Sunday, January 8, 2012

คุณภาพ (Quality)

เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจ  คุณภาพจะไม่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แต่คุณภาพจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความรู้  ความเข้าใจ  การทุ่มเทในการปฏิบัติ  และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  เพื่อที่จะผลิตสินค้า  หรือการบริการที่มีคุณภาพส่งมอบให้กับลูกค้า  สร้างความพึงพอใจ  กระตุ้นการซื้อซ้ำ  นอกจากนี้เรายังพบว่าการที่สินค้าและบริการที่มีคุณภาพจะสามารถขายได้ในราคาสูงกว่าสินค้าชนิดเดียวกัน  โดยที่ลูกค้าเต็มใจที่จะจ่ายเงินเพิ่ม  เพื่อสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ

No comments:

Post a Comment