Monday, June 25, 2012

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์

ดัชนีราคา SET50 Index และ SET100 Index
เพื่อ ส่งเสริมการออกตราสารอนุพันธ์และเป็นเครื่องมือวัดสภาวะตลาดสำหรับกองทุนรวม ต่างๆ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงจัดทำ ดัชนีราคา SET50 Index และ ดัชนีราคา SET100 เพื่อเป็นดัชนีราคาหุ้นที่ใช้แสดงระดับและความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสามัญ 50 และ 100 ตัวที่มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูง การซื้อขายมีสภาพคล่องสูงอย่างสม่ำเสมอ และมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
การปรับรายการหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดให้มีการพิจารณาปรับรายการหลักทรัพย์ที่ใช้ในการ คำนวณ SET50 Index และ SET100 Index ทุกๆ 6 เดือน ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นกับภาวะ การณ์ในตลาดหลักทรัพย์ เช่น กรณีที่มีบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่ หรือกรณีที่มีการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียนซึ่งอาจส่งผลให้หุ้นสามัญบางตัว ที่ไม่ได้ถูกคัดเลือกมาก่อนมีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้น และสามารถนำมาใช้ในการคำนวณ SET50 Index และ SET100 Index ได้

  SET100 Index
SET50 Index
ประเภทดัชนี
Composite Index
Composite Index
เกณฑ์การคำนวณ
  • คำนวณแบบถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
    (Market Capitalization Weight)
  • ไม่นำหลักทรัพย์ที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP เกิน 1 ปีมารวมในการคำนวณ
  • SET50 Index คำนวณโดยใช้หุ้นสามัญจดทะเบียนที่ผ่านการคัดเลือก 50 อันดับแรก
  • SET100 Index คำนวณโดยใช้หุ้นสามัญจดทะเบียนที่ผ่านการคัดเลือก 100 อันดับแรก
การปรับฐาน การคำนวณ
  • เช่นเดียวกันกับดัชนีราคา SET Index คือ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นของหลักทรัพย์ที่เป็นผลมาจากเหตุการณ์ ต่างๆ
  • เมื่อมีการใช้หลักทรัพย์ รายการใหม่ทุกๆ ครั้ง จะต้องมีการปรับฐานคำนวณเพื่อให้ค่าดัชนีมีความต่อเนื่องอยู่เสมอ ซึ่งเป็นวิธีการเดียวกับที่ใช้สำหรับการคำนวณ SET Index ในปัจจุบัน โดยการปรับฐานดัชนีจะดำเนินการในทำนองเดียวกันกับกรณีที่มีหลักทรัพย์ถูก เพิกถอนและมีหลักทรัพย์เข้าใหม่ตามแต่กรณี
ค่าดัชนีเริ่มต้น
1,000 จุด
1,000 จุด
วันฐาน
30 เมษายน 2548
16 สิงหาคม 2538

การพิจารณาปรับรายการหลักทรัพย์ทุก 6 เดือน (ในการคำนวณSET50 Index และ SET100 Index)
รอบทบทวนเดือนมิ.ย.
สำหรับข้อมูลที่ใช้ในการคำนวน ช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคมปีเดียวกัน
รอบทบทวนเดือนธ.ค.
สำหรับข้อมูลที่ใช้ในการคำนวน ช่วงระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายนปีถัดไป
ดาวน์โหลดเอกสาร
รูปแบบ
หลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ใน SET50 Index และ SET100 Index (มีนาคม 2555)
เอกสารประชาสัมพันธ์ (รู้จักดัชนี SET100)
Presentation การจัดทำ SET100 Index : Top Executives' Networking Forum 2005
Factsheet ดัชนี SET50/100
SET Index Highlight Monthly Report 2011

การขออนุญาตใช้สิทธิในดัชนีราคาตราสารแห่งทุนสำหรับอ้างอิงในการออกผลิตภัณฑ์ตราสารทางการเงิน


ดัชนีราคาตราสารแห่งทุนของตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถใช้เป็นสินค้าอ้างอิงในการออกผลิตภัณฑ์ตราสารทางการเงินต่างๆ เช่น Tracker Funds และ กองทุน ETF เป็นต้น สำหรับผู้สนใจในการออกผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จะต้องดำเนินการขออนุญาตรวมถึงจ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับการใช้สิทธิในดัชนี ราคาตราสารแห่งทุนดังกล่าวกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายธุรกิจข้อมูล โทร 0-2 2292491 หรือ อีเมล์


ที่มา set.or.th

No comments:

Post a Comment