Monday, April 2, 2012

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ (Introduction to Business)

ความหมายของธุรกิจ (Meaning of Business)
ธุรกิจ คือ กระบวนการของการประสานทรัพยากรต่าง ๆ มาทำให้เกิดสินค้าหรือบริการนั้น ไปสู่ผู้บริโภคหรือผู้มีความต้องการสินค้าและบริการนั้น
ประเภทของธุรกิจ
แบ่งได้ออกเป็น 3 ประเภท คือ 1
 1. การอุตสาหกรรม (industrial enterprise) แบ่งออกได้เป็น
  1. อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการแพร่พันธุ์พืชและสัตว์ (genetic industries) เช่น การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ฟาร์มปศุสัตว์ การเกษตรกรรม
  2. อุตสาหกรรมการนำเอาทรัพยากร ธรรมชาติมาใช้ (extractive industries) เช่น การทำเหมืองแร่ การล่าสัตว์ การทำป่าไม้ การขุดเจาะน้ำมัน การขุดเจาะก๊าซธรรมชาติ
  3. ผลิตกรรม (manufacturing industries) ได้แก่ อุตสาหกรรมแปรรูปวัตถุดิบให้กลายเป็นสินค้าสำเร็จรูป ซึ่งอาจแบ่งย่อยได้ คือ
   • อุตสาหกรรมในครัวเรือน เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ใช้แรงงานจากสมาชิกในครอบครัว โดยอาจจะใช้แรงงานจากสมาชิกในครอบครัว
   • อุตสาหกรรมโรงงาน หมายถึง ผู้ผลิตที่ผลิตสินค้าจากโรงงาน มีกระบวนการผลิต เครื่องจักรที่ทันสมัย สามารถผลิตสินค้าได้ทีละมาก ๆ
  4. อุตสาหกรรมก่อสร้าง (construction industries) ได้แก่ การก่อสร้างอาคารบ้านเรือน
 2. การพาณิชยกรรม แบ่งออกเป็น
  1. การ ตลาด (Marketing) ได้แก่ งานที่เกี่ยวกับการค้าและการกระจายสินค้าที่อุตสาหกรรมต่าง ๆ จากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค โดยผ่านพ่อค้าคนกลาง ตัวแทนจำหน่าย ร้านค้าส่ง ร้านค้าปลีก
  2. สถาบันการเงิน (financial institution) จะให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนและยังให้คำปรึกษาทางการเงิน ตลอดจนเป็นตัวกลางการชำระเงินระหว่างประเทศ ได้แก่ ธนาคาร บริษัทการเงิน ปริษัทประกันภัย
 3. ธุรกิจการประกอบอาชีพเฉพาะอย่าง เช่น สำนักงานทนายความ คลีนิกแพทย์ สถาบันการศึกษา การให้บริการทางช่าง

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (Environment of Business)
ธุรกิจเป็นหน่วยหนึ่งของสังคม จึงไม่สามารถดำรงอยู่อย่างเป็นอิสระ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ธุรกิจจะต้องตระหนักถึงปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งสภาพแวดล้อมของธุรกิจอาจแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ
 1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (internal environment) เป็น สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ภายในองค์กร ซึ่งองค์กรสามารถควบคุมได้ (controlable) ได้แก่ คน เครื่องจักรอุปกรณ์ อาคาร สถานที่ เงินทุน ความรู้ ระบบต่าง ๆ
 2. สภาพ แวดล้อมภายนอกองค์กร (external environment) เป็นสิ่งแวดล้อมที่อยู่ภายนอกองค์กรซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ (uncontrolable) แต่เป็นสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญและส่งผลกระทบต่อองค์กรเป็นอย่างมาก ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ
  1. สิ่งแวดล้อมการดำเนินงาน (operating environment) เป็นสิ่งแวดล้อมที่กระทบโดยตรงต่อธุรกิจ และถูกกระทบโดยตรงจากธุรกิจ ได้แก่ รัฐบาล ชุมชน ผู้จำหน่ายวัตถุดิบ คู่แข่ง ลูกค้า สหภาพแรงงาน กลุ่มผลประโยชน์ และสมาคมการค้า
  2. สิ่งแวดล้อมทั่วไป (general environment) เป็นสิ่งแวดล้อมที่มีขอบเขตกว้าง แต่จะไม่กระทบโดยตรงต่อบริษัทแต่จะกระทบต่อธุรกิจผ่านสภาพแวดล้อมในการดำเนินงาน และจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในระยะยาวของธุรกิจ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคมการเมือง และเทคโนโลยี  

ปัจจัยเบื้องต้นทางธุรกิจ
ทรัพยากรที่เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ มี 4 ประการ ที่เรียกว่า 4 M's คือ
 1. Man (Manpower) หมายถึง คนหรือแรงงาน ธุรกิจจะต้องมีกำลังคนจำนวนที่เพียงพอ สอดคล้องกับปริมาณงาน และจะต้องเป็นแรงงานที่มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพด้วย
 2. Money หมายถึง เงินทุน และเครดิต อันจะนำมาซึ่งปัจจัยอื่น ๆ ที่จะต้องใช้ประกอบในการดำเนินธุรกิจให้บรรลุตามเป้าหมาย
 3. Material หมายถึง วัตถุดิบหรือทรัพยากรที่ใช้ในการผลิต
 4. Management หมายถึง วิธีการจัดการที่มีประสิทธิภาพ และสามารถประสานปัจจัยต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและคุ้มค่ามากที่สุด

ประโยชน์ของธุรกิจ
 1. การ สร้างคุณค่าในรูปแบบ คือ การเปลี่ยนรูปร่างของทรัพยากร หรือวัตถุดิบ ให้มีรูปร่างมีคุณค่าหรือมีคุณสมบัติ ที่จะสามารถนำไปใช้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้
 2. การ สร้างอรรถประโยชน์ในด้านสถานที่ คือ การทำให้สินค้า หรือบริการเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปยังสถานที่ที่ผู้บริโภคต้องการ หรือสถานที่ที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภค เพื่อที่จะได้รับสินค้าหรือบริการนั้น เช่น ซุปเปอร์มาร์เก็ต จะนำเอาสินค้าหลากหลายชนิดจากโรงงานในพื้นที่ต่าง ๆ ให้มารวมกันในสถานที่เดียวกัน อำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่จะมาซื้อสินค้าที่ต้องการได้อย่างครบถ้วน
 3. การ สร้างอรรถประโยชน์ในแง่ของเวลา คือ พยายามให้สินค้า ( ทรัพยากร ) มีอยู่เพื่อพร้อมที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ทุกเมื่อ เช่น ธุรกิจผลิตอาหารกระป๋อง ซึ่งจะทำการถนอมรักษาอาหารที่มีตามฤดูกาล ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้านอกฤดูกาล
 4. การสร้างอรรถประโยชน์ในแง่ของการครอบครองเป็นเจ้าของ คือ การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้บริโภคเพื่อให้เข้าใจในตัวสินค้าได้อย่างถูกต้อง และมีคุณภาพตรงกับความต้องการมาไว้ในครอบครอง
 5. ช่วย พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ การดำเนินธุรกิจจะก่อให้เกิดรายได้และการจ้างงาน ตลอดจนการพัฒนาสินค้าและบริการ ทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคน และรายได้ของธุรกิจส่วนหนึ่งจะต้องนำไปเสียภาษีให้แก่รัฐบาล ทำให้รัฐบาลสามารถนำรายได้ส่วนนี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาทางด้าน ต่าง ๆ ต่อไป

ที่มา @ courseware.payap.ac.th

No comments:

Post a Comment