Monday, June 25, 2012

รู้จักคำศัพท์ทางการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์ G - N

G
GEARING RATIO
เกียร์ริ่ง

อัตราส่วนของมูลค่าหุ้นแม่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยแสดงให้เห็นถึงความแรงของตัวลูกวอร์แรนท์ โดยถ้า Gearing สูงจะแสดงให้เห็นถึงการที่ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิจะขึ้นสูงตามราคาหุ้นแม่

สูตรในการคำนวณ
ราคาปิดของราคาหุ้นแม่ x อัตราใช้สิทธิ์
___________________________

ราคาปิดของวอร์แรนท์

GOODWILL
ค่าความนิยม

เป็นมูลค่าเพิ่มที่เกิดจากความพิเศษทางธุรกิจ และเป็นส่วนที่ทำให้กิจการสามารถหากำไรได้สูงกว่าระดับปกติเมื่อเทียบกับ กิจการประเภทเดียวกัน

GREENMAIL
การขู่ซื้อกิจการ

เป็นคำที่ใช้กันแพร่หลายในวงการนักล่าบริษัท หมายถึง การที่บริษัทซึ่งกำลังจะถูกซื้อหรือถูกรวมกิจการ จำใจต้องจ่ายเงินให้แก่บริษัทหรือบุคคลที่จะซื้อหรือรวมกิจการของตน โดยขอซื้อหุ้นของบริษัทตนคืนในราคาที่สูงกว่าปกติ ทำให้บริษัทหรือบุคคลที่จะเข้าซื้อได้รับกำไรจากส่วนต่างของราคาหุ้น ขณะเดียวกัน บริษัทหรือบุคคลที่จะเข้าซื้อต้องตกลงว่าจะไม่เข้าซื้อหรือเข้ารวมกิจการของ ตนอีกต่อไป
ตัวอย่างเช่น บริษัท ก. ประกาศว่าจะเข้าซื้อหรือรวมกิจการของบริษัท ข. ซึ่งหากบริษัท ข. ไม่ต้องการจะถูกซื้อหรือถูกรวมกิจการ ผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท ข. ก็จะต้องซื้อหุ้นของบริษัท ข. คืนจากบริษัท ก. โดยที่บริษัท ก. สามารถจะโก่งราคาจากผู้ถือหุ้นของบริษัท ข. ได้ตามความพอใจ และอาจต่อรองได้ว่า หากผู้ถือหุ้นของบริษัท ข. ไม่ยอมซื้อหุ้นคืน บริษัท ก. จะนำหุ้นของบริษัท ข. ที่ถืออยู่ ไปเสนอขายกับคู่แข่งของบริษัท ข. ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นวิธีการบีบบังคับให้ผู้ถือหุ้นบริษัท ข. ต้องตัดสินใจซื้อหุ้นของบริษัท ข. กลับคืนจากบริษัท ก. ในราคาที่สูงกว่าที่ควรจะเป็น มิฉะนั้นหุ้นของบริษัทตนจะไปตกอยู่กับคู่แข่ง ซึ่งอาจสูญเสียอำนาจการควบคุมกิจการไปในที่สุด

GREENSHOE OPTION
การเสนอขายหลักทรัพย์ส่วนเพิ่มโดยมีเงื่อนไขซื้อคืน

การให้สิทธิแก่ผู้รับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ (Underwriter) ในการขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปมากกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ โดยจะซื้อคืนในภายหลังเมื่อหุ้นใหม่นั้น
เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แล้ว เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างเสถียรภาพของราคา มิให้ราคาหุ้นสูงเกินกว่าราคาจองซื้อมากเกินไป จนอาจไม่เป็นธรรมแก่บริษัท
ผู้ออกหลักทรัพย์ หรือต่ำกว่าราคาจองซื้อจนทำให้ผู้ลงทุนไม่พอใจ และจากสิทธิในการซื้อคืนที่ช่วยสร้างความต้องการในตลาด จะมีผลต่อราคาหุ้นที่มีโอกาสจะปรับตัว
สูงขึ้น กรณีที่ราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์สูงขึ้นเกินราคาจอง ผู้รับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์สามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นคืน จากบริษัท (ผู้ถือหุ้นเดิม) ในราคา
จองซื้อ เพื่อชดเชยหุ้นในส่วนที่ขายมากเกินไปก่อนหน้า แทนที่จะซื้อคืนในตลาดหลักทรัพย์เพียงอย่างเดียวH

H : HALT
เครื่องหมายเอช “H”

เป็นเครื่องหมายแสดงการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว โดยแต่ละครั้งมีระยะเวลาไม่เกินกว่าหนึ่งรอบการซื้อขาย ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ มีหลักเกณฑ์
ในการขึ้น เครื่องหมาย H ดังนี้
  • มีข้อมูลหรือข่าวสารที่สำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิ ประโยชน์ของผู้ถือหลักทรัพย์ หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์ ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังไม่ได้รับรายงานจากบริษัท และอยู่ในระหว่างการสอบถามข้อเท็จจริง และรอคำชี้แจงจากบริษัท และตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นว่าบริษัทสามารถชี้แจงได้ในทันที
  • ภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทใดบริษัทหนึ่งน่าสงสัย ว่าจะมีผู้ลงทุนบางกลุ่มทราบข้อมูลหรือข่าวสารที่สำคัญ และอยู่ในระหว่างการสอบถามข้อเท็จจริงจากบริษัท และตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นว่าบริษัทสามารถชี้แจงได้ทันที
  • บริษัทร้องขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเป็นการชั่วคราว เนื่องจากบริษัทอยู่ในระหว่างรอการเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารที่สำคัญ และตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นว่าบริษัทสามารถชี้แจงได้ในทันทีมีเหตุอื่นใดที่อาจมีผลกระทบอย่างร้าย แรงต่อการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น

 
I
INTERNET TRADING
การซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต

การซื้อขายหลักทรัพย์ทางระบบอินเทอร์เน็ตโดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัท หลักทรัพย์ หรือเว็บไซต์ของบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด ซึ่งผู้ลงทุนสามารถเปิดบัญชี
ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต (Internet Trading) กับบริษัทหลักทรัพย์ที่ให้บริการการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยผู้ลงทุนจะได้รหัส (Username) และรหัสผ่าน (Password) ในการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ โดยนอกจากการซื้อขายหลักทรัพย์แล้ว ปัจจุบันระบบซื้อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตยังสามารถรองรับการซื้อขายอนุพันธ์ ในตลาดอนุพันธ์หรือ TFEX ได้อีกด้วย
 


 L
LISTED COMPANIES
บริษัทจดทะเบียน

เป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่นำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์ MAI ซึ่งจะต้องเป็นบริษัทที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ MAI กำหนดไว้ ได้แก่ ขนาดของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว สัดส่วนการกระจายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย ประวัติและผลการดำเนินงาน กำไรสุทธิ ศักยภาพทางธุรกิจ เป็นต้น
 


M
MAI : MARKET FOR ALTERNATIVE INVESTMENT
ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ

mai ย่อมาจาก Market for Alternative Investment เป็นชื่อของ "ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ" ซึ่งเป็นตลาดรองอีกแห่งหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนระยะยาวให้แก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ถือเป็นรากฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ สนับสนุนการร่วมลงทุนของธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Venture Capital) และเอื้ออำนวยการแปลงสภาพจากหนี้เป็นทุนระหว่างสถาบันการเงิน หรือผู้ร่วมทุนรายใหม่ และลูกหนี้ ขณะเดียวกัน ยังช่วยเพิ่มสินค้าใหม่ให้เป็นทางเลือกในการลงทุนและกระจายความเสี่ยงให้แก่ ผู้ลงทุนอีกด้วย ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอเริ่มเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่
17 กันยายน 2544


MAIN BOARD
กระดานหลัก

เป็นกระดานสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีปริมาณหรือจำนวนหุ้นที่ ตรงตามหน่วยการซื้อขาย (Board Lot) โดยคำสั่งซื้อ/ขาย หลักทรัพย์บนกระดานหลักจะต้องระบุปริมาณหุ้นที่สั่งซื้อหรือสั่งขาย เป็นจำนวนตั้งแต่ 1 หน่วยการซื้อขาย (Board Lot) หรือมากกว่า ซึ่งจะต้องเป็นจำนวนทวีคูณของ Board Lot เช่น 2, 3, 4 Board Lots เป็นต้น

MANIPULATION
การปั่นหุ้น

เป็นการซื้อขายหลักทรัพย์ใดๆ โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เพื่อสร้างสภาพการซื้อขายให้ผิดไปจากภาวะที่เป็นจริง โดยเจตนาให้ผู้อื่นซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยความเข้าใจผิด การปั่นหุ้นถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

MARGIN ACCOUNT
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์โดยวางหลักประกัน

บัญชีเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อขายหลัก ทรัพย์ โดยการกู้ยืมเงินจากบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือ เพื่อการขายชอร์ต (Short Sell) ในการเปิดบัญชี Margin Account ลูกค้าจะต้องนำเงินหรือหลักทรัพย์จำนวนหนึ่งมาวางไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อเป็นหลักประกัน โดยมูลค่าของหลักประกันที่นำมาวาง
เมื่อเทียบกับวงเงินที่จะซื้อหุ้นหรือที่จะขายชอร์ต ต้องไม่ต่ำกว่าอัตราหลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin Rate) ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

MARKET CAPITALIZATION
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด

เรียกกันสั้นๆ ว่า Market Cap หมายถึง มูลค่าตามราคาตลาดโดยรวมของหลักทรัพย์จดทะเบียน ซึ่งเป็นค่าที่คำนวณจากการนำราคาปิดของหลักทรัพย์จดทะเบียน คูณกับจำนวนหลักทรัพย์จดทะเบียน ปัจจุบัน การคำนวณมูลค่าตามราคาตลาดรวมของหลักทรัพย์จดทะเบียน ครอบคลุมหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ และ
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ (วอร์แรนท์) โดยมีสูตรการคำนวณ ดังนี้
ราคาปิดของหุ้น x ปริมาณหุ้นจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ
ไม่รวมหลักทรัพย์ Foreign เนื่องจากจะมีค่าเท่ากับหุ้นสามัญ

MARKET
MAKER
ผู้สร้างสภาพคล่อง

บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ทำหน้าที่ดูแลสภาพคล่องของหลัก ทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งให้มีการซื้อขายอย่างต่อเนื่อง ในการทำหน้าที่เป็น Market Maker
หลักทรัพย์ใด บริษัทหลักทรัพย์จะต้องส่งทั้งคำสั่งซื้อและคำสั่งขายหลักทรัพย์นั้นในขณะ เดียวกัน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ลงทุนที่ต้องการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ดังกล่าวจะสามารถ กระทำได้เสมอ ทั้งนี้ ผู้ดูแลสภาพคล่องจะต้องไม่ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่ตนเป็นผู้ดูแลอยู่เพื่อ บัญชีบริษัทในระยะเวลาที่ตลาดหักทรัพย์ฯ กำหนดด้วย

MARKET PRICE
ราคาตลาด

ราคาของหลักทรัพย์ใดๆ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกิดจากการซื้อขายครั้งล่าสุด เป็นราคาที่สะท้อนถึงความต้องการซื้อและความต้องการขายจากผู้ลงทุนโดยรวมใน ขณะนั้นN
NAV : NET ASSET VALUE
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

NAV หมายถึง มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ซึ่งเป็นผลต่างระหว่างสินทรัพย์ทั้งหมดของธุรกิจและหนี้สินทั้งหมด รวมถึงหุ้นกู้และหุ้นบุริมสิทธิ ในบางกรณี ค่า NAV สามารถนำมาใช้ตีมูลค่าบริษัทในการซื้อขายกันได้
NAV ของกองทุนรวม คือ ทรัพย์สินของกองทุนรวมตามราคาตลาดในขณะใดขณะหนึ่ง หักด้วยหนี้สินของกองทุนรวมนั้น ส่วนมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าสินทรัพย์สุทธิหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนรวมนั้น ถือเป็นมูลค่าจริงของหน่วยลงทุน ณ วันที่ทำการคำนวณ การคำนวณดังกล่าวจะต้องได้รับการตรวจสอบและให้ความเห็นชอบโดยผู้ดูแลผล ประโยชน์ของกองทุนรวมนั้น

NC : NON-COMPLIANCE
เครื่องหมายเอ็นซี “NC”

หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน

NET SETTLEMENT
การชำระค่าซื้อขายแบบยอดสุทธิ

การชำระราคาหลักทรัพย์ในลักษณะที่บริษัทหลักทรัพย์นำค่าซื้อและค่า ขายหลักทรัพย์เดียวกัน ในวันเดียวกัน ของผู้ลงทุนรายเดียวกัน มาหักลบกันเพื่อหายอดสุทธิ และ
เมื่อถึงวันที่ 3 หลังจากการซื้อขาย (T+3) ผู้ลงทุนก็เพียงแต่ชำระส่วนต่างที่มูลค่าซื้อมากกว่ามูลค่าขายเท่านั้น หากมูลค่าขายมากกว่ามูลค่าซื้อ ผู้ลงทุนก็ได้รับเงินใน
ส่วนต่างสุทธิดังกล่าวจากบริษัทหลักทรัพย์ การชำระค่าซื้อขายแบบยอดสุทธิช่วยให้ผู้ลงทุนไม่ต้องชำระเงินเต็มจำนวนยอด ที่ซื้อทุกรายการ ทำให้ผู้ลงทุนมีสภาพคล่องมากขึ้น

NP : NOTICE PENDING
เครื่องหมายเอ็นพี “NP”

บริษัทจดทะเบียนต้องรายงาน และตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ระหว่างรอข้อมูลจากบริษัท

NPG : NON PERFORMING GROUP
กลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่แก้ไขการดำเนินงานไม่ได้ตามกำหนด

กลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายถูกเพิกถอนตามข้อกำหนดของตลาดหลัก ทรัพย์ฯ ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป และยังมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนที่จะย้ายกลับหมวดปกตินั้น
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะดำเนินการตามมาตรการพิเศษกับบริษัทในกลุ่ม Non-Performing Group โดยงดเผยแพร่หลักทรัพย์ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่แก้ไขการดำเนินงานไม่ได้ ตามกำหนด (Non-Performing Group) ในฟังก์ชั่น ”ข้อมูล ณ ขณะเวลาซื้อขาย” ทุกฟังก์ชั่นที่มีการแสดงราคาของหลักทรัพย์ในกลุ่มดังกล่าว แต่ยังคงเผยแพร่ข่าวของบริษัทในกลุ่มนี้ตามปกติ เนื่องจากบริษัทเหล่านี้ยังคงมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน และมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่นเดิม

NR : NOTICE RECEIVED
เครื่องหมายเอ็นอาร์ “NR”

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับการชี้แจงข้อมูลจากบริษัทจดทะเบียนที่ได้มีการขึ้นเครื่อง NP แล้ว และจะขึ้นเครื่องหมาย NR เป็นเวลา 1 วัน

NVDR : NON-VOTING DEPOSITORY RECEIPT
ใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย

ตราสารประเภททุนที่ออกโดย บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด มีสถานะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยอัตโนมัติ และมีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายเอ็นวีดีอาร์ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ในลักษณะเช่นเดียวกับการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนทั่วไป ผู้ถือ
เอ็นวีดีอาร์จะได้รับผลตอบแทนทางการเงินเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นสามัญหรือ หุ้นบุริมสิทธิ แต่จะไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ตราสารดังกล่าวช่วย
อำนวยความสะดวกต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้แก่ผู้ลงทุนชาวต่างชาติที่ติดขัดในเรื่องเพดานการถือครอง ขณะเดียวกันก็มิได้จำกัดการซื้อขายของผู้ลงทุนไทย
แต่อย่างใด


ที่มา tsi-thailand.org

No comments:

Post a Comment