Sunday, January 8, 2012

การบริหารการดำเนินงาน (Primary Topics in Operations Management)

กลยุทธ์ (Strategy)
เป็นการสร้างโอกาสใหม่ๆ การกำหนดวิสัยทัศน์ การพัฒนาองค์การ ระบบการวัดผลและการรายงาน  การกำหนดมาตรฐานที่เหนือกว่าคู่แข่ง (Benchmarking) การสร้างระบบการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นให้เป็นโอกาสที่ดีทางธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์ และ บริการ (Product and Services)
สิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงในกระบวนการแปรสภาพวัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์และบริการ ก็คือการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่งมีความสัมพันธ์กันกับต้นทุนการผลิต คุณภาพ และการตัดสินใจด้านทรัพยากรบุคคล

กระบวนการ และ เทคโนโลยี (Processes and Technology)
เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องมีการเลือกกระบวนการผลิตและการดำเนินงาน เช่น เทคโนโลยี คุณภาพ ทรัพยากรบุคคล การบำรุงรักษา ค่าใช้จ่ายและต้นทุน  กระบวนการที่ถูกวางแผน วิเคราะห์และปรับปรุงเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยกลยุทธ์ และเทคโนโลยี

สิ่งอำนวยความสะดวก (Facilities)
กระบวนการผลิตที่ถูกออกแบบต้องมีสถานที่ที่อำนวยความสะดวกและจัดวางไว้อย่างลงตัว เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าและบริการได้เต็มกำลังความสามารถในการผลิตเท่าที่จะเป็นไปได้ การตัดสินใจในการจัดวางตามรูปแบบผังองค์การเพื่อให้กระบวนการผลิตสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น และลดระยะเวลาของรอบการผลิตให้ต่ำที่สุด

การบริหารโครงการ (Project Management)
คือ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การพัฒนากลยุทธ์ การเสนอบริการใหม่ๆ และการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มความสามารถในกระบวนการผลิต การลดขั้นตอนในการผลิต ตารางกิจกรรม และเพื่อสร้างความมั่นใจว่ากระบวนการผลิตจะเสร็จสิ้นตรงเวลาและเงินทุนที่ได้พยากรณ์ไว้

การจัดการเครือข่ายปัจจัยการผลิต (Managing the Supply Chain)
เมื่อกระบวนการผลิต, สิ่งอำนวยความสะดวก ได้ถูกออกแบบขึ้นแล้ว ความร่วมมือของผู้ขายปัจจัยการผลิตและผู้รับเหมาช่วงรายย่อย ในการพัฒนานวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และการผลิตที่สม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลของแหล่งปัจจัยการผลิตต่างๆ

การพยากรณ์ความต้องการสินค้าและบริการ (Forecasting Demand for Product and Services)
เมื่อการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกทางกายภาพ และกระบวนการการผลิต เกิดขึ้นในระบบการผลิตสินค้าและจัดส่งการบริการ การตัดสินใจว่าจะผลิตสินค้าจำนวนเท่าไรและจะผลิตเมื่อไหร่จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากเช่นกัน การตัดสินใจนี้มีพื้นฐานมาจากความต้องการของลูกค้า การพยากรณ์จึงหมายรวมถึงการใช้จำนวนความแตกต่างทางวิธีการและคุณภาพในเทคนิคการกระจายประมาณการความต้องการของลูกค้า ซึ่งได้ใช้เป็นการตัดสินใจในกระบวนการการผลิต

การวางแผนและตารางการผลิต (Production Planning and Scheduling)
เมื่อการดำเนินงานตัดสินใจว่าจะผลิตสินค้าและบริการอย่างไร จำนวนเท่าไหร่ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้แล้ว  การจัดตารางการผลิตจึงเป็นเรื่องจำเป็นในการตัดสินใจที่ต้องถูกพัฒนาขึ้น การตัดสินใจนี้รวมถึง  จำนวนของวัตถุดิบหรือจำนวนของชิ้นส่วนที่ต้องสั่งผลิต  อัตราการจ้างแรงงาน  ตารางการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละส่วนของงานและสายการผลิต  การตัดสินใจในการวางแผนการผลิตนี้ยังต้องคำนึงถึงการลดความสูญเสียต้นทุนและเวลาในการผลิต และความล้าช้าในการส่งมอบสินค้าและบริการให้ถึงความต้องการของลูกค้า และไม่เกิดสินค้าคงเหลือที่สูญเปล่าเกินความต้องการของลูกค้า การตัดสินใจนี้สามารถใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบ Just-in-Time การวางแผนการผลิตจึงเป็นส่วนสำคัญส่วนใหญ่ในการตัดสินใจในการบริหารการดำเนินงาน

ความมั่นใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ (Ensuring Quality)
คุณภาพเป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินใจในการดำเนินงาน ระดับคุณภาพของบริษัทที่ค้นหาการตัดสินใจในการผลิตและจัดส่งสินค้าและบริการ การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ การออกแบบและวางแผนกระบวนการในการผลิต สถานที่ตั้ง การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในการผลิต การออกแบบงานและกิจกรรม การจัดการเครือข่ายปัจจัยการผลิต การวางแผนและการจัดตารางในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ออกจากระบบเป็นหน้าที่ครอบคลุมในการบริหารการดำเนินงานภายใจการจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้การควบคุมด้วยคุณภาพของสถิติ  การปรับปรุงคุณภาพการบริการลูกค้า และการจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างได้ผล


No comments:

Post a Comment