Monday, June 11, 2012

เอกสารประกอบการบรรยายของงานระดมสมอง ครั้งที่ 3 เรื่อง "โครงการศึกษาผลกระทบของการดำเนินนโยบายรายได้ค่าแรงไม่น้อยกว่า 300 บามต่อวัน และเงินเดือนปริญญาตรีไม่น้อยกว่า15,000 บาทที่มีผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจไทย"


เอกสารประกอบการบรรยายของงานระดมสมอง ครั้งที่ 3 เรื่อง "โครงการศึกษาผลกระทบของการดำเนินนโยบายรายได้ค่าแรงไม่น้อยกว่า 300 บามต่อวัน และเงินเดือนปริญญาตรีไม่น้อยกว่า15,000 บาทที่มีผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจไทย" 

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.30-15.00 น. ณห้องเมจิค 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ และ พิธีลงนามในสัญญารับทุน ประจำปี 2555 เมื่อวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2555 เวลา 08.30-15.00 น. ณ ห้องบุนนาค ชั้น 1 อาคาร วช.2 สำนักงานคณะ

 
กรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)นางสาวจุฑามณี เวียงวงศ์
ภารกิจโครงการและประสานงานวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
196 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหาคร 10900
โทร. 0-2579-4368 โทรสาร. 0-2940-5495
ที่มา nrct.go.th

No comments:

Post a Comment