Thursday, June 21, 2012

เกณฑ์มาตรฐานธุรกิจตามระดับพื้นที่ นั้นจะมีการพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานธุรกิจ ของผู้ประกอบการในพื้นที่ ในส่วนนี้จะเป็นมาตรฐานกว้างๆ ของธุรกิจว่าด้วย การ บริหารจัดการธุรกิจขบวนการทางธุรกิจ ในการสร้างมูลค่าจากปัจจัยนำเข้า ผ่าน ขบวนการทางธุรกิจ จนออกมาเป็นผลผลิตทางธุรกิจ ทั้งนี้มิได้หมายความแค่มาตรฐาน สินค้า บริการ ความปลอดภัยพื้นฐาน อย่างเดียว โดยทีมที่ปรึกษาพยายามเทียบเคียงกับ มาตรฐานที่มีใช้อยู่และมาตรฐานแม่บท ที่สากลยอมรับ และใช้กันอย่างแพร่หลายมา ปรับใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละประเภทธุรกิจในแต่ละพื้นที่ เบื้องต้นจะได้กล่าวถึง มาตรฐานต่างๆ เพื่อให้ได้เข้าใจถึงที่มาที่ไปของมาตรฐานธุรกิจ

เกณฑ์มาตรฐานธุรกิจตามระดับพื้นที่ นั้นจะมีการพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานธุรกิจ
ของผู้ประกอบการในพื้นที่ ในส่วนนี้จะเป็นมาตรฐานกว้างๆ ของธุรกิจว่าด้วย การ
บริหารจัดการธุรกิจขบวนการทางธุรกิจ ในการสร้างมูลค่าจากปัจจัยนำเข้า ผ่าน
ขบวนการทางธุรกิจ จนออกมาเป็นผลผลิตทางธุรกิจ ทั้งนี้มิได้หมายความแค่มาตรฐาน
สินค้า บริการ ความปลอดภัยพื้นฐาน อย่างเดียว โดยทีมที่ปรึกษาพยายามเทียบเคียงกับ
มาตรฐานที่มีใช้อยู่และมาตรฐานแม่บท ที่สากลยอมรับ และใช้กันอย่างแพร่หลายมา
ปรับใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละประเภทธุรกิจในแต่ละพื้นที่ เบื้องต้นจะได้กล่าวถึง
มาตรฐานต่างๆ เพื่อให้ได้เข้าใจถึงที่มาที่ไปของมาตรฐานธุรกิจ

ประเภทเกณฑ์มาตรฐานธุรกิจ

1) มาตรฐานแม่แบบคือมาตรฐานการตัดสินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ซึ่งในเมืองไทย ได้
มีการนำมาตรฐานนี้เป็นต้นแบบร่างเกณฑ์มาตรฐานธุรกิจหลายธุรกิจ โดยมีแม่แบบมาจาก
MBNQA Malcolm Baldrige National Quality Award เกณฑ์ตัดสินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
ประเทศสหรัฐเอเมริกา ซึ่งร่างนี้ได้นำมาใช้ในการตัดสินรางวัลคุณภาพแห่งชาติประเทศไทย
Thailand Quality Award TQA โดยแม่แบบมีเกณฑ์พิจารณา 7 มิติ กับ Previews การ
ตรวจสอบเบื้องต้นด้านองค์กร ดังจะกล่าวในรายละเอียดต่อไป แต่ในที่นี้จะเน้นว่า MNBQA
TQA ได้เป็นแม่แบบให้กับมาตรฐานหลายๆฉบับที่หน่วยงานต่างๆใช้อยู่ดังจะแบบออกเป็น
กลุ่มๆดังนี้

1.1 หน่วยงานภาครัฐ และ สาธารณะต่างๆ เช่น มาตรฐานโรงพยาบาลและการบริการ
สุขภาพ (Hospital Accreditation :HA) ซึ่งเป็นมาตรฐานแม่บทในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
บริการเพื่อผู้ป่ วยเป็นที่มาของประกาศิตผู้ป่ วย การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(Public Sector Management Quality Award :PMQA) ที่กพร.ใช้เป็นแม่แบบในการพัฒนา
หน่วยงานองค์กรสังกัดราชการ เกณฑ์การประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise
Performance Appraisal :SEPA)

1.2 MBNQA: Malcolm Baldrige National Quality Award ใช้เป็นแม่แบบเกณฑ์คุณภาพ
ธุรกิจและคู่มือการประเมินธุรกิจ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งปัจจุบันมีการทำเกณฑ์ สำหรับ
ธุรกิจ แฟรน์ไชส์ ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ธุรกิจโลจิสติกส์ ธุรกิจสปา ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจอู่
ซ่อมรถ

2)มาตรฐานความปลอดภัย เป็นมาตรฐานพื้นฐานหรือมาตรฐานบังคับ โดยเฉพาะกลุ่ม
อาหาร จะมีมาตรฐาน อาหารและยาที่เรียก อย. มีมาตรฐาน HACCP Hazzard Analysis Critical
Control Point มอก. มาตรฐานบังคับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เช่นเหล็กเส้น ปูนซีเมนต์ สายไฟ
เครื่องใช้ไฟฟ้า เคมีภัณฑ์

3)เกณฑ์มาตรฐานธุรกิจเฉพาะ เป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับธุรกิจเฉพาะอย่าง (Vertical
Market) ซึ่งในที่นี้จะขอยกตัวอย่าง ออกมาเป็น 3 ประเภทธุรกิจการค้า

3.1 เกณฑ์มาตรฐาน ธุรกิจการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร นั้น จะมีมาตรฐาน GAP
Good Agricultural Practice ที่มีการตรวจสอบโดยมกอช ซึ่งมี MOU ร่วมกับหน่วยงานอื่น
เช่น กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมพัฒนาที่ดิน องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร และสำนักงานมาตรฐานเกษตรและอาหารแห่งชาติ
หรือ มกอช. มาตรฐานเกษตรและอาหารแห่งชาติ มกอช. ของสำนักงานมาตรฐานเกษตร

และอาหารแห่งชาติ จะรับรองและออกเครื่องหมายรับรองคือ Q mark โดย Q Mark จะรวมถึง
GAP GMP HACCP Traceability มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. สำหรับสินค้าเกษตรอินทรีย์
ที่ลดการใช้สารเคมี เช่น ผักสวนครัวอินทรีย์ ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ กรณีข้าวจะต้องมีการ
ผลิตผ่านโรงสีที่มีมาตรฐาน GMP Good Manufacturing Practice หรือหลักการทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร ส่วนสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปต้นแหล่งจนถึงวัตถุดิบได้ตลอด

ขบวนการผลิต Traceability Q Mark sign หรือ Quality Mark Signจึงเป็นเครื่องหมาย
คุณภาพและความปลอดภัยสำหรับสินค้าเกษตรและอาหาร รวมผลิตภัณฑ์ประมง โดยเน้นตั้งแต่
ฟาร์มจนถึงมือผู้บริโภค (From Farm To Table)มาตรฐานข้าวมือพนมของกรมการค้าภายใน ไม่
ผสมพันธุ์ข้าวข้ามสายพันธุ์ในข้าวบรรจุถุงเพื่อลักษณะการหุงต้มที่ดี
 
3.2)เกณฑ์มาตรฐานวิสาหกิจชุมชน OTOP หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่ออกโดย กรม
พัฒนาชุมชน มี มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช. ซึ่งเป็นมาตรฐานพื้นฐาน ออกโดยสำนัก
บริหารมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งออกมาทั้งสิ้น
1,430 มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการรับรอง มผช. แล้ว 15,900 รายการ มาตรฐานคัด
สรร เพื่อให้ดาวOTOP หรือ OPC (OTOP Product Champion) หากมีการผลิตก็จะมีมาตรฐาน
GMP Good Manufacturing Practice หรือหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต ส่วนOTOP ที่เป็น
อาหารจะมี มาตรฐาน อาหารและยา ที่เรียก อย.ซึ่งสำนักงานมาตรฐานอาหารและยาเป็น
หน่วยงานที่ออกหมายเลขกำกับให้ ส่วนยาสมุนไพรจะขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณ หรือ
ทะเบียนอาหารเสริม โดยเป็นมาตรฐานควบคุมพื้นฐานเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

3.3)เกณฑ์มาตรฐานธุรกิจการท่องเที่ยว มีมาตรฐานส่วนใหญ่จะออกมาโดย สำนัก
พัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา มีมาตรฐานบริการร้านอาหารเพื่อการ
ท่องเที่ยว มาตรฐานโฮมสเตย์ มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ มาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ส่วนมาตรฐานการแบ่งเกรดดาวโรงแรม
นั้นมีการประเมินมาจากสมาคมโรงแรมแห่งประเทศไทย Thailand Hotel Association

3.4) ผู้ให้บริการด้านอาหาร ภัตตาคาร ร้านอาหาร มีมาตรฐาน ร้านอาหารเพื่อการ
ท่องเที่ยว กรมพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงกีฬาและการท่องเที่ยว มาตรฐานร้านอาหาร
ปลอดภัย Clean Food Good taste กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มาตรฐานร้านอาหาร
ของสมาคมภัตตาคารไทย มาตรฐานพ่อครัวไทย สมาคมพ่อครัวไทย ร้านอาหารไทย
ต่างประเทศมี มาตรฐาน Thailand Selected ของกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
นอกจากนี้ยังมีมาตรฐาน เกณฑ์คุณภาพธุรกิจและคู่มือประเมินธุรกิจ ร้านอาหาร ที่อยู่ระหว่าง
การพัฒนา ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ข้อกำหนด ต่างๆของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติแบ่งออกเป็น 7 หมวดคือ
1. การนำองค์กร
2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์
3. การมุ่งเน้นลูกค้า
4. การวัดการวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
5. การมุ่งเน้นบุคลากร
6. การจัดการกระบวนการ
7. ผลลัพธ์ธุรกิจ


โครงร่างองค์กร
โครงร่างองค์กร กำหนดบริบทให้แก่วิธีการที่องค์กรปฏิบัติ
สภาพแวดล้อมของธุรกิจ Organization Environment ผลิตภัณฑ์หลัก จุดประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ค่านิยม เทคโนโลยี อุปกรณ์ ข้อจำกัดด้าน กฎหมาย และชีวอนามัย

ความสัมพันธ์ที่สำคัญในการทำงาน Organization Relationships โครงสร้าง ระบบกำกับดูแล กลุ่มลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความร่วมมือกับพันธมิตร คู่ค้า เพื่อพัฒนานวัตกรรม ซัพพลายเชน

สถานการณ์ องค์กร
- สภาพแวดล้อมการแข่งขัน จุดที่แตกต่างจากคู่แข่ง Differentiation เช่น ราคา การออกแบบ การให้บริการ นวัตกรรม ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
- บริบทเชิงกลยุทธ์ ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์เช่น เทคโนโลยี การสนับสนุนจากลูกค้า การสร้างคุณค่าValue Chain คุณภาพของคน
- ระบบปรับปรุงผลการดำเนิน กระบวนการเรียนรู้ระดับองค์กร และ กระบวนการในการสร้างนวัตกรรมคืออะไร เช่น TQA Lean Enterprise System Six Sigma ISO เป็นแนวทางที่กำหนดกรอบให้แก่ระบบการจัดการผลการดำเนินการขององค์กร
- ข้อมูลเพิ่มเติม - 

ที่มา thaifranchisecenter.com

No comments:

Post a Comment