Saturday, February 18, 2012

อบรม ธุรกิจที่ ปรึกษา และ/หรือ ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อย่างมืออาชีพ จาก ม.เกษตรศาสตร์

 Certificate of BUSINESS ADVISOR (CBA)  รุ่นที่ 11...(กรุงเทพฯ) ข้อมูลเพิ่มเติม/สมัครเรียน คลิก
โครงการ ประกาศนียบัตรที่ปรึกษาธุรกิจ อบรม 72 ชั่วโมง กับวิชาเศรษฐศาสตร์ / การเงิน / กฎหมายธุรกิจ / บัญชี / ภาษีอากร ที่จะเป็นต่อการบริหารจัดการธุรกิจจะถูกถ่ายทอดไปยังท่านให้เข้าใจอย่างถ่อง แท้ และเลียนแบบวิธีปฏิบัติอย่างได้ผล 100% ผ่านกรณีศึกษาที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประเทศไทย
อบรม ณ อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ (บางเขน)

รับสมัคร 20 ก.พ. 2555 ถึง 20 เม.ย. 2555 อบรม 28 เม.ย. 2555 ถึง 5 ส.ค. 2555
 Certificate of REAL ESTATE ENTREPRENEUR (CRE-KU)  รุ่นที่ 6...(กรุงเทพฯ) ข้อมูลเพิ่มเติม/สมัครเรียน คลิก
โครงการ ประกาศนียบัตรผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การอบรมที่ยืนยันการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็น เรียนวิคราะห์ที่ดิน / ออกแบบผังโครงการ / ออกแบบอาคาร / ประมาณราคาต้นทุน / จัดทำ Cash Flow / ตัดสินใจลงทุน /...ฯลฯ จบแล้วทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็น !!! รับไม่จำกัดวุฒิ/ประสบการณ์
อบรม ณ อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ (บางเขน)

รับสมัคร 20 ก.พ. 2555 ถึง 20 เม.ย. 2555 อบรม 28 เม.ย. 2555 ถึง 26 ส.ค. 2555
 Certificate of REAL ESTATE ENTREPRENEUR (CRE-KU)  รุ่นที่ 7...(จ.พิษณุโลก) ข้อมูลเพิ่มเติม/สมัครเรียน คลิก
โครงการ ประกาศนียบัตรผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การอบรมที่ยืนยันการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็น เรียนวิคราะห์ที่ดิน / ออกแบบผังโครงการ / ออกแบบอาคาร / ประมาณราคาต้นทุน / จัดทำ Cash Flow / ตัดสินใจลงทุน /...ฯลฯ จบแล้วทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็น !!! รับไม่จำกัดวุฒิ/ประสบการณ์ อบรม ณ โรงแรมท็อปแลนด์
รับสมัคร 20 ก.พ. 2555 ถึง 20 เม.ย. 2555 อบรม 29 เม.ย. 2555 ถึง 26 ส.ค. 2555
 Certificate of REAL ESTATE ENTREPRENEUR (CRE-KU)  รุ่นที่ 8...(จ.สุราษฎร์ธานี) ข้อมูลเพิ่มเติม/สมัครเรียน คลิก
โครงการ ประกาศนียบัตรผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การอบรมที่ยืนยันการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็น เรียนวิคราะห์ที่ดิน / ออกแบบผังโครงการ / ออกแบบอาคาร / ประมาณราคาต้นทุน / จัดทำ Cash Flow / ตัดสินใจลงทุน /...ฯลฯ จบแล้วทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็น !!! รับไม่จำกัดวุฒิ/ประสบการณ์
อบรม ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า

รับสมัคร 20 ก.พ. 2555 ถึง 20 เม.ย. 2555 อบรม 29 เม.ย. 2555 ถึง 26 ส.ค. 2555
 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.fpmcertificate.com/     

No comments:

Post a Comment