Monday, April 2, 2012

รูปแบบขององค์กรธุรกิจ

องค์กรธุรกิจตามกฎหมายไทยในปัจจุบันอาจแบ่งรูปแบบได้เป็น 2 ประเภท คือ 

1. รูปแบบองค์กรที่ไม่เป็นนิติบุคคล
  1. กิจการเจ้าของคนเดียว (Sole Proprietorship) คือ การ ที่บุคคลหนึ่งนำสินทรัพย์ของตนมาลงทุนในกิจการเพื่อหากำไร โดยจะดำเนินการบริหารงานต่าง ๆ และรับผิดชอบดำเนินงานทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว
   • การบริหารงานและความรับผิดชอบ ผู้เป็นเจ้าของจะมีสิทธิในการบริหารงานอย่างเต็มที่ และรับผิดชอบงานในทุก ๆ ด้าน รวมถึงผลการดำเนินงานของกิจการโดยไม่จำกัด แต่เพียงผู้เดียว ดังนั้น สินทรัพย์ส่วนตัวจะไม่แยกจากสินทรัพย์ของกิจการ
   • การเลิกกิจการ มีสาเหตุดังต่อไปนี้
    • เจ้าของไม่ประสงค์จะดำเนินการต่อ
    • โอน – ขายต่อให้ผู้อื่น
    • เจ้าของตาย
    • ศาลสั่งเลิกกิจการ
   •   ข้อดี – ข้อเสีย ของกิจการเจ้าของคนเดียว
    • ข้อดีของธุรกิจเจ้าของคนเดียว
     1. การจัดตั้งง่าย จะเลิกกิจการก็ทำได้สะดวก และไม่จำเป็นต้องแสดงงบกำไรขาดทุนหรืองบดุลต่อประชาชน
     2. การบริหารงานเป็นอิสระ มีความคล่องตัว
     3. ได้รับผลกำไรเพียงคนเดียว
     4. รักษาความลับของกิจการได้
    • ข้อเสียของธุรกิจเจ้าของคนเดียว
     1. ทุนมีจำกัด
     2. ต้องเป็นธุรกิจขนาดเล็ก จึงจะดำเนินการได้มีประสิทธิภาพ
     3. การบริหารกระทำโดยบุคคลเดียว อาจผิดพลาดได้
     4. เจ้าของต้องรับผิดชอบหนึ้สินโดยไม่จำกัดจำนวน
     5. อายุของกิจการจำกัดเท่ากับอายุของเจ้าของเท่านั้น2. ห้างหุ้นส่วน (Partnership) คือ ธุรกิจซึ่งบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป สัญญาตกลงร่วมทุนกันกระทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมีความประสงค์จะแบ่งกำไรจากการประกอบกิจการที่ได้ร่วมกันนั้น
 • การบริหาร ห้างหุ้นส่วนเป็นการร่วมทุนของหลาย ๆ คน ทุกคนมีสิทธิในการออกเสียงในการดำเนินการ โดย 1 คน ถือเป็น 1 เสียง
 • หน้าที่ของผู้เป็นหุ้นส่วน
  1. หุ้นส่วนทุกคนถือเป็นตัวแทนร่วมกัน รับผิดชอบร่วมกัน
  2. หากมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เป็นหุ้นส่วน ต้องได้รับความยินยอมจากผู้เป็นหุ้นส่วนเดิมทุกคนก่อน
  3. ผู้เป็นหุ้นส่วนจะประกอบกิจการที่มีลักษณะเดียวกับห้างหุ้นส่วนไม่ได้ ยกเว้นได้รับความยินยอมจากผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
  4. ผลของการดำเนินงานไม่ว่าจะขาดทุนหรือกำไร ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกัน
 • ความรับผิดชอบ ความรับผิดชอบของผู้เป็นหุ้นส่วน ต้องพิจารณาตามประเภท คือ
  1. ห้างหุ้นส่วนสามัญ คือ ห้างหุ้นส่วนที่ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนร่วมกันรับผิดชอบใน หนี้สินโดยไม่จำกัดจำนวน ห้างหุ้นส่วนสามัญแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ
   1. ห้างหุ้นส่วนสามัญ คือ ห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ดังนั้น สินทรัพย์ส่วนตัวกับสินทรัพย์ของธุรกิจจึงไม่แยกจากกัน เมื่อมีหนี้สินเกิดขึ้น เจ้าหนี้จะฟ้องร้องหุ้นส่วนคนใดก็ได้ และต้องรับผิดชอบในจำนวนหนี้สินโดยไม่จำกัดจำนวน
   2. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ( เป็นนิติบุคคล )
  2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ( เป็นนิติบุคคล )
2. รูปแบบองค์กรธุรกิจที่เป็นนิติบุคคล
  1. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล คือ ห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ดังนั้น สินทรัพย์ส่วนตัวของผู้เป็นหุ้นส่วน กับสินทรัพย์ของกิจการจะแยกกัน
  2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
   1. หุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบ คือ หุ้นส่วนซึ่งจำกัดความรับผิดชอบในหนี้สินของธุรกิจไม่จำเกินจำนวนเงินทุนที่ สัญญาว่าจะนำมาลงทุนในหุ้นส่วนนั้น
    • สิทธิทั่วไปของผู้เป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิด
     1. สิทธิในการสอบถามกิจการงาน ตรวจสอบสมุดบัญชีเอกสารของห้างได้บ้างตามสมควร
     2. สิทธิในการขายแข่งกับห้างได้
     3. สิทธิในการออกความเห็น แนะนำ เลือก หรือถอดถอนผู้จัดการ โดยหุ้นส่วน 1 คน มีเสียงเป็น 1 เสียงเท่ากัน โดยถึงเงินลงทุนว่ามากหรือน้อยเท่าใด
    •   สิทธิที่ถูกจำกัด
     1. เอาชื่อตนไปตั้งเป็นชื่อห้างไม่ได้
     2. จะต้องลงทุนด้วยเงิน หรือสินทรัพย์อย่างอื่น ลงทุนด้วยแรงงานไม่ได้
     3. ไม่ได้รับเงินปันผล หรือดอกเบี้ย จนกว่าห้างจะได้กำไร
     4. ไม่มีสิทธิเข้าไปจัดการงานของห้าง
   2. หุ้นส่วนชนิดไม่จำกัดความรับผิดชอบ คือ หุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคนที่ต้องรับผิดชอบชดใช้หนี้สินของธุรกิจโดยไม่จำกัด
   * * ซึ่งกฎหมายกำหนดว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัดจะต้องมีหุ้นส่วนชนิดไม่จำกัดความรับผิดชอบอย่างน้อย 1 คน จึงจะสามารถดำเนินกิจการได้ * *
   • สิทธิของผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบ
   • สิทธิในสินทรัพย์ของห้างหุ้นส่วนร่วมกับหุ้นส่วนอื่น
   • สิทธิที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรและแบ่งสินทรัพย์เมื่อเลิกห้าง
   • สิทธิในการจัดการงาน และการควบคุมดูแลกิจการของห้าง
  • ข้อดี – ข้อเสีย ของห้างหุ้นส่วน
   • ข้อดีของห้างหุ้นส่วน
    1. การก่อตั้งง่าย
    2. หาทุนได้มากกว่าธุรกิจเจ้าของคนเดียว
    3. มีการรวมความสามารถ
    4. มีการกระจายความเสี่ยงในการรับผิดชอบในหนี้สินต่าง ๆ
   • ข้อเสียของห้างหุ้นส่วน
    1. อายุของกิจการไม่ยั่งยืน
    2. เกิดความขัดแย้งกันได้ง่าย
    3. หากหุ้นส่วนคนใดไม่สุจริต หรือประมาท อาจทำความเสียหายให้กับกิจการและผู้เป็นหุ้นส่วนคนอื่นได
    4. หุ้นส่วนประเภทรับผิดชอบหนี้สินโดยไม่จำกัดจำนวน หากดำเนินกิจการผิดพลาดอาจสูญเสียสินทรัพย์ส่วนตัวได้


3. บริษัทจำกัด (Private Companies) หรือ บริษัทเอกชน คือ บริษัทประเภทซึ่งด้วยการแบ่งทุนเป็นหุ้น มีมูลค่าหุ้นเท่า ๆ กัน โดยผู้ถือหุ้นต่างรับผิดชอบจำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ตนยังส่งใช้ไม่ครบ ตามมูลค่าของหุ้นที่ตนถือเท่านั้น
 • หลักเกณฑ์ที่สำคัญ
  1. ตั้งขึ้นด้วยการแบ่งทุนเป็นหุ้น แต่ละหุ้นมีมูลค่าเท่า ๆ กัน
  2. มูลค่าขั้นต่ำของหุ้นตามกฎหมายต้องไม่น้อยกว่า 5 บาท
  3. มีผู้ถือหุ้นขั้นต่ำ 7 คน
4. บริษัทมหาชน จำกัด หมายถึง บริษัทประเภทซึ่งตั้งขึ้นด้วยความประสงค์ ที่จะเสนอ ขายหุ้นต่อประชาชน โดยผู้ถือหุ้นมีความรับผิดจำกัด ไม่เกินจำนวนเงินค่าหุ้นที่ต้องชำระ
 •   หลักเกณฑ์ที่สำคัญ
  1. แบ่งทุนออกเป็นหุ้น มูลค่าหุ้นละเท่า ๆ กัน และต้องชำระค่าหุ้นครั้งเดียวเต็มมูลค่าหุ้น
  2. ผู้ถือหุ้นขั้นต่ำ 15 คน
  3. ต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเสมอ
  4. ต้องมีจำนวนกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีอยู่ในประเทศไทย
ลักษณะและรูปแบบการขยายตัวของธุรกิจ มี 2 ลักษณะ คือ
 1. การเจริญเติบโตจากภายนอก ( Internal Expansion ) การลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆนั้นมาจากส่วนของเจ้าของเป็นหลัก เช่น
  1. นำเงินสะสมของกิจการมาใช้ขยายกิจการ
  2. ออกหุ้น เช่น หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ์ หุ้นกู้
  3. กู้ยืมจากธนาคาร หรือ สถาบันการเงิน
  • ้อจำกัด ในเรื่องปริมาณเงิน คือ ไม่สามารถหาเม็ดเงินลงทุนได้เพียงพอ
 2. การเจริญเติบโตจากภายนอก ( External Expension ) เป็นการขยายตัวโดยการที่บริษัทไปรวมตัวกับบริษัทอื่น โดยมีวิธีการดังนี้
  1. การเข้าไปซื้อสินทรัพย์ทั้งหมดของกิจการที่ต้องการครอบครอง
  2. การเข้าไปซื้อหุ้นของกิจการที่ต้องการครอบครอง
รูปแบบของการครอบครองกิจการ 4 ประเภท
1.Consolidation หรือ Amalgamation คือ การรวมกิจการตั้งแต่ 2 กิจการขึ้นไป ให้เป็นกิจการเดียว เกิดเป็นบริษัทใหม่ ชื่อใหม่ ออกหุ้นใหม่ 

2. Merger คือ การรวมกิจการของบริษัทตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไป ให้เป็นกิจการเดียว แต่ภายหลังจากการรวมแล้วมิได้เกิดบริษัมใหม่แต่จะเหลือบริษัทเพียงบริษัท เดียวเท่านั้น

3. Acquisitionคือ การซื้อกิจการของบริษัทอื่น อาจจะซื้อสินทรัพย์อย่างเดียวหรือซื้อทั้งหนี้สินด้วย หรือเป็นการเข้าไปซื้อหุ้นสามัญให้มากพอที่จะมีสิทธิ์เข้าไปบริหารกิจการของ อีกบริษัทได้ ที่เรียกว่า Takeover 

ข้อแตกต่างระหว่าง Merger และ Acquisition
Merger
 1. ต้องรับเอาทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมดของบริษัทอื่นมารวมเป็นบริษัทเดียว
 2. ต้องซื้อหุ้นทั้งหมดของอีกบริษัท
 3. เกิดจากความสมัครใจของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ
Acquisition
 1. อาจจะซื้อสินทรัพย์อย่างเดียวหรือบางส่วน ก็ได้ส่วนหนี้สินอาจจะรับหรือไม่รับก็ได้
 2. ไม่ต้องซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัทก็ได้
 3. อาจเกิดจากการบังคับซื้อโดยผู้ขายไม่สมัครใจก็ได้
4. Takeover คือ การเข้าไปซื้อหุ้นของบริษัทอื่นให้มีจำนวนเพียงพอที่จะเข้าไปบริหารกิจการ ของบริษัทนั้นที่เรียกว่า “ การเข้าครอบงำกิจการ ” อาจจะเข้าครอบงำกิจการอย่างเป็นมิตร ( friendly takeover ) หรืออาจจะเป็นการเข้าครอบงำกิจการอย่างไม่เป็นมิตร ( unfriendly takeover )


ที่มา @ courseware.payap.ac.th

No comments:

Post a Comment