Friday, June 1, 2012

E-Research , E-Thesis ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย

  ฐานข้อมูลผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
  ฐานข้อมูลวิจัย ห้องสมุดสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
  ฐานข้อมูลวิจัย-วิทยานิพนธ์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  คลังปัญญา มทส. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  วิทยานิพนธ์และงานวิจัย มมส. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ฐานข้อมูล CMU e-Research สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ฐานข้อมูล CMU e-Theses สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  
ปริญานิพนธ์ฉบับเต็มสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิโรฒ
  วิทยานิพนธ์ออนไลน์ สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยานิพนธ์ Full Text โครงการบัณฑิตศึกษามาหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
  ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันพระปกเกล้า
  ห้องสมุดออนไลน์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
  Central Library UTCC Thesis Onlineสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  DCMS สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  DCMS สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
  Knowledge Bank at Sripatum University สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยศรีปทุม
  PSU e-Thesis Database สำนักทรัพยกรการเรียนรู้คุณหญิงหลง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  PSU e-Research Database สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
  STOU's Thesis สำนักบรรณสารสนเทศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช  
  ThaiLIS สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
E-Journal 
จุลสารชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย
จุลสารสมาคมโรคติดเชื่อในเด็กแห่งประเทศไทย
จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์
เชียงใหม่เวชสาร
เชียงใหม่สัตวเพทยสาร
ธรรมศาสตร์เวชสาร
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
ไทยเภสัชสาร
 พยาบาลสาร
 พุทธชินราชเวชสาร
 ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย
 รามาธิบดีเวชสาร
 รามาธิบดีพยาบาลสาร
 ลำปางเวชสาร
 วารสารการเมืองการปกครอง
 วารสารการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ
 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 วารสารวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
 
วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ   
 วารสารจักษุธรรมศาสตร์เวชสาร
 
วารสารจักาษุเวชสาร
 
วารสารจักษุสาธารณสุข
  วารสารจุฬาอายุศาสตร์
  วารสารนิติเวชศาสตร์
  วารสารทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  วารสารเทคคิคการแพทย์ เชียงใหม่
  วารสารเบาหวาน
  วารสารประสาทวิทยาศาสตร
  วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร
  วารสารพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  วารสารโภชนาการ
  วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล
  วารสารรูสมิแล
  วารสารร่มพฤกษ์
  วารสารราชบัณฑิตยสถาน
  วารสารโรคข้อและรูมาติสซั่ม
  วารสารโรคหัวใจ
  วารสารโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
  วารสารโรงพยาบาลสวนปรุง
  วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  วารสารวิจัย วิทยาศาสตร์การแทพย์
  วารสารวิชาการคณะมัณฑนศิลป์
  วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร
  วารสารสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย
  วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
  วิทยาสารเกษตรศาสตร์ : วิทยาศาสตร์
  วิทยาสารเกษตรศาสตร์ : สังคมศาสตร์
  ศรีนครินทร์เวชสาร
  สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  สารศิริราช
  ฐานข้อมูลวารสารวิชาการด้านสาธารณสุขศูนย์เอกสารองค์การอนามัยโลกสำนักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
   Asian Pacific Journal of CancerPrevention
   Environment Asia
   Maejo International Journal of Scienceand Technology
   Silpakorn University InternationalJournal
   Silpakorn University Science and       Technology
   Songklanakarin Journal of Science and       Technology
   The Thai Journal of       PharmaceuticalSciences
   Thammasat Internation Journal ofSeicnce and Technology 
 

No comments:

Post a Comment