Monday, May 21, 2012

3 พันธมิตรระดมความคิดรับ AEC


ใกล้เข้ามาอีดนิดสำหรับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพราะนับถอยหลังไปไม่ถึง 3 ปี “พันธ สัญญา” ของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศจะเริ่มมีผลบังคับใช้อย่างจริงจังในปี 2558 ทว่า ความตื่นตัวเรื่องการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนการรับรู้เรื่องนี้ยังมีน้อยมากในหมู่ประชาชน ผู้ประกอบการ ซึ่งจะต้องเผชิญกับผลกระทบที่จะตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ต่อการรวมตัวเป็นตลาดเดียว (Single Market) และเสรีภาพในการเคลื่อนย้ายสินค้า (Free Flow of Goods) การบริการ (Free Flow of Services) การลงทุน (Free Flow of Investment) เงินทุน (Free Flow of Capital) และแรงงาน (Free Flow of Skilled labour)
 
 aec_2.jpg
     ประเสริฐ ธวัชโชคทวี         ผศ.ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์          รัตนา ฉัตรแก้ว
 
งานนี้ทีมงานนิตยสาร MBA ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ จึงได้จัดงานสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นและให้ความรู้อย่างเต็มรูปแบบเพื่อ เตรียมรับมือกับการเปิดเสรีอาเซียน ภายใต้หัวข้อ “โค้งสุดท้ายสู่ AEC รู้สู้ Free Flow of.....” ซึ่งจะมีขึ้นถึง 5 ครั้ง 5 ซีรี่ย์ ได้แก่

ครั้งที่ 1 โค้งสุดท้ายสู่ AEC : รู้สู้ Free Flow of Investment เดือนมิถุนายน
ครั้งที่ 2 โค้งสุดท้ายสู่ AEC : รู้สู้ Free Flow of Product & Brands เดือนกรกฎาคม
ครั้งที่ 3 โค้งสุดท้ายสู่ AEC : รู้สู้ Free Flow of Services เดือนสิงหาคม
ครั้งที่ 4 โค้งสุดท้ายสู่ AEC : รู้สู้ Free Flow of HR เดือนกันยายน
และครั้งที่ 5 โค้งสุดท้ายสู่ AEC : รู้สู้ Free Flow of Capital เดือนตุลาคม
 
“ศศิ นทร์มีแผนการที่จะเตรียมพร้อมให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ AEC ในปี 2015 เมื่อรู้อย่างนี้ว่ามีการเคลื่อนย้ายเสรีแล้วจะทำอย่างไรดี จะเตรียมตัวอย่างไร และเราก็พยายามศึกษาเรื่องนี้มาโดยตลอดและตกลงว่าจริงๆ แล้วต้องทำอย่างไร ซึ่งต้องมีการเตรียมความพร้อม และกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอีซึ่งเป็นกลุ่มหนึ่งที่จะได้รับผลกระทบหากไม่ เตรียมตัวให้ดีพอ” ผศ.ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าว
 
 ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันผลักดันให้เกิดการ ตื่นตัวและการรับรู้ ตลอดจนการปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลง สถาบันการศึกษามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะมีงานวิจัยและการศึกษาอย่างลึกซึ้งถึงขั้นตอนและกระบวนการรวม ตัวกันเป็นเศรษฐกิจอาเซียนแล้ว อีกส่วนหนึ่งก็คือการผลิตบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถที่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน เพื่อเตรียมทรัพยากรบุคคลให้กับประเทศให้รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงและพร้อม ออกไป
แข่งขันกับภายนอก
 
 
ขณะเดียวกันในภาคธุรกิจเป็นภาคที่มีส่วน อย่างมากในการป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งมีเม็ดเงินจำนวนมหาศาลอยู่ในมือ “การลงทุน” และ “เงินทุน” จะต้องไหลเข้า-ออก ทั้งในประเทศและตลาดต่างประเทศจึงน่าสนใจไม่น้อยทีเดียวสำหรับนักลงทุนและ ผู้ประกอบการรายย่อยที่จะเข้าไปแสวงหาโอกาสและช่องทางในการทำธุรกิจใหม่ๆ การศึกษาบริบท การทำธุรกิจ ข้อกฎหมายต่างๆ ตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศอาเซียนอย่างเข้าใจถ่องแท้จะเป็นโอกาสอันดีสำหรับ การลงทุนในอนาคต
 
 
“การ สัมมนาในครั้งนี้จะต้องเป็นมุมที่ผู้ฟังคิดไม่ถึง อย่างเรื่องการลงทุน เมื่อเปิดเสรีอาเซียนแล้วจะนำเงินไปลงทุนที่ไหนดี จะฝากเงินในธนาคารในประเทศกินดอกเบี้ย 2% หรือไปฝากที่เมืองนอก แต่จะปลอดภัยหรือไม่แบบนี้เป็นต้น” ประเสริฐ ธวัชโชคทวี ประธานกลุ่มบริหารการตลาด สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และ กรรมการผู้จัดการ Knowledge Co., Ltd. กล่าว
 
 
พรมแดมการค้าขาย การบริการ แรงงานที่เคลื่อนย้ายได้อย่างเสรีจะยิ่งทำให้เกิดความตื่นตัวและทำให้สภาพ แวดล้อมการทำธุรกิจเปลี่ยนไปภายใต้กฎเกณฑ์เดียวกัน ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศหรือความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage) จะเป็นบทพิสูจน์ถึงความพร้อมและความสามารถของคนในประเทศที่จะแข่งขันกับภาย นอกได้อย่างไม่หวาดหวั่น
 
รัตนา ฉัตรแก้ว ผู้อำนวยการโครงการพิเศษ นิตยสาร MBA กล่าวเสริมว่า สำหรับความร่วมมือต่อการจัดสัมมนา “โค้งสุดท้ายสู่ AEC...” นิตยสาร MBA เห็นด้วยถึงความสำคัญและต้องการสนับสนุนเพื่อสร้างความเข้าใจ และส่งมอบ know how ของการก้าวสู่สังคมเศรษฐกิจที่่กรอบและขอบขยายตัวกว้างออกไป ซึ่งมีรายละเอียดที่ต้องคำนึงและทำความเข้าใจอีกมาก
 
 
เวทีสัมมนาในแต่ละครั้งจะจัดขึ้นที่ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเดิมครั้งแรกว่าด้วยเรื่องของ โค้งสุดท้ายสู่ AEC : รู้สู้ Free Flow of Investment ศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2555 เวลา 13.30-16.30 น.
 
 
การจัดสัมมนาในโอกาสนี้ จึงนับเป็นส่วนหนึ่งในการสกัดหาแนวทางแห่งความเข้าใจเพื่อการเตรียมตัวของ ผู้คนในสังคมเศรษฐกิจบ้านเรา และหวังว่าจะให้ประโยชน์ต่อสังคมวงกว้าง ในอีกทางหนึ่งเพื่อยังประโยชน์ต่อสังคมอย่างสูงสุด นิตยสาร MBA จะนำเสนอสาระประโยชน์จากการปาฐกและเสวนาเพื่่อนำมาเผยแพร่ต่อสังคมวงกว้าง ทั้งในนิตยสาร MBA ในแต่ละเดือน ทั้งฉบับตีพิมพ์ และ E-book จนถึง วีดิทัศน์ ใน www.mbamagazine.net และจัดทำเป็น DVD เป็นกำนัลให้สำหรับ สมาชิกผู้อ่านที่สนใจเช่นเคย
 
 
งานนี้นักลงทุน ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และผู้สนใจไม่ควรพลาดที่จะเข้าร่วมสัมมนาเพื่อติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด
 
สำรองที่นั่งได้แล้ววันนี้! >>> สำรองที่นั่ง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายโครงการพิเศษ นิตยสาร MBA โทร. 02-260-3855-9
 
ดูรายละเอียดงานสัมมนาทั้ง 5 ครั้ง คลิกที่นี่
 

ที่มา http://www.mbamagazine.net

No comments:

Post a Comment