Sunday, May 27, 2012

ข่าวที่น่าสนใจ จาก สกว. มีดังนี้

1. ประชาสัมพันธ์การประชุมเวที สกว. TRF Forum เรื่อง ความรุนแรงต่อพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์: ผลกระทบต่อความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ในระดับนานาชาติวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้อง ร.202 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

2. สำนักประสานงาน "การวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ตอนกลาง" เปิดรับข้อเสนอโครงการจากการประกาศโจทย์วิจัย ครั้ง 6 ผู้สนใจสามารถส่ง Concept paper มาได้ที่ สำนักประสานงาน "การวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ตอนกลาง" ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2555 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

3. ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 2 "มิติใหม่วิจัยข้าวไทย" 21-23 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

4. ประชาสัมพันธ์การประชุมฝึกอบรม Standard Course in Clinical Trials 2012 ระหว่างวันที่ 27 - 29 มิถุนายน 2555 ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

5. ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการปศุสัตว์นานาชาติ ครั้งที่ 15 “The 15th AAAP Animal Science Congress 2012” ระหว่างวันที่ 26 - 30 พฤศจิกายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

6. กรมควบคุมโรค ประกาศรับโครงการฯ เพื่อคัดเลือกผู้ประเมินผล โครงการประเมินผลการรักษาดูแลและช่วยเหลือผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ในประเทศไทย ผู้สนใจให้ส่งใบตอบรับแสดงความสนใจ (Letter of Internt: LOI) ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 เวลา 17.00 น. (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)No comments:

Post a Comment