Thursday, March 22, 2012

การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ : Human Resource Planning ตอน ความจำเป็นในการวางแผน

1. เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นทางสังคม เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า เศรษฐกิจ

2. เพื่อให้องค์การมีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสภาวะ ที่เปลี่ยนไป มีผลกระทบต่อองค์กรเช่นการผลิต สินค้า+บริการ การตลาด การเงิน จนถึงทรัพยากรบุคคล ดังนั้นจึงต้องทำการศึกษา วิเคราะห์ และคาดการณ์ถึงความเปลี่ยนแปลงเพื่อนำมาใช้ประกอบการวางแผน

3. เพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆด้านคน ตั้งแต่การสรรหาคัดเลือกฝึกอบรมเลื่อนตำแหน่งโอนย้ายให้เงินเดือนและ สวัสดิการการพ้นออกจากองค์การ มันจะมีความสัมพันธ์กันอยู่และต่อเนื่อง

4. เพื่อให้ได้คนที่มีคุณภาพ

ขั้นตอนที่๑ การเตรียมการ(การศึกษาวัตถุประสงค์ขององค์กร, วิเคราะห์สถานการณ์, กำหนดเป้าหมายของแผนงาน, พิจารณาความสอดคล้องความเป็นไปได้

ขั้นตอนที่๒ การสร้างแผน (กำหนดทางเลือก, เลือกทางเลือกที่เหมาะสม, กำหนดแผน)

ขั้นตอนที่๓ การปฏิบัติตามแผน (การกำหนดบุคลากรให้รับผิดชอบงานแต่ละส่วน,การจัดสรรคน, การสร้างความเข้าใจ, การควบคุม)

ขั้นตอนที่๔ การประเมินผล (เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับการวางแผน ว่ามีความเหมือนหรือความแตกต่างกันอย่างไร เพื่อมาวิเคราะห์และปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น, วิเคราะห์ปัญหา เพื่อกำหนดและพยายามค้นหาสาเหตุที่แท้จริง, เสนอความคิดในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล)

วิธีการคาดการณ์ความต้องการกำลังคนของทรัพยากรบุคคล
1 การคาดการณ์จากสมการพื้นฐาน
จำนวนคนที่ต้องการคนเพิ่มขึ้น=จำนวนคนที่ต้องการทั้งหมด-จำนวนคนคงเหลือ
จำนวนคนที่ต้องการทั้งหมด=จำนวนงาน/อัตราส่วนของงานต่อคน

2การใช้แบบจำลองการวางแผนรวม

3การใช้วิธีทางสถิติ

4การใช้แบบจำลองของมาร์คอฟ

วิธีการทั้ง4 จะขึ้นอยู่กับระยะเวลา ลักษณะข้อมูล ค่าใช้จ่าย ความแม่นยำ และความง่ายในการนำไปใช้
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน


การวางแผนทรัพยากรบุคคล


ความสัมพันธ์ ภายหลัง สัญญาจ้างแรงงาน สิ้นสุด


ความสิ้นสุด ของ สัญญาจ้างแรงงาน


สิทธิ หน้าที่ นายจ้าง ตามกฎหมายแรงงาน


สิทธิของลูกจ้าง ตามกฎหมายแรงงาน

หน้าที่ ลูกจ้าง พิจารณาได้ 3 ประการ ดังนี้


ลักษณะเฉพาะ สัญญาจ้างแรงงาน


การเกิด สัญญาจ้างแรงงาน


สิทธิของนายจ้าง ในการบังคับเมื่อ ลูกจ้างผิดหน้าที่


หน้าที่ของนายจ้าง ตามสัญญาจ้างแรงงาน


นายจ้าง ตามสัญญาจ้างแรงงาน จะมีสิทธิ ดังนี้


ข้อแตกต่าง สัญญาจ้างแรงงานกับสัญญาจ้างทำของ


สัญญาจ้างแรงงาน : มีความสัมพันธ์พิเศษของคู่สัญญา


สัญญาจ้างแรงงาน : สาระสำคัญอยู่ที่ตัวบุคคลผู้เป็นสัญญา


สัญญาจ้างแรงงาน : เป็นสัญญาต่างตอบแทน


สัญญาจ้างแรงงาน : เป็นสัญญาไม่มีแบบ


ผลของสัญญาจ้างแรงงาน ที่เป็นโมฆียะ


กรณี ที่ทำให้ สัญญาจ้างแรงงาน เป็นโมฆียะ


ผลของสัญญาจ้างแรงงาน ที่เป็นโมฆะ


ที่มา http://www.siamhrm.com

No comments:

Post a Comment