Monday, June 18, 2012

โครงการ Singha Biz Course Entrepreneur 3 (SBCE รุ่นที่ 11-15) หลักสูตร "การเป็นผู้ประกอบการ"


 
ครั้งที่ 1 รุ่น 11 สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 29, 30 มิ.ย., 1 ก.ค. 2555  สัปดาห์ที่ 2 วันที่  20, 21, 22 ก.ค. 2555
ณ จ.สงขลา (หาดใหญ่) โรงแรมหรรษา เจบี

เปิดรับสมัคแล้ววันนี้

ในฐานะที่เป็นบริบทหนึ่งของระบบเศรษฐกิจ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ถือเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ โดยรวมการเพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจ SMEs จึงมีบทบาทสำคัญยิ่ง ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

ด้วยเจตนารมย์แน่วแน่ของ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ และจะให้บริการทางสังคมแก่ชุมชน ภายใต้แนวคิด "คุณภาพคน คุณภาพสังคม" โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้ผู้ประกอบการในธุรกิจขนาดกลางและขนาด เล็กดำเนินธุรกิจได้อย่างเข้มแข็งและมั่นคงจึงเกิดขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ อันจะยังผลสู่ความสำเร็จของการพัฒนาเศรษฐกิจไทยโดยรวม

วัตถุประสงค์
 • เพื่อต่อยอดนโยบายการพัฒนาคน พัฒนาสังคมของประเทศ
 • เปิดโอกาสและสร้างเสริมการเรียนรู้ทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจหลักการและหัวใจของการดำเนินงานด้านการตลาดอย่าง ยั่งยืน สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนเองได้ อีกทั้งนำไปพัฒนาต่อยอดแนวทางในการบริหารธุรกิจในรูปแบบของตนเองได้อย่าง เข้มแข็งและประสบผลสำเร็จ
 • เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินงานด้านการตลาดอย่างเป็นระบบ โดยคำนึงถึงทุกองค์ประกอบของการดำเนินงานด้านการตลาดอย่างแท้จริง
 • เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ และวิทยากร มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางธุรกิจร่วมกัน
 • เพื่อให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ มีโอกาสได้เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร การบริหารจัดการ และวิถีทางการตลาด ผ่าน Case Study ของบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด องค์กรชั้นนำต่างๆ และเจ้าของธุรกิจ SMEs ในแต่ละภูมิภาค เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการบริหารธุรกิจ และอาจเป็นผลให้เกิดการร่วมงานกันได้ในอนาคต
 • เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาให้เกิดเครือข่ายทางด้านการศึกษาระหว่างหน่วยงานเอกชนกับมหาวิทยาลัยที่จะร่วมมือกันพัฒนาคนและสังคมของชาติ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
 1. เป็นผู้ประกอบการในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (รับจำนวน 60 คนต่อรุ่น เท่านั้น)
 2. เป็นบริษัทจดทะเบียนในนามนิติบุคคล ตามกฎหมาย
 3. เปิดดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี หรือ มีวงเงินในการประกอบธุรกิจไม่เกิน 5,000,000 บาท (ทุนจดทะเบียนบริษัท)
 4. เป็นผู้ประกอบการที่สามารถเข้าร่วมการอบรมตามกำหนดการได้ตลอดโครงการ
 5. สงวนสิทธิ์ผู้เข้าร่วม 1 ราย/1 กิจการ
 • ค่าฝึกอบรมผู้เข้าร่วมโครงการจ่ายค่าลงทะเบียน 3,000 บาท และค่าเดินทางจากภูมิลำเนาของตนเองมายังที่พักที่ทางโครงการจัดให้ในวันฝึก อบรมเท่านั้น
**ค่าลงทะเบียนทั้งหมดทางโครงการจะคืนให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่เข้าร่วมการอบรมครบ 100% ในวันจบโครงการ**
 • ทางโครงการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมทั้งหมด ดังนี้
 1. ค่าเข้าอบรมจำนวน 12 รายวิชา (37 ชั่วโมง)
 2. ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม
 3. ค่าอาหารทุกมื้อ
 4. ค่าที่พักในวันฝึกอบรม (รวม 6 วัน 4 คืน)
โดย บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ได้จัดการอบรมให้ความรู้
ทางด้าน การบริหารงาน การจัดการ และการตลาด แก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ภายใต้ชื่อโครงการ "Singha Biz Course Entrepreneur" ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 โดยมีกำหนดจัดอบรมทั้งหมด 5 แห่ง ใน 5 ภูมิภาค เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน -21 ตุลาคม2555
โครงการฯ ได้รับเกียรติจากรศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นประธานที่ปรึกษาโครงการฯ
ผศ.ดร.ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคำ นักกลยุทธ์การตลาด, ไอเอ็มซี และ วิทยากรชื่อดัง ประธานกรรมการ บริษัท ธรู เดอะไลน์ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาและวิทยากรให้กับโครงการฯ

รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัคอบรม ได้ที่
โครงการ SINGHA Biz Course Entrepreneur 3
เลขที่ 22/1 ซ.ลาดพร้าว 80 แยก 4 ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
Call Center : 085-440-1212, 080-062-1212
http://www.singha-sme.com
 
 

No comments:

Post a Comment