Monday, June 25, 2012

รู้จักคำศัพท์ทางการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์ A-F

A
ACQUISITION OF ASSET
การได้มาซึ่งสินทรัพย์

การได้มา (โดยเข้าซื้อหรือรับโอนหรือแลกเปลี่ยนมา) ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทอื่น เช่น การซื้อหุ้นทุน การแลกหุ้นกัน การซื้อที่ดิน การซื้อสิทธิการเช่าอาคาร การซื้อสิทธิการใช้ที่ดินหรืออาคาร เป็นต้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีข้อกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องเปิดเผยข้อมูล ตามนัยสำคัญ แห่งการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทอื่น

AGENCY PROBLEM
ปัญหาจากตัวแทน

เป็นปัญหาความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ระหว่างผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น และเจ้าหนี้ เนื่องจากแต่ละฝ่ายมีความต้องการและเป้าหมายที่แตกต่างกัน ผู้บริหารในฐานะตัวแทนของ
ผู้ถือหุ้นที่มีหน้าที่สร้างความมั่งคั่งให้กับองค์กรและผู้ถือหุ้นสูงที่ สุดตามที่ผู้ถือหุ้นต้องการ ในขณะที่ผู้บริหารเองก็ต้องการค่าตอบแทนสูงที่สุด หากค่าตอบแทนของผู้บริหารไม่สอดคล้องสัมพันธ์กับผลกำไรของบริษัท ผู้บริหารอาจไม่ได้ทุ่มเทบริหารกิจการอย่างเต็มที่เพื่อสร้างความมั่งคั่ง สูงสุดให้กับองค์กรและผู้ถือหุ้น ในขณะเดียวกันก็อาจ
ใช้จ่ายเงินจำนวนมากเพียงเพื่อประโยชน์และความสุขส่วนตัว เป็นการเบียดบังผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอีกด้วย ส่วนในด้านเจ้าหนี้ การอนุมัติวงเงินสินเชื่อและกำหนดอัตราดอกเบี้ยให้แก่บริษัทใดจะพิจารณาจาก สภาวะความเสี่ยงของกิจการ ในขณะที่ขอการสนับสนุนทางการเงินจากเจ้าหนี้ แต่หลังจากได้รับเงินกู้ยืมแล้ว ผู้บริหารในฐานะ
ตัวแทนของผู้ถือหุ้นกลับปรับเปลี่ยนแนวนโยบายในการดำเนินงานไปในทิศทางที่ เพิ่มความเสี่ยงให้แก่บริษัท ซึ่งหากบริษัทประสบความสำเร็จ ผลประโยชน์ตอบแทนก็จะตกแก่ผู้ถือหุ้นและผู้บริหารเป็นส่วนใหญ่ โดยเจ้าหนี้ก็ยังได้รับผลตอบแทนเท่าเดิม แต่หากการดำเนินงานประสบปัญหา เจ้าหนี้จะต้องแบกรับความเสี่ยงส่วนเพิ่มนอกเหนือจากที่ได้เคยประเมินไว้ ก่อนหน้า ถือเป็นอีกด้านหนึ่งของปัญหาจากตัวแทนเช่นกัน

AIMC : ASSOCIATION OF INVESTMENT MANAGEMENT COMPANIES
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

เป็นสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535 ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม 2537 เป็นศูนย์รวมของ
บริษัทหลักทรัพย์ประเภทบริษัทจัดการลงทุน ในอันที่จะสร้างมาตรฐานและพัฒนาการประกอบธุรกิจด้านนี้ พัฒนาการลงทุนและตลาดทุนไทย รักษาผลประโยชน์และ
อำนวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุนในกองทุนรวม สมาคมบริษัทจัดการลงทุนนี้มีชื่อย่อว่า AIMC

AMORTIZING BOND
หุ้นกู้ชนิดทยอยคืนเงินต้น

คือ ตราสารหนี้ที่มีการทยอยชำระคืนเงินต้นบางส่วนให้แก่ผู้ถือ โดยกำหนดจำนวนเงินและงวดที่จะชำระไว้ล่วงหน้าในหนังสือชี้ชวน

ANNUALIZED
การปรับตัวเลขให้เต็มปี

ในการคำนวณอัตราส่วนการเงินรายไตรมาสบางตัวที่มีการใช้บัญชีการ เงินจากงบการเงิน อาทิเช่น Return on Equity ที่มีการใช้ค่า Net Profit หารด้วย Total Liabilities เฉลี่ยในการคำนวณค่าดังกล่าว ตลท. จะปรับค่า Net Profit ที่ได้ในแต่ละไตรมาสให้เป็นค่าตัวเลขเต็มปีก่อนจะนำไปหารกับ Total Liabilities เฉลี่ย

AOM : AUTOMATIC ORDER MATCHING
การจับคู่คำสั่งซื้อขายโดยอัตโนมัติ

เป็นวิธีการซื้อขายหลักทรัพย์แบบหนึ่งในระบบ ASSET โดยระบบการซื้อขายจะประมวลคำสั่งซื้อและคำสั่งขาย ตั้งแต่เวลาที่ส่งคำสั่งเข้ามาจนสิ้นสุดเวลาทำการซื้อขายประจำวัน โดยระบบจะจัดเรียงคำสั่งซื้อขายตามลำดับของราคาและเวลาที่ดีที่สุด (Price then Time Priority) โดยมีหลักการคือ คำสั่งซื้อที่มีราคาเสนอซื้อสูงที่สุดจะ ถูกจัดเรียงไว้ในลำดับที่หนึ่ง และถ้ามีราคาเสนอซื้อที่สูงกว่าถูกส่งเข้ามาใหม่ จะจัดเรียงราคาเสนอซื้อที่สูงกว่าเป็นลำดับแรกก่อน แต่หากมีการเสนอซื้อในแต่ละราคามากกว่า 1 รายการ ให้จัดเรียงตามเวลา โดยการเสนอซื้อที่ปรากฎในระบบการซื้อขายก่อนจะถูกจัดไว้เป็นการเสนอซื้อใน ลำดับก่อน

ในกรณีของ
คำสั่งขายที่มีราคาเสนอขายต่ำที่สุด จะถูกจัดเรียงไว้ในลำดับที่หนึ่ง และถ้ามีราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าถูกส่งเข้ามาใหม่ จะจัดเรียงราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าเป็นลำดับแรกก่อน แต่หากมีการเสนอขายในแต่ละราคามากกว่า 1 รายการ ให้จัดเรียงตามเวลา โดยการเสนอขายที่ปรากฏในระบบการซื้อขายก่อน จะถูกจัดไว้เป็นการ
เสนอขายในลำดับก่อน ซึ่งระบบ ASSET จะจับคู่คำสั่งซื้อขายโดยอัตโนมัติ โดยมีหลักการคือ เมื่อคำสั่งซื้อขายผ่านเข้ามาในระบบซื้อขายแล้ว ระบบซื้อขายจะตรวจสอบว่า คำสั่งนั้นสามารถจับคู่กับคำสั่งด้านตรงข้ามได้ทันทีหรือไม่ ถ้าคำสั่งนั้นสามารถจับคู่ได้ทันที ระบบก็จะทำการจับคู่ให้ แต่ถ้าคำสั่งนั้นไม่สามารถจับคู่ได้ ระบบจะจัดเรียง
คำสั่งซื้อขายนั้นตามหลักการ Price then Time Priority ตามที่กล่าวมาข้างต้น
การซื้อขายแบบ AOM ใช้สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานหลัก (Main Board) กระดานหน่วยย่อย (Odd Lot Board) และกระดานต่างประเทศ (Foreign Board)

ARBITRAGE
การทำกำไรจากผลต่างของราคาใน 2 ตลาด

การซื้อสินค้าในตลาดที่ราคาถูกและขณะเดียวกันก็สั่งขายสินค้านั้น (หรือสินค้าประเภทเดียวกันนั้น) ในจำนวนเดียวกันในอีกตลาดที่ราคาสูงกว่า เพื่อรับผลกำไรจากส่วนต่างของราคาใน 2 ตลาด ซึ่งการทำ Arbitrage จะทำได้เฉพาะกับสินค้าที่มีการซื้อขายมากกว่าหนึ่งตลาด เช่น ซื้อขายในตลาดปกติที่ส่งมอบทันทีซื้อขายในตลาดล่วงหน้า และซื้อขายในตลาด Options เป็นต้น สินค้าประเภทนี้ เช่น ข้าวโพด ทองคำ เงินตราต่างประเทศ หุ้น ดัชนีราคาหุ้น พันธบัตรรัฐบาล อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น เมื่อมีการทำ Arbitrage จะผลักดันให้ราคาที่แตกต่างกันอย่างผิดปกติใน 2 ตลาดนั้นกลับคืนสู่ภาวะสมดุลตามปัจจัยพื้นฐานได้เร็วขึ้น ตลาดที่ราคาแพง ราคาก็จะกลับต่ำลงเพราะมี
แรงขายเพิ่มขึ้น และตลาดที่ราคาถูก ราคาจะสูงขึ้นเพราะมีแรงซื้อเพิ่มขึ้น โดยผู้ที่ทำ Arbitrage เรียกว่า Arbitrageur

ARBITRATION
อนุญาโตตุลาการ

วิธีระงับข้อพิพาททางแพ่งวิธีหนึ่ง โดยคู่กรณีตกลงเสนอข้อพิพาทให้คณะบุคคลที่เรียกว่า คณะอนุญาโตตุลาการ ทำหน้าที่พิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทนั้น และคู่กรณีตกลงที่จะเห็นด้วยตามคำชี้ขาดที่จะมีออกมา ตามระเบียบเรื่องอนุญาโตตุลาการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะอนุญาโตตุลาการจะต้องประกอบด้วยอนุญาโตตุลาการที่คู่กรณีแต่งตั้งฝ่ายละ หนึ่งคน และตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งอีกหนึ่งคนเป็นหัวหน้าคณะ วิธีการยื่นเรื่องและวิธีการพิจารณากรณีพิพาทต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด การกำหนดระเบียบอนุญาโตตุลาการขึ้นมาก็เพื่อช่วยให้กรณีพิพาททางแพ่งระหว่าง สมาชิกด้วยกัน และระหว่างสมาชิกกับลูกค้าสามารถจบสิ้นลงได้โดยเร็วและประหยัด เนื่องจากคณะอนุญาโตตุลาการผู้ตัดสินเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้าน นี้ อีกทั้งขั้นตอนดำเนินการต่างๆ ก็สะดวกและง่ายกว่าขั้นตอนทางศาล

ASCO : ASSOCIATION OF SECURITIES COMPANIES
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์

สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535 จดทะเบียนตามกฎหมายดังกล่าวเมื่อ 17 กันยายน 2535 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมของบริษัทหลักทรัพย์ทุกประเภท ในอันที่จะร่วมมือกันและให้ความร่วมมือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ในการส่งเสริมพัฒนาตลาดทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ของไทย

ASSET : AUTOMATED SYSTEM FOR THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND
ระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยคอมพิวเตอร์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เป็นระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยคอมพิวเตอร์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนาขึ้น เรียกสั้นๆ ว่า ระบบ ASSET เริ่มใช้เป็นครั้งแรกเมื่อ 31 พฤษภาคม 2534 แทนการซื้อขายแบบเดิมที่ใช้วิธีประมูลราคาอย่างเปิดเผย (Open Auction) ด้วยการจดแจ้งราคาหลักทรัพย์บนกระดานในห้องค้าหลักทรัพย์ วัตถุประสงค์หลักของการนำระบบ ASSET มาใช้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและยุติธรรมในกระบวนการจับคู่คำสั่งการซื้อขาย หลักทรัพย์ ซึ่งมีความสะดวกรวดเร็ว และสามารถรองรับปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ที่มี
แนวโน้มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบกระจายศูนย์ (Distributed System) ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ ระบบคอมพิวเตอร์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทสมาชิก และระบบเครือข่ายการสื่อสาร สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ ASSET นี้ สามารถทำได้ 2 ลักษณะคือ การจับคู่คำสั่งซื้อ/ขาย
โดยอัตโนมัติ (Automatic Order Matching : AOM) และการตกลงซื้อขายและจดแจ้งรายการ (Put-through : PT)

ATC : AT THE CLOSE
คำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด

คำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ตามราคาปิดตลาด ใช้เมื่อผู้ลงทุนต้องการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาปิดการซื้อขาย โดยต้องการซื้อหรือขาย ณ ราคาปิดเท่านั้น ซึ่งจะสามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ตั้งแต่เวลา 16.30 น. จนถึงเวลาปิดตลาด

ข้อควรระวัง คือ ราคาปิดเป็นราคาที่เกิดจากการคำนวณจากการเสนอซื้อขายที่มีการเข้าและถอนออก ได้ตลอดเวลา ราคาปิดจึงอาจเปลี่ยนได้เสมอแม้ขณะก่อนช่วงเวลา

ปิดการซื้อขายคราวแรกเพี้ยงเสี้ยววินาที

ระบบการซื้อขายจะจับคู่คำสั่ง ATC ก่อนคำสั่งประเภทระบุราคา (Limit Price) หากในกรณีที่คำสั่ง ATC สามารถจับคู่ได้เพียงบางส่วนเท่านั้น คำสั่งที่เหลือก็จะสิ้นสภาพไป คำสั่ง ATC ใช้ได้สำหรับการซื้อขายบนกระดานหลักและกระดานต่างประเทศเท่านั้น

ATO : AT THE OPEN
คำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด

คำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ตามราคาเปิดตลาด ใช้เมื่อผู้ลงทุนต้องการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาเปิดการซื้อขายคราวแรก โดยต้องการซื้อหรือขาย ณ ราคาเปิดเท่านั้น

ข้อควรระวัง คือ ราคาเปิดเป็นราคาที่เกิดจากการคำนวณจากการเสนอซื้อขายที่มีการเข้าและถอนออก ได้ตลอดเวลา ราคาเปิดจึงอาจเปลี่ยนได้เสมอแม้ขณะก่อนช่วงเวลาเปิดการซื้อขายคราวแรก เพี้ยงเสี้ยววินาที


เมื่อผู้ลงทุนส่งคำสั่ง ATO เข้ามา คำสั่ง ATO จะเข้าไปรอดูการเลือกราคาเปิดเพื่อที่จะทำรายการต่อจากรายการที่ก่อให้เกิด ราคาเปิดนั้น จากนั้นระบบการซื้อขายจะคำนวณราคาเปิดตามเกณฑ์ ดังนี้

- เป็นราคาที่ทำให้เกิดการซื้อขายมากที่สุด
- ถ้ามีราคาที่ทำให้เกิดการซื้อขายมากที่สุดมากกว่า 1 ราคา จะใช้ราคาที่ใกล้เคียงกับราคาปิดครั้งก่อน
- ถ้ามีราคาที่ใกล้เคียงกับราคาปิดครั้งก่อนมากกว่า 1 ราคา จะใช้ราคาที่สูงกว่าราคาปิดครั้งก่อน
- เมื่อได้ราคาเปิดแล้ว ระบบการซื้อขายจะจับคู่คำสั่ง ATO ก่อนคำสั่งประเภทระบุราคา (Limit Price) หากในกรณีที่คำสั่ง ATO สามารถจับคู่ได้เพียงบางส่วนเท่านั้น
คำสั่งที่เหลือก็จะสิ้นสภาพไป ไม่มีการนำไปจัดลำดับเมื่อเปิดตลาดแล้ว คำสั่ง ATO ใช้ได้สำหรับการซื้อขายบนกระดานหลักและกระดานต่างประเทศเท่านั้น

ATOMS : AUTOMATED TOOLS FOR MARKET SURVELLENCE
ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับตรวจสอบการซื้อขาย

เป็นระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการตรวจสอบในการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่การซื้อขายหลัก

AUDIT COMMITTEE
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ

คณะอนุกรรมการที่จัดตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน เพื่อทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ภายใน การจัดทำงบและรายงานทางการเงิน การวางระบบและการดำเนินงานตรวจสอบภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลให้มีความถูกต้องโปร่งใส ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร และสร้างความเชื่อถือจากผู้ลงทุน ลูกค้าและเจ้าหนี้ของบริษัทตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะอนุกรรมการตรวจสอบจะต้องมีอนุกรรมการไม่น้อยกว่า
3 คน (ทั้งหมดต้องเป็นกรรมการบริษัท) อย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ด้านบัญชีหรือการเงิน ผู้เป็นอนุกรรมการตรวจสอบต้องเป็นผู้มีอิสระไม่มีผลประโยชน์โดยตรงหรือทาง อ้อมทั้งด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทจดทะเบียนบริษัทย่อย หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทจดทะเบียน และต้องไม่เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท


B

 BACKDOOR LISTING
การจดทะเบียนโดยอ้อม

หมายถึง การที่บริษัทจดทะเบียนได้มาซึ่งสินทรัพย์หรือหุ้นของบริษัทอื่นที่มิใช่ บริษัทจดทะเบียน และเมื่อคำนวณมูลค่าตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว
ปรากฏว่าสินทรัพย์ของบริษัทอื่นที่ได้มานั้นมีขนาดใหญ่กว่าสินทรัพย์เดิมของ บริษัทจดทะเบียน ซึ่งมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอำนาจการควบคุมบริษัทจดทะเบียน จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมไปยังกลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัทอื่นดังกล่าว จึงเท่ากับว่าบริษัทอื่นนั้นสามารถเป็นบริษัทจดทะเบียน โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาจาก
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามเกณฑ์คุณสมบัติบริษัทจดทะเบียน เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับ
บริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายกรณี Backdoor Listing ให้บริษัทอื่นที่เข้ามามีอำนาจควบคุมบริษัทจดทะเบียนต้องยื่นคำขอให้รับหลัก ทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย

BATHNET : BANK OF THAILAND AUTOMATED HIGH-VALUE TRANSFER NETWORK
ระบบบาทเนท

เป็นระบบเครือข่ายทางอิเลคทรอนิกส์ของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการรับส่งข้อความทางการเงิน และคำสั่งโอนเงินในลักษณะ on-line กันระหว่างสถาบันที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อให้การโอนเงินและการติดต่อธุรกิจทางการเงินเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ปัจจุบันนี้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าเป็นสมาชิกในระบบนี้แล้ว ทำให้สมาชิกของบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์สามารถหักโอนเงินทางบัญชีกับ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
ได้ทันทีผ่านระบบ BAHTNET โดยไม่ต้องใช้เช็คเพื่อชำระเงินระหว่างกัน ทำให้การชำระราคาสามารถเกิดขึ้นพร้อมกับการส่งมอบหลักทรัพย์ (Delivery versus Payment) ซึ่งช่วยให้ขั้นตอนการชำระราคาหลักทรัพย์มีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ไม่ต้องเสียเวลาในการรอการเรียกเก็บเช็ค (Cheque Clearing)

BEAR MARKET
ตลาดหมี

เป็นภาวะตลาดหุ้นที่ราคาหลักทรัพย์โดยทั่วไปมีระดับที่ลดต่ำลงอย่างต่อ เนื่องเป็นเวลายาวนาน และปริมาณการซื้อขายก็มีน้อย เปรียบเสมือนการเคลื่อนไหวของหมีที่อืดอาดเชื่องช้า

BEX : BOND ELECTRONIC EXCHANGE
ตลาดตราสารหน
ี้
จัดตั้งโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดบริการการซื้อขายครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 โดยให้บริการผ่านระบบซื้อขายแบบเรียลไทม์ มีข้อมูลที่โปร่งใส ตลอดจนถึงกระบวนการส่งมอบและชำระราคาที่เชื่อถือได้

BID
ราคาเสนอซื้อ

เป็นราคาที่ผู้ลงทุนเสนอจะซื้อหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่ง โดย ณ ขณะใดขณะหนึ่งอาจมีราคาเสนอซื้อเข้ามาหลายระดับราคา ระบบการซื้อขายจะจัดเรียงคำสั่งที่มีราคาเสนอซื้อสูงกว่าอยู่ในลำดับแรก เพื่อรอการจับคู่การซื้อขาย โดยราคาที่ดีที่สุดในที่นี้มีหลักเกณฑ์ว่า ผู้เสนอซื้อที่ให้ราคาสูงกว่าควรได้สิทธิซื้อก่อนผู้เสนอซื้อรายอื่นๆ
ทั้งนี้ ระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ จะแสดงราคาเสนอซื้อระดับสูงที่สุดไว้

BIG LOT
การซื้อขายรายใหญ

เป็นการซื้อขายหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งในจำนวนเดียวโดยไม่แบ่งเป็นจำนวน ย่อย ซึ่งมีปริมาณและมูลค่าการซื้อขายเท่ากับหรือสูงกว่าปริมาณหรือมูลค่าที่
ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดไว้ ปัจจุบัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้การซื้อขายหลักทรัพย์คราวละที่มีจำนวนตั้งแต่ 1 ล้านหุ้น หรือมีมูลค่า 3 ล้านบาทขึ้นไป ถือเป็นการ
ซื้อขายรายใหญ่ ทั้งนี้ การซื้อขายหลักทรัพย์ในจำนวนดังกล่าว จะต้องซื้อขายบนกระดานรายใหญ่ หรือ Big - Lot Board ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดไว้ให้เป็นการเฉพาะ

BIG - LOT BOARD
กระดานซื้อขายรายใหญ่

เป็นกระดานการซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทหนึ่ง ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ มีเพื่อรองรับการซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิชนิดต่างๆ หน่วยลงทุน และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว (Thai Trust Fund) ซึ่งมีปริมาณการซื้อขายตั้งแต่ 1 ล้านหลักทรัพย์ขึ้นไป หรือมีมูลค่าการซื้อขายตั้งแต่
3 ล้านบาทขึ้นไป การซื้อขายบนกระดาน Big - Lot Board ใช้วิธี Put Through ซึ่งผู้ซื้อและผู้ขายจะตกลงราคากันเอง โดยการซื้อขายบนกระดานนี้จะไม่มีข้อจำกัดเรื่องการขึ้นลงของราคา (CEILING & FLOOR)

BLUE CHIP STOCK
หุ้นบริษัทชั้นดี

หุ้นของบริษัทที่มีการดำเนินงานที่มั่นคง สามารถรักษาระดับเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ และเป็นบริษัทที่มีการวางแผนขยายกิจการ โดยคำนึงถึงผลกำไรระยะยาวยิ่งกว่าการทำกำไรระยะสั้น ในตลาดหลักทรัพย์ที่สัดส่วนของจำนวนผู้ลงทุนมีมากกว่านักเก็งกำไร ราคาของหุ้นบริษัทชั้นดีมักจะมีราคาสูงเพราะอุปสงค์มีมาก แต่ในตลาดหลักทรัพย์ที่ผู้ลงทุนมีสัดส่วนน้อยกว่านักเก็งกำไร ราคาหุ้นชั้นดีกลับอยู่ในระดับต่ำ ไม่เป็นที่นิยมของนักเก็งกำไรเพราะปั่นราคาได้ยาก ไม่สามารถใช้กลเม็ดด้านข่าวลือหรือข่าววงใน

BOARD LOT
หน่วยการซื้อขาย

ผู้ลงทุนที่จะซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานหลัก (Main Board) ต้องระบุจำนวนหลักทรัพย์ที่ต้องการจะซื้อหรือขายเป็นหน่วยการซื้อขาย (Board Lot) โดยทั่วไป
ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้ 1 หน่วยการซื้อขาย หรือ 1 Board Lot เท่ากับ 100 หุ้น เช่น ต้องการซื้อหุ้นบริษัท ก. จำนวน 10 หน่วยการซื้อขาย จะเท่ากับ 1,000 หุ้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่หลักทรัพย์ใดมีราคาปิดตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปเป็นระยะเวลา 6 เดือนต่อเนื่องกัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้ 1 หน่วยการซื้อขายของหลักทรัพย์นั้นเท่ากับ 50 หุ้น

BOND
พันธบัตรหรือหุ้นก
ู้
ตราสารแห่งหนี้ระยะยาวซึ่งผู้ออกมีข้อผูกพันตามกฎหมายที่จะชำระดอกเบี้ยและ เงินต้นแก่ผู้ซื้อตามเวลาที่กำหนด ในต่างประเทศจะใช้คำว่า Bond สำหรับตราสารหนี้ที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน (Secured Bond) และจะใช้คำว่า Debenture สำหรับตราสารหนี้ที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน (Unsecured Bond) สำหรับในประเทศไทยนิยมใช้ Bond หรือพันธบัตรในการเรียกตราสารหนี้ภาครัฐ และใช้ Debenture หรือหุ้นกู้ในการเรียกตราสารหนี้ภาคเอกชน

BONDNET
ระบบซื้อขายในระบบรองตราสารหนี้

เป็นระบบคอมพิวเตอร์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่บริษัทสมาชิกของชมรมผู้ค้าตราสาร หนี้ (Bond Dealers Club) ในการซื้อขายตราสารหนี้ ตามระบบนี้สมาชิกที่ต้องการซื้อหรือขายตราสารหนี้ใดสามารถจะเสนอราคาแจ้ง เข้ามา (Advertise) ในระบบ ระบบซื้อขายนี้จะเลือกเอาราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขายที่ดีที่สุดของแต่ละตรา สารหนี้แสดงผลออกมาบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของบริษัทสมาชิกที่เชื่อมต่อกับระบบ บริษัทสมาชิกที่สนใจรายการเสนอซื้อ (หรือเสนอขาย) รายการใด สามารถติดต่อเพื่อต่อรอง (Negotiation) ขาย (หรือซื้อ) กับผู้แจ้งราคานั้นได้ โดยการส่งข้อมูลต่อรองและตกลงซื้อขายกันบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมกับ ระบบ

BOT : BANK OF THAILAND
ธนาคารแห่งประเทศไทย

มีบทบาทหน้าที่หลักในการรักษาเสถียรภาพทางการเงิน และดูแลระบบการเงินให้มั่นคง ก้าวหน้า และได้มาตรฐานสากล เพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศมีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ

BOOK VALUE
มูลค่าตามบัญชี

เป็นมูลค่าของหุ้นสามัญหรือมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท (Net Asset Value) ตามงบดุลล่าสุดของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ที่คำนวณได้จากการนำสินทรัพย์รวมหักด้วยหนี้สินรวม ซึ่งก็คือ ส่วนของผู้ถือหุ้นนั่นเอง ส่วนการหามูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ต้องหารด้วยจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (Book Value per Share) มีความหมายว่า หากบริษัทมีการชำระบัญชีเพื่อเลิกกิจการ และสามารถจะนำสินทรัพย์ที่มีอยู่แปรเป็นเงินสดตามมูลค่าที่ระบุในงบดุลและ ชำระหนี้สินต่างๆ ให้เจ้าหนี้ตามยอดหนี้ที่ปรากฏ ณ วันที่ในงบดุลแล้ว ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินทุนต่อหุ้นคืนในจำนวนเท่ากับมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น

              มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น    =

สินทรัพย์รวม - หนี้สินรวม

จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทออกและเรียกชำระแล้ว

BROKER
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ลงทุน โดยได้รับค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าจาก
ผู้ลงทุนเป็นผลตอบแทน บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด จะได้รับอนุญาตให้เข้าเป็นบริษัทสมาชิกของหลักทรัพย์ฯ

BULL MARKET
ตลาดกระทิง

เป็นภาวะตลาดหุ้นที่ราคาหลักทรัพย์โดยทั่วไปมีระดับสูงขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง เป็นระยะเวลายาวนานไม่น้อยกว่า 2 – 3 เดือน และมีปริมาณการซื้อขายที่มาก มีสภาพคล่องสูง ภาวะตลาดดังกล่าวมีความคึกคักเสมือนอาการเคลื่อนไหวของวัวกระทิง

BUY-IN
รายการซื้อเพื่อส่งมอบหลักทรัพย์ที่ผิดนัด

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการที่บริษัทหลักทรัพย์ (Brokers) ซื้อหลักทรัพย์เพื่อนำมาส่งมอบในรายการที่ได้ผิดนัดในส่งมอบ (Buy - in) โดยกำหนดให้ “บริษัทหลักทรัพย์จะดำเนินการ Buy - in ได้ในวันทำการถัดจากวันที่ผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์ (Next day buy - in) เป็นระยะเวลา 4 วัน และสามารถชำระราคาและ ส่งมอบหลักทรัพย์ที่ Buy - in ดังกล่าว ภายในวันที่ Buy - in ได้ (Same day settlement) โดยจะชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ดังกล่าวรวมกับรายการซื้อขายปกติ ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์จะทำการส่งรายการ Buy - in ดังกล่าว เป็นรายการซื้อขายหลักทรัพย์แบบ Put - Through บนกระดานรายใหญ่ (Big Lot Board)”


 
 C

CALL MARKET
การจับคู่ซื้อขายในคราวเดียวกัน

เป็นวิธีการซื้อขายที่ระบบจะจับคู่คำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์โดยอัตโนมัติใน คราวเดียวกัน (Single Price Auction) โดยผู้ลงทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ตั้งแต่ช่วง
ก่อนเปิดตลาดเช่นเดียวกับการซื้อขายหุ้นตามปกติ หากแต่ระบบซื้อขายจะยังไม่จับคู่คำสั่งซื้อขายในขณะนั้น แม้ว่าคำสั่งเหล่านั้นจะมีราคาเสนอซื้อและเสนอขายที่เท่ากัน แต่จะทำการเรียงลำดับคำสั่งซื้อขายตามลำดับราคาเสนอซื้อเสนอขายที่ดีที่สุด (Price and Time Priority) อันเป็นหลักการเดียวกับวิธีซื้อขาย Continuous Order Matching และเมื่อถึงเวลาที่กำหนด ระบบซื้อขายจะจับคู่คำสั่งซื้อขายที่จัดเรียงไว้ ณ ราคาที่ก่อให้เกิดปริมาณการซื้อขายที่มากที่สุด ซึ่งราคาดังกล่าวนี้อาจเป็น
ราคาเดียวกับที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อขายหรือราคาอื่นที่ดีกว่าได้

CAPITAL GAIN
กำไรส่วนทุนจากการขายหลักทรัพย์

เป็นกำไรจากการลงทุนในหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากการขายหุ้นออกไปใน ราคาที่สูงกว่าราคาที่ซื้อมา ปัจจุบันผู้ลงทุนชาวไทยประเภทบุคคลธรรมดาได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี เงินได้สำหรับกำไรจากการขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่หากเป็นผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล จะต้องนำเงินกำไรดังกล่าวรวมคำนวณเพื่อ
เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับผู้ลงทุนต่างประเทศที่ได้รับกำไรจากการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ หากเป็นบุคคลธรรมดาได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี แต่หากเป็นนิติบุคคลต่างชาติที่ไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทยจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตรา 15% เว้นแต่เป็นกำไรจากการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ต้องเสียภาษี สำหรับบางประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย อาจได้รับการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีเงินได้เพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่กำหนดใน อนุสัญญาภาษีซ้อนของแต่ละประเทศ

CAPITAL MARKET
ตลาดทุน

คือ แหล่งระดมเงินออมและให้สินเชื่อระยะยาวตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ซึ่งโดยปกติการหาเงินทุนสามารถกระทำได้จาก 2 แหล่ง คือ จากตลาดตราสารทุน และตลาดตราสารหนี้

CASH ACCOUNT
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด

บัญชีเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อขายหลัก ทรัพย์โดยชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์เต็มจำนวนด้วยเงินสด โดยบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าให้แก่
ผู้ลงทุนนั้น จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติวงเงินในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เหมาะสมกับฐานะการ เงิน และความสามารถในการชำระหนี้ ซึ่งผู้ซื้อจะต้องชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ซื้อหลักทรัพย์

CEILING & FLOOR
ราคาเสนอซื้อ / เสนอขายสูงสุดและต่ำสุดของหลักทรัพย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้ระดับราคาเสนอซื้อและเสนอขายของหลักทรัพย์ในแต่ละวัน สามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นสูงสุด (Ceiling) หรือลดลงต่ำสุด (Floor) ได้ไม่เกิน 30% ของราคาปิดในวันทำการก่อนหน้า ยกเว้นในกรณีดังนี้
  • เริ่มการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นวันแรก
  • เป็นการซื้อขายวันแรกที่มีการขึ้นเครื่องหมาย XD, XR, XS หรือ XA
  • เป็นหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายติดต่อกันเกินกว่า 15 วันทำการ
  • เป็นหลักทรัพย์ที่มีราคาต่ำกว่า 1 บาท

สำหรับราคาซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (Warrant) สามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นสูงสุดหรือลดลงต่ำสุดได้ ไม่เกิน 30% ของราคาหุ้นสามัญ คูณด้วยสิทธิในการซื้อ

หลักทรัพย์ที่จะได้รับจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 1 หน่วย

CIRCUIT BREAKER
เซอร์กิตเบรกเกอร

มาตรการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ นำมาใช้หยุดการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการชั่วคราว ในกรณีที่การซื้อขายหลักทรัพย์โดยรวมในตลาดหลักทรัพย์ฯ เกิดตกต่ำลงอย่างมาก
จนผิดปกติ เพื่อให้ผู้ลงทุนได้มีเวลาตรวจสอบข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ระยะหนึ่ง ก่อนที่จะเปิดให้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ต่อไป
ปัจจุบัน ระบบ Circuit Breaker ของตลาดหลักทรัพย์ฯ มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
ครั้งที่ 1 เมื่อ SET Index เปลี่ยนแปลงลดลงถึง 10% ของค่าดัชนีปิดในวันทำการก่อนหน้า ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะ พักการซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งหมดเป็นเวลา 30 นาที และ
ครั้งที่ 2 เมื่อ SET Index เปลี่ยนแปลงลดลงถึง 20% ของค่าดัชนีปิดในวันทำการก่อนหน้า ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพักการซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งหมดเป็นเวลา 1 ชั่วโมง
หลังจากการทำงานครั้งที่ 2 ของ Circuit Breaker แล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเปิดให้ทำการซื้อขายต่อไป จนถึงเวลาปิดทำการตามปกติ โดยไม่มีการหยุดพักการซื้อขายอีก หากระยะเวลาในรอบการซื้อขายที่ Circuit Breaker ทำงานนั้น เหลือไม่ถึง 30 นาที หรือ 1 ชั่วโมง ก็ให้หยุดพักการซื้อขายเพียงระยะเวลาที่เหลือในรอบการซื้อขายนั้น แล้วเปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ได้ตามปกติในรอบการซื้อขายถัดไป

CLEARLING AND SETTLEMENT
การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์

เป็นกระบวนการหลังการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ซื้อจะต้องชำระเงิน ค่าหลักทรัพย์และรับมอบหลักทรัพย์ที่ซื้อ ส่วนผู้ขายจะต้องส่งมอบหลักทรัพย์และรับชำระเงินค่าขาย ปัจจุบัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ระหว่างบริษัทสมาชิก และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ใช้ระบบ
ยอดสุทธิซื้อและยอดสุทธิขายของบริษัทสมาชิกแต่ละราย และต้องกระทำภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ซื้อขาย (T+3) ยกเว้นการซื้อขายตราสารหนี้ที่ต้องกระทำ
ภายใน 2 วันทำการ นับจากวันที่ซื้อขาย (T+2)

CLOSED-END FUND
กองทุนปิด

เป็นกองทุนรวมประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนก่อนครบกำหนดโครงการ มีการกำหนดขนาดและอายุกองทุนที่แน่นอน โดยเปิดขายหน่วยลงทุนเพียงครั้งเดียวเมื่อ
เริ่มโครงการ และจะรับไถ่ถอนคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือต่อเมื่อกองทุนหมดอายุเท่านั้น อย่างไรก็ตาม กองทุนรวมประเภทนี้มักนำหน่วยลงทุนเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้หน่วยลงทุนมีสภาพคล่องสามารถซื้อขายเปลี่ยนมือได้ โดยราคาซื้อขายจะขึ้นกับราคาตลาด ซึ่งอาจสูงหรือต่ำกว่ามูลค่า สินทรัพย์สุทธิ
(Net Asset Value) ของกองทุน

CLOSING PRICE
ราคาปิด

เป็นราคาของหลักทรัพย์ใดๆ ที่เกิดจากการซื้อขายรายการสุดท้ายในแต่ละวันทำการ ปัจจุบันระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ จะหยุดจับคู่คำสั่งซื้อ/ขายด้วยวิธีอัตโนมัติ (Automated Order Matching หรือ AOM) ณ เวลา 16.30 น. แต่จะยังคงรับคำสั่งซื้อ/ขายจากบริษัทสมาชิกมาเรียงลำดับไว้ในระหว่าง 16.30 - 16.35 น. จากนั้น ระบบคอมพิวเตอร์จะสุ่มเลือกเวลาปิดในช่วงระหว่าง 16.35 - 16.40 น. และนำคำสั่งซื้อ/ขายทั้งหมดที่ค้างในระบบจนถึงเวลาปิด มาคำนวณหาราคาปิดของแต่ละหลักทรัพย์ ด้วยวิธี Call Market ซึ่งมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
  • ใช้ราคาที่ทำให้เกิดการซื้อขายได้ในปริมาณมากที่สุด
  • ถ้ามีราคาตามข้อ 1 มากกว่า 1 ราคา ให้ใช้ราคาที่ใกล้เคียงกับราคาซื้อขายในลำดับก่อนหน้าที่เริ่มใช้วิธี Call Market
  • ถ้ามีราคาตามข้อ 2 มากกว่า 1 ราคา ให้ใช้ราคาที่สูงกว่าราคาดังกล่าว
  • ถ้าช่วงที่ใช้วิธี Call Market ไม่สามารถหาราคาปิดได้ (เนื่องจากการซื้อขายขาดสภาพคล่อง) ให้ใช้ราคาซื้อขายที่เกิดจากวิธี AOM ในลำดับก่อนหน้านั้น เป็นราคาปิด 

COMMISSION
ค่านายหน้า

ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์ ที่ผู้ลงทุนจะต้องชำระให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้า ในอัตราที่ตกลงกันระหว่างลูกค้าและบริษัท แต่ต้องไม่ต่ำกว่าอัตราที่กำหนด ปัจจุบัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้บริษัทสมาชิกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลัก ทรัพย์จากลูกค้าทุกประเภท ในอัตราไม่ต่ำกว่า 0.25% ของมูลค่าการซื้อขาย สำหรับลูกค้าทุกประเภท ยกเว้นกรณีการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน
ตราสารทุน ซึ่งมีอัตราค่าธรรมเนียมขั้นต่ำร้อยละ 0.10 ของมูลค่าการซื้อขายและอัตราไม่ต่ำกว่า 0.15 สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต

COMMON STOCK
หุ้นสามัญ

หลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนที่บริษัทออกจำหน่ายเพื่อเป็นการระดม เงินทุนมาดำเนินกิจการ ผู้ถือหุ้นสามัญมีสถานะเป็นเจ้าของบริษัทตามสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่ถือ
มีสิทธิออกเสียงลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในกิจการที่สำคัญๆ ของบริษัท โดยออกเสียงได้ตามสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ รวมทั้งจะได้รับผลตอบแทน
ในรูปเงินปันผล เมื่อบริษัทมีกำไรเพียงพอที่จะจ่ายปันผล และได้สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ ไว้

CONFLICT OF INTEREST
ผลประโยชน์ทับซ้อน

การที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนของบุคคล อีกกลุ่มหนึ่ง ตัดสินใจดำเนินการโดยมีผลประโยชน์ส่วนตัวทั้งทางตรงและทางอ้อมเข้าไป
เกี่ยวข้อง ซึ่งผลประโยชน์ส่วนนี้อาจเป็นการบั่นทอนหรือเบียดบังผลประโยชน์จากบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่ได้มอบอำนาจให้กระทำแทน เช่น คณะกรรมการของ
บริษัทจดทะเบียนตัดสินใจซื้อสินทรัพย์ลงทุนจากกรรมการหรือผู้บริหารของ บริษัท เป็นต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทจดทะเบียนสามารถดำเนินการดังกล่าวได้ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยรายการที่เกี่ยวโยงกัน พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลและดำเนินการต่างๆ อย่างครบถ้วน

CONVERTIBLE DEBENTURE
หุ้นกู้แปลงสภาพ

เป็นตราสารหนี้ที่มีลักษณะคล้ายหุ้นกู้ทั่วไป แต่แตกต่างกันที่หุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่มีการคืนเงินต้นเมื่อครบอายุ แต่จะให้สิทธิแก่ผู้ถือในการแปลงหุ้นกู้นั้นเป็นหุ้นสามัญ
ในระยะเวลา ราคา และอัตราส่วนที่กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทเหมือนหุ้นกู้ แต่เมื่อใดที่ผู้ถือได้แปลงสภาพหุ้นกู้นั้นเป็นหุ้นสามัญตามสิทธิ แล้วก็จะมีฐานะร่วมเป็นเจ้าของกิจการเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นสามัญทั่วไป

CORPORATE GOVERNANCE
การกำกับดูแลกิจการ 

การกำกับดูแลกิจการ หมายถึง ระบบที่จัดให้มีกระบวนการและโครงสร้างของภาวะผู้นำและการควบคุมของ กิจการให้มีความรับผิดชอบตามหน้าที่ด้วยความโปร่งใส และสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อรักษาเงินลงทุนและเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาวภายในกรอบการมีจริยธรรมที่ดีโดยรวมประกอบ

COUPON RATE
อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว

คือ อัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว้หน้าหุ้นกู้ อาจเป็นอัตราคงที่หรือลอยตัว โดยกำหนดเป็นอัตราร้อยละต่อปีที่ต้องจ่ายให้กับผู้ถือตราสารหนี้นั้นๆ ตามงวดการจ่ายดอกเบี้ยที่กำหนดตลอดอายุของตราสารหนี้นั้น

COVENANTS
ข้อสัญญา

เงื่อนไขที่ผู้ออกจะต้องปฏิบัติตาม หรืองดเว้นการปฏิบัติตลอดอายุของตราสารหนี้ เช่น การห้ามจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นสามัญเกินอัตราที่กำหนด เป็นต้น

CRA : CREDIT RATING AGENCY

หน่วยงานจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

หน่วยงานซึ่งทำหน้าที่ให้บริการจัดอันดับคุณภาพและความเสี่ยงของตราสารหนี้ ของบริษัทหรือองค์กรต่างๆ ในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ จะพิจารณาถึงระดับความสามารถของบริษัทผู้ออกตราสารที่จะชำระคืนเงินต้นและ ชำระดอกเบี้ยได้ตามเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ และมีการประกาศผลการจัดอันดับให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนหรือประโยชน์อย่างอื่น อันดับความน่าเชื่อถือจะแสดงเป็นสัญลักษณ์ตัวอักษร เริ่มจากความน่าเชื่อถือระดับสูงไปจนถึงระดับ
ต่ำสุด เช่น อาจจะใช้สูงสุด AAA ไปจนต่ำสุดที่ D เป็นต้น 

การจัดตั้งหน่วยงานดังกล่าวต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยต้องไม่เป็นบริษัทเงินทุนหรือหลักทรัพย์ ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด และต้องร่วมหรือมีข้อตกลงรับการถ่ายทอดวิชาการกับสถาบันจัดอันดับความน่า เชื่อถือที่มีชื่อเสียงของต่างประเทศ 

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีสถาบันจัดอันดับอยู่ 2 แห่ง คือ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (TRIS Rating)และบริษัท ฟิทช์ เรทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (FITCH Rating)

CREDIT BALANCE
ระบบเครดิตบาลานซ์

เป็นระบบบัญชีสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหุ้น จากบริษัทหลักทรัพย์ โดยปกติบริษัทหลักทรัพย์จะกำหนดให้ลูกค้าบัญชีเครดิตบาลานซ์ต้องชำระเงินสด
เพื่อซื้อหลักทรัพย์ในจำนวนขั้นต่ำที่ไม่น้อยกว่าอัตรามาร์จินเริ่มแรก (Initial Margin) ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด เพื่อวางเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงิน 

ตัวอย่างเช่น หากอัตรามาร์จินเริ่มแรกเท่ากับ 50% จากลูกค้าต้องการซื้อหลักทรัพย์เป็นมูลค่า 2,000,000 บาท บริษัทหลักทรัพย์จะกำหนดให้ลูกค้าวางหลักประกัน 1,000,000 บาท ซึ่งหมายความว่า1,000,000 บาทแรก ซื้อด้วยเงินสดของผู้ลงทุน ส่วนที่เกินจากนั้น 1,000,000 บาท เป็นวงเงินที่บริษัทหลักทรัพย์ให้กู้ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

ทั้งนี้ หากจำนวนเงินสดที่ลูกค้าวางเป็นประกันสูงกว่ายอดหนี้ เรียกว่า Credit Balance ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยจากบริษัทหลักทรัพย์ แต่ถ้าหากยอดหนี้สูงกว่าเงินสดที่วางเป็นประกันเรียกว่า Debit Balance ลูกค้าก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมให้บริษัทหลักทรัพย์

CUSTOMER TYPE
การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามประเภทผู้ลงทุน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการเผยแพร่ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ (ปริมาณและมูลค่าการซื้อขาย) โดยจำแนกตามกลุ่มของผู้ลงทุนเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ (Local Institutions) ผู้ลงทุนต่างประเทศ (Foreign Investors) และผู้ลงทุนบุคคลในประเทศ (Local Investors) โดยตลาดหลักทรัพยฯ จะเผยแพร่ข้อมูล

ดังกล่าว ณ สิ้นวันทำการ ผ่านระบบบริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้แก่ ระบบ SETSMART เว็บไซต์ www.set.or.th, www.mai.or.th และ www.settrade.com รวมทั้งวารสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯD


 DEBENTURE
หุ้นกู้

หลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ที่บริษัทนำออกจำหน่ายเพื่อเป็นการกู้เงินจากผู้ ลงทุน หุ้นกู้จะมีกำหนดเวลาไถ่ถอนคืนที่แน่นอน โดยผู้ถือหุ้นกู้มีฐานะเป็นเจ้าหนี้ของบริษัท และได้รับดอกเบี้ยตอบแทนเป็นงวดๆ ตามอัตราที่กำหนดไว้ตลอดอายุของหุ้นกู้ ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยในหุ้นกู้จะสูงหรือต่ำ ขึ้นอยู่กับฐานะกิจการของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ และระดับอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินขณะที่นำหุ้นกู้ออกจำหน่ายครั้งแรก
 
DERIVATIVES
ตราสารอนุพันธ์

ตราสารทางการเงินประเภทหนึ่งที่มูลค่าหรือราคาของตราสารนั้นเกี่ยวเนื่องกับ มูลค่าของสินทรัพย์ที่ตราสารนั้นอ้างอิงอยู่ (Underlying Asset) ซึ่งอาจเป็นตราสารทุน
ตราสารหนี้ เงินตราต่างประเทศ สินค้าโภคภัณฑ์ หรือสินทรัพย์อ้างอิงประเภทอื่นๆ การจัดให้มีการซื้อขายตราสารอนุพันธ์จะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับตลาดการ เงิน
มีเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มสินค้าเพื่อการลงทุนให้หลากหลายยิ่งขึ้น

DELISTING
การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน

การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนเกิดขึ้นได้หลายกรณี โดยบริษัทจดทะเบียนอาจขอถอนหลักทรัพย์ของตนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จด ทะเบียนโดยสมัครใจได้ กรณีนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจสั่งให้เพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนได้ เมื่อปรากฏว่าบริษัทจดทะเบียน
ประสบปัญหาการดำเนินงานจนทำให้ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตกต่ำลง หรือเมื่อบริษัทไม่สามารถดำรงคุณสมบัติในการเป็นบริษัทจดทะเบียนได้ หรือบริษัทได้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ อันอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์ หรือการตัดสินใจ
ของผู้ลงทุน

DEPOSITORY RECEIPT (DR)
ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง เป็นตราสารที่ออกและเสนอขายโดย บริษัท สยามดีอาร์ จำกัด ผู้ลงทุนที่ถือใบแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว จะได้รับ
ผลประโยชน์ต่างๆ เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิประโยชน์ทางการเงิน (Financial Right) หรือสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน (Voting Right) ในการออกเสียงลงคะแนนนั้น ผู้ถือจะต้องมีสัญชาติไทย และออกเสียงลงคะแนนโดยผ่านบริษัท สยามดีอาร์ จำกัด เท่านั้น

DISCLOSURE
การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ ซึ่งมีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท หรือมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดไว้ ซึ่งได้แก่
-    ข้อมูลที่ต้องรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี เช่น งบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำปี รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
-    ข้อมูลที่ต้องรายงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ เช่น การประกาศจ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุนหรือลดทุน การเข้าครอบงำกิจการอื่นหรือถูกครอบครองงำกิจการ
การประสบความเสียหายอย่างร้ายแรง เป็นต้น รวมถึงเหตุการณ์ผิดปกติที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัย สำคัญ ต่อการตัดสินใจลงทุน ต่อการ
เปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์ และต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้ บริษัทจดทะเบียนต้องส่งข้อมูลผ่านระบบ Electronic Listed Companies Information Disclosure (ELCID) มายังตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
จะได้เผยแพร่ข้อมูลที่กล่าวให้ผู้ลงทุนและสาธารณชนได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนต่อไป

DIVIDEND
เงินปันผล

เป็นผลตอบแทนจากการลงทุนที่ผู้ลงทุนในตราสารทุนและหน่วยลงทุนจะได้รับ จากบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์หรือกองทุนรวม โดยเป็นการนำส่วนของกำไรมาแบ่งจ่ายให้แก่
ผู้ถือหุ้นสามัญ ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเป็นเงินปันผลหรือหุ้นปันผลก็ได้ และปันผลที่จ่ายจะมากหรือน้อยนั้น ขึ้นอยู่กับ
ผลการดำเนินงานในแต่ละปี และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

DIVIDEND YIELD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล

เป็นตัวชี้วัดเพื่อให้ผู้ลงทุนทราบว่า หากลงทุนซื้อหุ้น ณ ระดับราคาตลาดในปัจจุบัน จะมีโอกาสได้รับเงินปันผลตอบแทนจากการลงทุนในอัตราคิดเป็นร้อยละเท่าไร จากราคาหุ้นที่ซื้อ ตัวอย่างเช่น บริษัท ก. จ่ายเงินปันผลในรอบปีที่ผ่านมาหุ้นละ 6.25 บาท และราคาตลาดของหุ้นในขณะนั้นเท่ากับ 125 บาท
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสามารถคำนวณได้ดังนี้

              อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล    =

เงินปันผลต่อหุ้น X 100

ราคาตลาดของหุ้น
                                                          =
 6.25 X 100

125
                                                          =
                       5.00 %

DR : DEPOSITORY RECEIPTS
ใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง

ตราสารที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือที่จะได้รับผลตอบแทนทางการเงินเทียบเท่าหรืออ้าง อิงกับผลตอบแทนทางการเงินที่ผู้ถือหลักทรัพย์อ้างอิงจะได้รับ โดยผู้ออกตราสารมีหรือจะมีการถือหลักทรัพย์อ้างอิงรองรับ โดยทั้งนี้ผู้ออกตราสาร คือ บริษัท สยามดีอาร์ จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle: SPV) จะทำหน้าที่เป็นผู้เสนอขาย DR ให้แก่ผู้ลงทุน

DW : DERIVATIVE WARRANT
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

เป็นตราสารการเงินชนิดหนึ่ง ซึ่งบริษัทผู้ออก (Issuer) ให้สิทธิแก่ผู้ถือในการซื้อหรือขายดัชนีหลักทรัพย์ (Index) หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying Securities)

ซึ่งอาจเป็นหุ้น (Stock) ของบริษัทอื่นในราคาใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ และระยะเวลาใช้สิทธิที่กำหนดไว้ โดยบริษัทผู้ออกเป็นผู้กำหนดว่าจะเลือกการส่งมอบเป็น

หลักทรัพย์หรือเงินสดก็ได้ ปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้บริษัทผู้ออกสามารถออกได้เฉพาะใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ให้สิทธิ ซื้อหลักทรัพย์อ้างอิงเท่านั้น ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จัดเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงของ การลงทุน ทั้งด้านผู้ออกและผู้ซื้อหลักทรัพย์ โดยเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันที่มีการลงทุนในหุ้นสามัญเป็นจำนวนมากอย่างกองทุนรวม หรือบริษัทประกันภัย ที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวน ของราคาหลักทรัพย์ได้E


 EBITDA : EARNINGS BEFORE INTEREST, TAXES, DEPRECIATION AND AMORTIZATION
กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

EBITDA เป็นตัวเลขวัดความสามารถในการทำกำไรจากการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งไม่รวมผลกระทบจากต้นทุนทางการเงิน นโยบายทางการบัญชีเและภาษี เป็นตัววัดที่ตรงไปตรงมา เหมาะสำหรับใช้ในการวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรระหว่างกิจการหรือ ระหว่างอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี เช่น อัตราส่วน EBITDA ต่อยอดขาย
ถ้าอัตราส่วนนี้ยิ่งสูง ยิ่งบ่งบอกถึงความสามารถในการทำกำไรที่มาก

มีสูตรการคำนวณดังนี้


EBITDA = รายได้ - ค่าใช้จ่าย (ไม่รวมดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย)EPS : EARNING PER SHARE
กำไรสุทธิต่อหุ้น

ส่วนของกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทที่แบ่งเฉลี่ยให้แก่หุ้นสามัญแต่ละหุ้น ซึ่งมีสูตรคำนวณดังนี้
                              
                                 =      กำไรสุทธิต่อหุ้น
                     กำไรสุทธิของบริษัท

       จำนวนหุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้วของบริษัท

EQUITY FUND
กองทุนตราสารทุน

กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นโดยมีนโยบายนำเงินไปลงทุนในตราสารทุน (Equity) ของบริษัทต่างๆ เงินปันผลจากกองทุนประเภทนี้จะไม่แน่นอน แต่จะมีอัตราสูงกว่าอัตราปันผลจากกองทุนตราสารหนี้ ซึ่งให้ปันผลตอบแทนที่แน่นอน

ETF : EQUITY EXCHANGE TRADED FUND
กองทุนรวม ETF

เป็นกองทุนเปิดประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางการเงินที่ก่อกำเนิดขึ้นในแคนาดาเมื่อปี 2536 แต่เติบโตในสหรัฐอเมริกา และที่เป็นที่รู้จักและนิยมกันอย่างกว้างขวางในตลาดทุนโลกจนถึงปัจจุบัน สำหรับ ETF ในประเทศไทยได้เปิดตัวครั้งแรกอย่างเป็นทางการเมื่อ 2 สิงหาคม 2550 ภายใต้ชื่อ ThaiDEX SET50 ETF หรือเรียกสั้นๆ ว่า TDEX ThaiDEX SET50 ETF เป็นกองทุนรวมเปิดจดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2550 สามารถซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ เหมือนหุ้นตัวหนึ่ง โดยเป็นกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่ม SET50 Index ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ มีสภาพคล่องสูง โดยอัตราผลตอบแทนของกองทุนเทียบเท่าดัชนีที่ใช้อ้างอิงคือ SET50 ดังนั้น TDEX จึงมีสภาพคล่องไม่ต่างจากหุ้นทั่วๆ ไปที่ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายได้ตลอดช่วงเวลาการซื้อขายF

 FINANCIAL ADVISOR
ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประกอบธุรกิจการให้บริการแก่บริษัทมหาชนจำกัด เกี่ยวกับคำปรึกษา ความเห็น และการจัดเตรียมเอกสารข้อมูลต่างๆ เพื่อนำเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ถือหุ้น และประชาชนทั่วไป เช่น ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป การนำหุ้นเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ การควบรวมกิจการ การจัดทำแผนฟื้นฟูเพื่อแก้ไขสถานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทให้พ้น จากการเข้าข่าย
ถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น

FORCED SELL
การบังคับขาย

การที่บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าหนี้ นำส่วนหนึ่งของหลักทรัพย์ในบัญชีเงินกู้ยืมซื้อหลักทรัพย์ของลูกค้าออกขาย เพื่อเป็นการลดภาระหนี้ของลูกค้ารายนั้น
บริษัทหลักทรัพย์จะทำการบังคับขายก็ต่อเมื่อหลักประกันหนี้ของลูกค้ามี มูลค่าลดลงเมื่อเทียบกับมูลค่าหลักทรัพย์ที่ซื้อไว้แล้ว โดยมีอัตราส่วนเท่ากับหรือต่ำกว่า
ระดับอัตราหลักประกันที่ต้องดำรงไว้ (Maintenance Margin Rate) ที่เป็นเกณฑ์การบังคับขาย

FOREIGN AVAILABLE
จำนวนหุ้นต่างด้าวคงเหลือ

จำนวนหุ้นคงเหลือที่ผู้ลงทุนต่างประเทศสามารถถือครองได้

FOREIGN BOARD
กระดานต่างประเทศ

เป็นส่วนหนึ่งของระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่รองรับการซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างผู้ลงทุนต่างประเทศด้วยกัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่
ผู้ลงทุนต่างประเทศที่ต้องการซื้อหลักทรัพย์ โดยไม่ติดข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือครองหุ้นของชาวต่างชาติ ทั้งนี้ หลักทรัพย์ที่นำมาขายผ่านกระดานต่างประเทศจะต้องเป็นหลักทรัพย์ที่มีชาวต่าง ประเทศเป็นเจ้าของ และสามารถทำการซื้อขายได้ทั้งวิธี Automated Order Matching และวิธี Put-through

FOREIGN LIMIT

ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว

สัดส่วนที่ผู้ลงทุนต่างประเทศ (ประกอบด้วยบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลซึ่งไม่ได้ใช้สัญชาติไทย) สามารถถือครองหุ้น และมีชื่อปรากฏบนหน้าทะเบียนได้ โดยกำหนดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนทั้งหมด

FOREIGN LIMIT FOR EXERCISE
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าวสำหรับการแปลงสภาพ

สัดส่วนข้อจำกัดหุ้นต่างด้าวที่บริษัทจดทะเบียนขอสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อรองรับการแปลงสภาพของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ลงทุนต่างประเทศว่าจะมีหุ้นรองรับการใช้สิทธิ แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้อย่างแน่นอน โดยไม่ติดข้อจำกัดต่างด้าว เนื่องจากได้มีการขยายสัดส่วนรองรับไว้แล้ว ทั้งนี้ บริษัท
จะต้องแจ้งข้อมูลนี้ให้ผู้ลงทุนทราบตั้งแต่เมื่อเริ่มออกขายใบสำคัญแสดง สิทธิ โดยกำหนดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นอ้างอิง และจะต้องมีค่ามากกว่าข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว (Foreign Limit) เสมอ ในกรณีที่บริษัทไม่มีการขอจดทะเบียนเพื่อรองรับการแปลงสภาพดังกล่าว สัดส่วนนี้จะเท่ากับข้อจำกัดหุ้นต่างด้าวเสมอ

FOREIGN QUEUE
จำนวนหุ้นที่รอการโอน

จำนวนหุ้นที่รอการโอน ซึงจะเกิดขึ้นในกรณีที่มีผู้ลงทุนต่างประเทศถือหุ้นจนเต็มสัดส่วนข้อจำกัด หุ้นต่างด้าว ดังนั้น หากมีผู้ลงทุนต่างประเทศต้องการถือครองหุ้นเพิ่มขึ้นอีก หุ้นเหล่านั้นจะถูกจัดให้อยู่ใน Queue รอจนกว่าหลักทรัพย์จะมีจำนวนหุ้นคงเหลือให้สามารถโอนได้

FREE FLOAT
การกระจายของผู้ถือหุ้นรายย่อย

ผู้ถือหุ้นรายย่อยคือผู้ถือหุ้นสามัญที่มิได้เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการ บริหารงาน โดยผู้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน (Strategic Shareholders) หมายถึง ผู้มีอำนาจควบคุมและ
ผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

1. รัฐบาล รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐ

2. กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรก นับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่ 4 ทุกราย รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการผู้จัดการหรือ ผู้บริหาร
3. ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้ว นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
4. ผู้ถือหุ้นที่มีข้อตกลงกับบริษัทในการห้ามนำหุ้นของบริษัทออกขายในเวลา

FUNDAMENTAL ANALYSIS
การวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐาน

เป็นวิธีการวิเคราะห์หลักทรัพย์แบบหนึ่ง โดยมุ่งประเมินมูลค่าที่แท้จริงของหลักทรัพย์ (Intrinsic Value) ในปัจจุบัน ผู้ลงทุนสามารถใช้ผลหรือข้อมูลจากการวิเคราะห์
ดังกล่าวเป็นเกณฑ์ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้ อาทิ จะซื้อหลักทรัพย์ก็ต่อเมื่อราคาตลาดของหลักทรัพย์นั้นต่ำกว่ามูลค่าตาม ปัจจัยพื้นฐานที่คำนวณได้ และ
จะขายหลักทรัพย์เมื่อพบว่าราคาตลาดของหลักทรัพย์นั้นสูงกว่ามูลค่าตามราคาพื้นฐาน
การวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐาน จะวิเคราะห์ถึงภาวะและแนวโน้มทางเศรษฐกิจโดยทั่วไป ซึ่งอาจพิจารณาถึงเศรษฐกิจโลกที่มีผลกระทบต่อประเทศ รวมถึงนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลด้วย นอกจากนี้ ยังวิเคราะห์ถึงภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และตัวบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ด้วย ซึ่งจะเป็นการวิเคราะห์ทั้งในเชิงคุณภาพ เช่น ประสิทธิภาพการบริหารของผู้บริหาร เป็นต้น และการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ เช่น ผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัท รวมทั้งอัตราส่วนทางการเงินต่างๆ เป็นต้น

FUTURES (FUTURES CONTRACT)
สัญญาซื้อขายฟิวเจอร์ส

สัญญาระหว่างคู่สัญญาสองฝ่ายที่ตกลงราคากัน ณ ปัจจุบัน และจะมีการส่งมอบสินทรัพย์และชำระเงินในอนาคตตามราคาที่ตกลงไว้ ไม่ว่าราคาในขณะนั้นจะเป็นเท่าไร
ก็ตาม การทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถือว่าทั้งสองฝ่ายมีภาระผูกพันต่อกันต้องปฏิบัติ ตาม คู่สัญญาของฟิวเจอร์สมี 2 ฝ่ายคือ ผู้ซื้อและผู้ขาย ผู้ที่ตกลงซื้อฟิวเจอร์ส เรียกว่ามีสถานะซื้อ (Long position) ผู้ที่ตกลงขายฟิวเจอร์ส เรียกว่ามีสถานะขาย (Short position) การซื้อหรือขายฟิวเจอร์ส ผู้ซื้อผู้ขายไม่จำเป็นต้องถือสัญญาจนครบกำหนด แต่สามารถปิดสถานะ (Offset) เพื่อล้างภาระผูกพันก่อนได้ เช่น ผู้ลงทุนที่มีสถานะซื้อในสัญญาฟิวเจอร์สสามารถปิดสถานะได้โดยการขายสัญญา ฟิวเจอร์สเดิมในจำนวนเท่าเดิม

ที่มา tsi-thailand.org

No comments:

Post a Comment