Sunday, May 27, 2012

หลักสูตร Marketing & Sale Strategy to Increase Customer : วันที่ 12 มิถุนายนนี้หลักสูตร
วันที่ 12 มิถุนายน 2555
" เรียนรู้เทคนิคการรักษาลูกค้า การผสานกลยุทธ์ทางการตลาดและการขายเพื่อเพิ่มยอดขาย
เพื่อสร้างลูกค้าและกำไรอย่างยั่งยืง "

 
  inc-customer-bro.jpg


No comments:

Post a Comment