Sunday, May 27, 2012

ข่าวสารทุนวิจัย สกว.

ข่าวสารทุนวิจัย สกว.
1. ฝ่ายชุมชนและสังคม (ฝ่าย 4) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย “วิจัยเชิงเปรียบเทียบพัฒนาการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ทางการศึกษาในนานาประเทศสามารถยื่นข้อเสนอโครงการภายในวันที่ 31.. 2555 รายละเอียดเพิ่มเติม

2. ฝ่ายชุมชนและสังคม (ฝ่าย 4) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย “การวิเคราะห์พัฒนาการและผลกระทบเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของภาครัฐในประเทศไทยในรอบ 3 ทศวรรษสามารถยื่นข้อเสนอโครงการภายในวันที่ 31.. 2555 รายละเอียดเพิ่มเติม

3. ฝ่ายชุมชนและสังคม (ฝ่าย 4) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย “ทบทวนองค์ความรู้และพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียนสามารถยื่นข้อเสนอโครงการภายในวันที่ 31.. 2555 รายละเอียดเพิ่มเติม

4. สำนักประสานงานชุดโครงการวิจัย "การพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา" ประกาศรับข้อเสนอโครงการยุววิจัยยางพารา สกว. ปิดรับข้อเสนอโครงงาน วันที่ 20 มิ.ย. 2555 รายละเอียดเพิ่มเติม

5. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการชุดยุติธรรม-ตำรวจ ผู้สนใจสามารถส่ง concept paper ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 พ.ค. 2555 รายละเอียดเพิ่มเติม

6. ประกาศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เรื่อง การรับสมัครทุน คปก. รุ่นที่ 14 โดยอาจารย์สามารถเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อรับการพิจารณาขอรับทุน รุ่นที่ 14 ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30.. 2555 รายละเอียดเพิ่มเติม

7. ฝ่ายเกษตร (ฝ่าย 2) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ยุววิจัยอ่าวบ้านดอนผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการมาที่สำนักประสานงาน ฯ โดยตรงผ่านทางโทรสาร ทางไปรษณีย์ หรือทาง E-mail ได้จนถึงวันที่ 25 .. 2555 รายละเอียดเพิ่มเติม
8. ประกาศ รับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2555 ชุดโครงการ การเสริมสร้างความเข้มแข็งงานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรโดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสถาบันคลังสมองของชาติ (สคช.) กำหนดรับข้อเสนอโครงการ ภายในวันที่ 31.. 2555 รายละเอียดเพิ่มเติมNo comments:

Post a Comment