Monday, June 11, 2012

เรื่อง รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย – อินเดีย ประจำปี 2556


เรื่อง รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทาง วิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย – อินเดีย ประจำปี 2556

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (National Research Council of Thailand, NRCT)และสภาวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศอินเดีย (Indian Council of Social Science Research, ICSSR) ได้ตกลงให้มีการแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้าน สังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยของทั้งสองประเทศได้มีโอกาสทำการวิจัยร่วมกัน ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางการวิจัยในสาขาสังคมศาสตร์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดเปิดรับสมัครนักวิจัยไทยที่ประสงค์จะขอรับทุนตามโครงการดังกล่าว ในสาขาสังคมศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕ ดังรายละเอียดปรากฏในสำเนาประกาศฯ ที่แนบมาพร้อมนี้


กำหนดเวลารับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 15 กันยายน 2555 ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียด และสมัครได้ที่
ส่วนภาคพื้นเอเชียและแอฟริกา
ภารกิจการต่างประเทศ
 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
196 ถนนพหลโยธิน
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0-2579 2285 ( สายตรง ) และ 0-2561-2445 ต่อ 533
โทรสาร : 0-2561-3049

ที่มา nrct.go.th


No comments:

Post a Comment