Sunday, January 8, 2012

ประเด็นและแนวทางการดำเนินงาน ( Issues And Trending In Operations )

1.ตลาดในโลก  แหล่งทรัพยากรในโลก  การปฏิบัติการทั้งหมดในโลก (Global Market ,global Souring and Global Operations) ความเข้มข้นในการแข่งขันในโลกมีมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ความไม่แน่นอนของการเมือง การคุกคามของลัทธิก่อการร้าย การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทำให้เกิดโอกาสใหม่ๆกับธุรกิจและผู้ร่วมหุ้น ลองสังเกตุดูหลายๆองค์กรมีการร่วมหุ้นกัน ซื้อหุ้นจากองค์กรต่างชาติ

โครงสร้างของโลกได้เปลี่ยนไป หน่วยงานด้านเศรษฐกิจใหม่ๆได้เกิดขึ้น อินเตอร์เนต จะสามารถติดต่อถึงตลาดใหม่ๆทั่วโลก ไม่เพียงประเทศใดประเทศหนึ่ง วัฒนธรรม หรือบริษัทที่ถูกครอบครอง การผลิตก็เช่นเดียวกัน การที่จะหาประเทศที่ปลอดภัย ในการสร้างห่วงโซ่อุปทานให้เข้าถึงทั้งโลก

2. บริษัทแบบเสมือนจริง (Virtual Companies)  เป็นรูปแบบใหม่ในการลงทุน โดยอาศัยพันธมิตรและการร่วมมือกันองค์กรในศตวรรษที่21 จะไม่เป็นสายการบริหารแบบปิระมิด แต่เป็นการบริหารธุรกิจแบบโครงข่ายอิสระ ทั้งบริษัท ผู้ถือหุ้น ที่ปรึกษา และพนักงานอิสระ  ซึ่งจะทำให้องค์กรนั้นมีความแข็งแกร่งในการดำเนินการ จะมีการประชุมกันเพื่อแก้ปัญหาเมื่อต้องการ และจะมีการปฏิรูปอีกทีเมื่อมีการต้องการ

3.ลูกค้ามีทางเลือกและมีอิสระในการซื้อสินค้าและบริการ ( Greater choice more individualism )  ปัจจุบันมีการผลิตสินค้าจำนวนมาก และจำนวนผู้บริโภคมีจำนวนมากตามไปด้วย  ผู้ผลิตจะผลิตสินค้าและบริการจำนวนมากราคาต่ำ เพื่อตอบสนองความต้องการสินค้าและบริการของผู้บริโภคจำนวนมาก 

4.  ให้ความสำคัญกับการบริการ ( Emphasis on service)  หลายบริษัทที่ประสบความสำเร็จในการผลิต เช่น GM, GE, IBM และ Westinghouse โดยทั่วไปมากกว่าครึ่งที่มีรายได้มาจากการ ดังนั้นบริษัทจะให้ความสำคัญกับการบริการมากกว่าการผลิตสินค้า

5.  ความเร็วและความยืดหยุ่น ( Speed and flexibility )  ความรวดเร็วในอินเตอร์เน็ตจะทำให้ได้ข้อมูลที่รวดเร็ว  การทำงานที่รวดเร็ว  การติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว  การจัดส่งที่รวดเร็ว  และการปรับให้ทันสมัยได้รวดเร็ว  รูปแบบของวัฏจักรของสินค้า  Turnover ของคนงาน  การตัดสินใจทางธุรกิจ  ทุกสิ่งจะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว  การเปลี่ยนแหล่งของสภาพแวดล้อมที่รวดเร็ว ทำให้การทำงาน  การจัดการ  เทคโนโลยี และระบบการผลิตต้องมีความยืดหยุ่น

6.Supply chains  มีไม่กี่บริษัทที่มีความชำนาญ แล้วคิด ทำ เพื่อตลาดของพวกเขาเอง 
บริษัทจะต้องมุ่งทำให้ทั้งในและนอกองค์กรดีที่สุด  หยุดการร่วมมือทำงานเฉพาะภายในบริษัท แต่จะต้องร่วมมือทำงานกับ Suppliers นอกบริษัทด้วย เพื่อเพิ่มมาตรฐานในการผลิต  การจัดการแบบ Supply chains หรือ Supply  Webs เป็นความรับผิดชอบหลักของผู้จัดการการผลิต และการดำเนินงาน

7.  C - Commerce ( Collaborative Commerce )  เป็นการทำผลกำไรร่วมกันผ่านการค้าระบบ e commerce  การทำธุรกิจซื้อขายบนอินเตอร์เน็ต ร่วมกันระหว่าง   Suppliers  ผู้ผลิต ผู้บริโภค 

C Commerce จะเกิดขึ้นเมื่อธุรกิจมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล  ร่วมกันตัดสินใจ  ทำกิจกรรมร่วมกัน  โอกาสเหมาะสม  แก้ปัญหาร่วมกัน  และมีกระบวนการทำธุรกิจระหว่างกัน C Commerce จะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดำเนินงาน  โดยลดเวลาทางการตลาด  สั่งซื้อได้ตลอดเวลา  ลดขนาดวิธีการทางเศรษฐกิจ  ลดต้นทุนการจัดซื้อ  ลดต้นทุนการขนส่ง  การจัดการการดำเนินงาน  เป็นส่วนที่ช่วยให้     C Commerce  ประสบความสำเร็จ  กำหนดพื้นที่การจัดการ Supply chain  สัญญาการผลิต รวมทั้งการ-ขนส่ง  และการกระจายสินค้า

8.  เทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ( Technological advance )  เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร e commerce  และการสื่อสารทางโทรศัพท์  จะต้องพัฒนาให้เร็วขึ้นอย่างต่อเนื่อง  จัดส่งวัตถุดิบได้รวดเร็ว  มีระบบการตรวจสอบที่ดี   เทคโนโลยีชีวภาพ   การสังเคราะห์ที่ดี  และเทคโนโลยีที่เล็กที่สุด ( Nano technology  )  ทำให้เปลี่ยนลักษณะการทำงาน  การผลิต  และการแข่งขันทางธุรกิจ  เทคโนโลยีจะทำให้เกิดวัตถุดิบที่ซ่อมแซมได้เอง  สัตว์ที่ Clones ได้เหมือนจริง  พืชที่สามารถเปลี่ยนสีดอกได้  และมนุษย์ที่สามารถผลิตของได้เหมือนกัน  ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลก  และนี่คือจุดเริ่มต้น

9.  องค์ความรู้  ( Knowledge  )  การแข่งขันที่ได้เปรียบของสินค้าและบริการและเทคโนโลยีจะมีเวลาสั้น  บริษัทจะต้องจูงใจและรักษาข้อได้เปรียบคู่แข่งขององค์กรเอาไว้ให้ดี  สามารถคิดและรับรู้ความรู้ที่เป็นประโยชน์จากทักษะที่ดีที่สุดของเศรษฐกิจใหม่  การผลิตจะต้องได้รับการเรียนรู้ด้านการสื่อสาร (  learning communities  )   แลกเปลี่ยนความรู้ในด้านเครื่องจักร และประเพณีปฎิบัติ  ประเทศที่เจริญจะมีการวิจัยและพัฒนาที่ดี  ระบบการศึกษาที่ดี  ประชากรที่ฉลาดและรอบรู้ ในการใช้ทรัพย์สินอย่างคุ้มค่า

10.  ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  ( Environmental and social respondibiliies  )  บริษัทและอุตสาหกรรมจะต้องใส่ใจผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น  ตั้งแต่ การออกแบบ  การผลิต  การกระจายสินค้า  การใช้ และการกำจัดของสินค้าและบริการ  หน่วยงานที่เป็นผู้บังคับให้เกิดความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม คือ  รัฐบาล  อุตสาหกรรม และผู้บริโภค   ความรับผิดชอบต่อสังคมจะสำคัญกับการตลาด และแหล่งกำเนิดของประชากร 
No comments:

Post a Comment