลักคือ

1.แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม กำหนดหัวข้อต่างๆไว้คือ1.Global Warming ภาวะ โลกร้อน ลดอัตราสิ้นเปลืองการใช้พลังงาน และการปล่อยก๊าซที่อาจส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาเรือนกระจก ในทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ การบริการ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ตลอดอายุการใช้งาน

2.Natural Resources – ทรัพยากร ธรรมชาติ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยลดปริมาณการใช้วัตถุดิบ การใช้น้ำ ขณะเดียวกันก็เน้นถึงกระบวนการในนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดด้วย

3.Management of Chemical Substance  การจัดการด้านสารเคมี  ลดการใช้ หรือการเลือกใช้วัตถุทดแทน เพื่อป้องการการเกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม หรืออันตรายต่อผู้ใช้

        4. Natural Environment สิ่ง แวดล้อมทางธรรมชาติ บำรุงรักษาสิ่งมีชีวิตทั้งพืช และสัตว์ต่างๆบนโลกใบนี้ เช่นการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติให้คงอยู่ตราบ นานเท่านาน 

2. แนวปฏิบัติด้านกิจกรรมทางธุรกิจ  เริ่มตั้งแต่การวางแผนทางธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และการบริการกิจกรรมด้านการตลาด การใช้งานผลิตภัณฑ์ การบริการหลังการขาย ตลอดจนขั้นตอนของการทำลาย และกระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่    

                จากแนวทางในการปฎิบัติทั้งหมดที่ได้ทำอย่างต่อเนื่องนั้นได้กำหนดเป้าหมายไว้ว่าภายในปีปี2010 โซนี่จะ เป็นองค์กร  “Green Management   และต่อจากนั้นได้มีการกำหนดแนวทาง และเป้าหมายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน ในทุกระยะ 5 ปี 

 Green Management 2010

  คือแ นวทาง และ หลักปฏิบัติสำหรับบริษัทโซนี่ทั่วโลกในเรื่องที่เกี่ยวกับ

Clean Product  สร้าง สรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยไม่ใช้สารเคมีต้องห้ามที่ก่อให้เกิดอันตรายทั้งต่อสภาพแวดล้อม และผู้ใช้งาน ทั้งในกระบวนการผลิต ตัวผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งการออกแบบให้ผลิตภัณฑ์กินไฟเพียง 0.5 วัตต์ในโหมด Stand By

 ปี 2006 โซนี่สามารถบรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณก๊าซที่ส่งผลต่อปฏิกิริยาเรือนกระจก ได้ถึง 9% เมื่อเทียบกับในปี 2000 ขณะเดียวกันก็ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่กินไฟน้อยลงเช่น บราเวีย แอลซีดี ทีวี ที่ได้รับการรับรองว่ามีประสิทธิภาพในการประหยัดไฟในระดับ 5 ดาวจากศูนย์อนุรักษ์พลังงานของประเทศญี่ปุ่น และยังได้รับรางวัล Sustainable Energy Europe Award จาก European Commission ขณะเดียวกันโน้ตบุ๊ค ไวโอ้ ก็ยังได้รับรางวัล Energy Star 4.0 จาก US Environmental Protection และกระทรวงพลังงานของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น 

โซ นี่ได้เลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยต่อผู้ใช้มาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ การเลือกใช้เม็ดพลาสติกที่ใช้ทำกรอบจอ บราเวีย แอลซีดีทีวี ที่ปราศจากสารตะกั่ว และมีคุณสมบัติไม่ลามไฟ เป็นต้น นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ของโซนี่ที่ใช้ไม้เป็นส่วนประกอบเช่น ลำโพง, ฐานรองแอลซีดี ก็มีการควบคุมใช้สารFormaldehyde

    Clean Site  การจัดการโรงงานผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นถึง การลดปัญหาภาวะโลกร้อน  กำหนด ให้มีการลดปริมาณของก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ที่โรงงานผลิต การลดอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานของผลิตภัณฑ์ การลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ในขั้นตอนของการขนส่งสินค้า

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ลดปริมาณการใช้น้ำ กระดาษ ลดปริมาณของเสีย และเพิ่มอัตรากระบวนการ Recycle และ Reuse

 ใน เรื่องกระบวนการผลิต พยายามจะให้ทุกชิ้นส่วนนำกลับมารีไซเคิลได้ ในขณะเดียวกันเราก็คำนึงในเรื่องขนส่งเช่นกันว่าระยะทางยิ่งไกล ก็จะมีการใช้น้ำมันมากขึ้น ดังนั้นจึงมีแผน กระจายโรงงงานที่ไม่ใช่แต่ในประเทศญี่ปุ่น ไปยังจุดที่ใกล้กับการจำหน่าย เพื่อจะได้ลดการใช้พลังงานในการขนส่ง

รวม ทั้งควบคุมการใช้สารเคมีต่างๆในขั้นตอนของการผลิตอย่างเข้มงวด เช่นงดใช้สารตะกั่วเป็นตัวเชื่อมวงจรภายในตัวผลิตภัณฑ์ ไม่ใช้วัตถุดิบที่มีสารประกอบอันตรายเช่น แคลเมี่ยม ตะกั่ว ปรอท ซึ่งรวมถึงวัสดุที่ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์

Green Partner Program เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการจัดตั้ง เพื่อเป็นเกณฑ์ในการคัดสรรซัพพลายเออร์ที่ทำงานภายใต้ข้อกำหนดด้านสิ่งแวด ล้อมเช่นเดียวกัน เช่นบริษัทคู่ค้าทางด้านแพกเกจจิ้ง  หรือหมึกพิมพ์ ข้างกล่อง ก็จะถูกกระบวนการตรวจสอบ ในเรื่องสารเคมีที่นำมาผลิตเช่นกัน

“Green Management  จะเริ่มตั้งแต่กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่นอกจากความสวย

งาม แล้วต้องลดการใช้พลังงานได้มากที่สุด   หรือ ดีไซน์อย่างไรให้ในแต่ละวงจรกินไฟน้อยที่สุด รวมไปถึงการ  ห้ค วามสำคัญในเรื่องการศึกษาและวิจัย สิ่งที่ ทำมาจากพวกพืชมากขึ้นเพื่อนำมาใช้ผลิตชิ้นส่วน ปัจจุบันบางตัว ก็เป็นพลาสติกที่ทำมาจากเมล็ดพืช”

ใน แต่ละปีกลุ่มบริษัทโซนี่ได้จัดให้มีกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอาทิ การปลูกป่า การปลูกป่าชายเลน เก็บขยะ ฯลฯ และยังได้เผยแพร่ความรู้ให้แก่สาธารณชนโดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานการศึกษา บริษัทเอกชน และหน่วยงานราชการเข้าเยี่ยมชม เพื่อศึกษาระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานผลิตอีกด้วย

 นพวรรณย้ำว่าคือไม่ใช่ทำแค่ลดจำนวนการใช้ แต่ต้องปลูกเสริม หรือทดแทนด้วย

สิ่ง หนึ่งที่องค์กรเองได้ให้ความสำคัญคือ ภายในออฟฟิศจะประหยัดพลังงานได้อย่างไร ทั้ง น้ำ ไฟ และการใช้กระดาษ ซึ่งแต่ละปีจะมีการกำหนดเป้าไว้ชัดเจนว่าจะต้องลดให้ได้ปละเท่าไหร่  มีการทำรายงานอย่างจริงจัง และมีการตรวจสอบทุกระยะทั้งจากเจ้าหน้าที่ขององค์กรเอง และบริษัทภายนอกที่จ้างเข้ามา

โซ นี่เคยทำโครงการประประกาศให้ลูกค้าทราบว่า ถ่านไฟที่ใช้แล้ว ให้เอามาทิ้งได้ที่ศูนย์ของโซนี่ เพื่อทางบริษัทจะนำไปกำจัดด้วยวิธีการที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นโครงการที่ทำต่อเนื่องมาหลายปี แต่ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและจริงจัง ทำให้ที่ผ่านมาไม่ได้ผลเท่าที่ควร ซึ่งคาดว่าในปีนี้ต้องเอามาทำอย่างจริงจังอีกครั้งหนึ่ง

ก่อนที่จะออกมาเป็นโปรดักส์ชิ้นหนึ่งในมือ หรือในบ้านของลูกค้า  จน กระทั่งถูกใช้จนพัง หรือหมดอายุไปจนถึงขั้นตอนการทำลาย เป็นเรื่องที่โซนี่ ต้องคิดอย่างต่อเนื่อง ว่าจะไม่เป็นอันตรายต่อโลกใบนี้อย่างไร

                บรรยายใต้ภาพ


- สินค้าของ โซนี่ บราเวีย แอลซีดี ทีวี ที่ได้รับการรับรองว่ามีประสิทธิภาพในการประหยัดไฟในระดับ 5 ดาวจากศูนย์อนุรักษ์พลังงานของประเทศญี่ปุ่น 

-โน้ตบุ๊ค ไวโอ้ ก็ยังได้รับรางวัล Energy Star 4.0 จาก US Environmental Protection และกระทรวงพลังงานของประเทศสหรัฐอเมริกา 

- สัญลักษณ์ของ “Eco Info” ที่บรรจุอยู่บนกล่องสินค้า เพื่อจะบอกให้ลูกค้าได้ทราบว่าสินค้าภายในเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างไร

- กระดาษรีไซเคิล ที่ถูกนำมาใช้แทนโฟม เพื่อรองรับการถูกกระแทกNo comments:

Post a Comment