Monday, January 9, 2012

ธุรกิจสปาไทย - Spa


จำนวนกิจการ
-                   สถานประกอบการสปา (การนวดเพื่อสุขภาพและนวดเพื่อเสริมสวย) ที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานโดยกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 700 แห่ง (กรุงเทพฯ 415 แห่ง ต่างจังหวัด 285 แห่ง)
-                   โรงเรียน/สถาบัน/หน่วยราชการทีได้รับการตรวจประเมินมาตรฐานหลักสูตรการเรียน  การสอนที่ผลิตบุคลากรที่ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพจำนวน 175 แห่ง   (ทั้งในกรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาค)

จำนวนผู้รับบริการและรายได้
-                   มีผู้เข้ารับบริการสปาในประเทศไทย จำนวนมากกว่า 3.3 ล้านคน (โดย 2.6 ล้านคนเป็นชาวต่างชาติ)
-                   รายได้ประมาณ 3,655 ล้านบาท
-                   สร้างงานมากกว่า 4,000 คน
แนวโน้มธุรกิจสปาในประเทศไทย
1)              ขึ้นอยู่กับนักท่องเที่ยวจากตลาดต่างประเทศ ซึ่งนิยมใช้บริการสปาไทย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80 ของนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางมาประเทศไทย และสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศประมาณ 85 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
        นโยบายภาครัฐได้กำหนดให้การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ที่ทำรายได้เข้าประเทศ โดยนำศาสตร์วารีบำบัดผสานกับภูมิปัญญาไทยควบคู่กับบริการห้องพัก
2)              จากปี 2540 เป็นต้นมา วิถีชีวิตคนไทยมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมค่อนข้างมาก ซึ่งมีสาเหตุมาจากภาวะบีบคั้นของสภาพแวดล้อมต่างๆ ทำให้คนไทยมีพฤติกรรมหันมาเอาใจใส่ดูแลสุขภาพ หรือบรรเทาความเครียด เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้น ธุรกิจสปาจึงถึงช่วงเติบโตอย่างชัดเจน เมื่อปี 2544 โดย
               -  เป็นกิจการสปาแบบ Hotel & Resort Spa ร้อยละ 70 ของจำนวนผู้ประกอบการ
                  ทั้งหมด
                        -  เป็นกิจการสปาประเภท Day Spa ตามแหล่งชุมนุมชน ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว                   ทั้งนี้รวมทั้งการขยายตัวของธุรกิจการนวดเพื่อสุขภาพและธุรกิจการนวดเพื่อ                 เสริมสวยด้วย
สถานที่มีผู้ประกอบธุรกิจสปามากที่สุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร  รองลงมา ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และเชียงใหม่
3)              แนวโน้มธุรกิจสปาที่ควรจะเป็นในอนาคตอันใกล้นี้คือ สปาในสนามกอลฟ์ และสปาตาม
     แหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติของไทย
ส่วนส่งเสริมพัฒนาธุรกิจบริการ            พฤศจิกายน 2548No comments:

Post a Comment