Sunday, November 1, 2015

แนวข้อสอบเก่านักการทูตปฏิบัติการ

แนวข้อสอบเก่านักการทูตปฏิบัติการ

1. สนธิสัญญาที่ทาให้ไทยต้องให้สิทธิสภาพนอกอาณาเขตแก่อังกฤษ และคนในบังคับอังกฤษในสมัยรัชการที่ 4
ก. สนธิสัญญาเบาว์ริง *
ข. สนธิสัญญาเฮนรี่
ค. สนธิสัญญาแวร์ชายส์
ง. สนธิสัญญาเจนีวา

2. องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือมีสานักงานใหญ่อยู่ที่
ก. กรงบรัสเซลส์ *
ข. กรุงลอนดอน
ค. กรุงปารีส
ง. กรุงวอชิงตัน ดีซี

3. วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก
ก. กำหนดโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) เป้าหมายของการรณรงค์คือ การลด-เลิกบุหรี่ *
ข. กำหนดโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) เป้าหมายของการรณรงค์คือ การลด-เลิกบุหรี่และยาเสพติดทุกชนิด
ค. กำหนดโดยองค์การค้าโลก (WHO) เป้าหมายของการรณรงค์คือ การเลิกบุหรี่และจาหน่าย
ง. กำหนดโดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เป้าหมายของการรณรงค์ คือ การเลิกผลิตและงดบุหรี่

4. การตกลงใดนำไปสู่การตั้งองค์การสนธิสัญญาป้องกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ก. Manila Pact *
ข. Treaty of and Cooperation
ค. Bangkok Declaration
ง. ไม่มีข้อใดถูก

5. ใครเป็นผู้ประพันธ์เพลงชาติไทยปัจจุบัน
ก. คุณหญิงพวงร้อย สนิทวงศ์
ข. ครูเหนี่ยวดุริยบรรณ
ค. หลวงประดิษฐ์ไพเราะ
ง. พระเจนดุริยางค์ *

6. กฎหมายตรา 3 ดวงเริ่มใช้ในสมัยใด
ก. รัชการที่ 1 *
ข. สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ค. สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
ง. พระเจ้าอู่ทอง

7. ศาลยุฒิธรรมระหว่างประเทศตั้งอยู่ที่แห่งใด
ก. กรุงเฮก ประเทศเนเธอแลนด์ *
ข. กรุงเบิร์น ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
ค. นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
ง. กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

8. กระบวนการออตตาวา (Ottawa Process) เกี่ยวข้องกับเรื่องใด
ก. การเจรจาข้อตกลงลดอัตราภาษีศุลกากรระหว่างประเทศ
ข. การทบทวนสนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์
ค. การเจรจาจัดทำอนุสัญญาเกี่ยวกับทุนระเบิดสังหารบุคล *
ง. การเจรจาจัดทาอนุสัญญาด้านสิ่งแวดล้อม

9. เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area หรือ AFTA) เป็นแนวคิดริเริ่มของประเทศใด
ก. สิงคโปร์
ข. ฟิลิปปินส์
ค. ไทย *
ง. มาเลเซีย

10. นักการฑูต คือ
ก. เอกอัครราชฑูตและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสถานเอกอัครราชฑูต
ข. ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ดาเนินการติดต่อสัมพันธ์กับต่างประเทศหรือให้ ดาเนินการเจรจากับประเทศต่างๆ หรือกับองค์การระหว่างประเทศ
ค. เอกอัครราชฑูต เจ้าหน้าที่เอกอัครราชฑูตและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศ
ง. ถูกทุกข้อ *

11. ภูเก็ตเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของไทย อยากทราบว่ารองลงมา คือ เกาะอะไร
ก. เสม็ด
ข. สมุย *
ค. สีชัง
ง. ตะรุเตา

12. องค์การ NATO ย่อมาจากอะไร ?
ก. North America Treaty Organization
ข. North America Trade Organization
ค. North Atlantic Treaty Organization *
ง. North America Tourist Organization

13. นักมวยไทยที่ได้รับเหรียญโอลิมปิกคนแรก คือ
ก. ทวี อัมพรมหา
ข. พเยาว์ พูนธรัตน์ *
ค. สมรักษ์ คาสิงห์
ง. โผน กิ่งเพชร

14. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชประสูติที่ใด
ก. สหรัฐอเมริกา *
ข. สวิสเซอร์แลนด์
ค. เนเธอร์แลนด์
ง. ฝรั่งเศส

15. สิ่งใดที่มิได้เป็นหนึ่งในเครื่องเบญจกกุธภัณฑ์
ก. พระมหาพิชัยมงกุฎ
ข. ฉลองพระองค์ *
ค. ฉลองพระบาท
ง. วาลวิชนี (พัดกับแส้จามรี)

16. สานักงานใหญ่ของอาเซียนตั้งอยู่ที่เมืองใด
ก. สิงคโปร์
ข. กรุงกัวลาลัมเปอร์
ค. กรุงมะนิลา
ง. กรุงจาการ์ตา *

17. ข้อใดมีความหมายไปในทางเดียวกับเศรษฐกิจพอเพียง
ก. ความพออยู่พอกิน
ข. เศรษฐกิจชุมชน
ค. มัชฌิมาปฎิปทา
ง. ถูกทุกข้อ *

18. ต่างชาติชาติแรกที่เข้ามาติดต่อกับไทย คือ
ก. โปรตุเกส *
ข. อังกฤษ
ค. ฝรั่งเศส
ง. สเปน

19. กลุมประเทศ G – 7 ประกอบด้วยประเทศอะไรบ้าง ?
ก. สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น อิตาลี แคนาดา *
ข. สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น รัสเซีย แคนาดา
ค. สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมัน สเปน ญี่ปุ่น อิตาลี แคนาดา
ง. สหรัฐอเมริกา อังกฤษ อิตาลี รัสเซีย แคนาดา ญี่ปุ่น จีน

20. สยามมงกุฎราชกุมานองค์แรกของไทย คือ
ก. สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ *
ข. สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ
ค. สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์
ง. สมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎ

No comments:

Post a Comment